artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku gmina Strawczyn. Zamówienie dotyczy ETAPU III
Numer ogłoszenia: 193507 - 2009; data zamieszczenia: 02.11.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 164811 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku gmina Strawczyn. Zamówienie dotyczy ETAPU III.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania jw. obejmującego następujące roboty budowlane: - Budowa trybun odkrytych i częściowo zadaszonych, - Budowa boiska wielofunkcyjnego o wym. 48x26m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w tym: * 1 boisko do gry w piłkę ręczną 44x22 m * 2 boiska do koszykówki 24x13m * 1 boisko do siatkówki 18x9m - Budowa boiska treningowego do piłki nożnej o wym. 60x30m o nawierzchni z trawy syntetycznej, - Budowa kortu tenisowego o wym. 36,57x16,97m o nawierzchni syntetycznej akrylowej - Oświetlenie terenu, - Przebudowa odcinka linii średniego napięcia, - Budowa infrastruktury drogowej, tj. drogi dojazdowe, chodniki, parkingi. - Sieć kanalizacyjna, - Ogrodzenie o wym. 2,5x2,1m na dł. W zakres prac związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru niezależnie od obowiązków Inspektora Nadzoru wynikających z Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 ) z późn. zm. wchodzi: 1. uczestnictwo w przekazaniu wykonawcy kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy, 2. czas pracy wykonawcy winien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót i wymagań zamawiającego, 3. nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branżami, 4. ścisła współpraca z projektantami pełniącymi nadzór autorski, 5. bieżąca kontrola dokonywanych wpisów do dziennika budowy, 6. informowanie Zamawiającego o przebiegu prac w zakresie realizowanej inwestycji co najmniej 1 raz w tygodniu, 7. nadzór nad prawidłowym i terminowym przebiegiem realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, 8. sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym złożonych przez Wykonawcę robót, 9. zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez wykonawcę robót do wbudowania, 10. ustalenie zakresu ewentualnych robót dodatkowych, opracowanie protokołów konieczności wykonania tych robót wraz z odpowiednim uzasadnieniem, 11. rozliczenie finansowe i rzeczowe nadzorowanej inwestycji, 12. przeprowadzenie przeglądów pogwarancyjnych inwestycji i po okresie rękojmi, 13. nadzór nad usuwaniem wad, usterek oraz koordynacja zwolnień zatrzymanych kwot, 14. wspieranie zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych przy realizacji zadania Obecnie trwają prace związane z budową krytej pływalni - ETAP II.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 54000.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Obsługi Inwestycji EKO-INWEST Krystyna Wiorek, Wojska Polskiego 51 lok 267, 25-375 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 47350.00
  • Oferta z najniższą ceną: 47350.00 oferta z najwyższą ceną: 62000.00
  • Waluta: PLN.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty


Dotyczy: przetarg nieograniczony na: pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Strawczynku. III Etap


1. Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługi jak wyżej wybrana została oferta złożona przez:

Zakład Obsługi Inwestycji
„EKO INWEST” Krystyna Wiorek
ul. Wojska Polskiego 51 lok. 267
25-375 Kielce

Cena wybranej oferty 57.767,00 zł brutto


Wybrana oferta jest korzystniejsza, w stosunku do oferty porównywanej, z uwagi na niższą cenę przy zastosowaniu obowiązującego kryterium oceny ofert 100 pkt – cena.

2. W prowadzonym postepowaniu wpłynęły 2 oferty:

Oferta Nr 1 – Zakład Obsługi Inwestycji
„EKO INWEST” Krystyna Wiorek
ul. Wojska Polskiego 51 lok. 267
25-375 Kielce

Oferta Nr 2 – Przedsiębiorstwo Inwestycji i Budownictwa
w Kielcach Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 53
25-002 Kielce

3. Wykonawcy wykluczeni z postępowania – 0

4. Oferty odrzucone – 0

5. Streszczenie oferty i porównania złożonych ofert zawierajace punktację przyznaną ofertom w kryterium – 100% cena:
Oferta Nr 1 - 100,00 pkt
Oferta Nr 2 - 76,37 pkt

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku gmina Strawczyn. Zamówienie dotyczy ETAPU III.
Numer ogłoszenia: 164811 - 2009; data zamieszczenia: 28.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku gmina Strawczyn. Zamówienie dotyczy ETAPU III..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania jw. obejmującego następujące roboty budowlane: - Budowa trybun odkrytych i częściowo zadaszonych, - Budowa boiska wielofunkcyjnego o wym. 48x26m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w tym: * 1 boisko do gry w piłkę ręczną 44x22 m * 2 boiska do koszykówki 24x13m * 1 boisko do siatkówki 18x9m - Budowa boiska treningowego do piłki nożnej o wym. 60x30m o nawierzchni z trawy syntetycznej, - Budowa kortu tenisowego o wym. 36,57x16,97m o nawierzchni syntetycznej akrylowej - Oświetlenie terenu, - Przebudowa odcinka linii średniego napięcia, - Budowa infrastruktury drogowej, tj. drogi dojazdowe, chodniki, parkingi. - Sieć kanalizacyjna, - Ogrodzenie o wym. 2,5x2,1m na dł. W zakres prac związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru niezależnie od obowiązków Inspektora Nadzoru wynikających z Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 ) z późn. zm. wchodzi: 1. uczestnictwo w przekazaniu wykonawcy kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy, 2. czas pracy wykonawcy winien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót i wymagań zamawiającego, 3. nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branżami, 4. ścisła współpraca z projektantami pełniącymi nadzór autorski, 5. bieżąca kontrola dokonywanych wpisów do dziennika budowy, 6. informowanie Zamawiającego o przebiegu prac w zakresie realizowanej inwestycji co najmniej 1 raz w tygodniu, 7. nadzór nad prawidłowym i terminowym przebiegiem realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, 8. sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym złożonych przez Wykonawcę robót, 9. zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez wykonawcę robót do wbudowania, 10. ustalenie zakresu ewentualnych robót dodatkowych, opracowanie protokołów konieczności wykonania tych robót wraz z odpowiednim uzasadnieniem, 11. rozliczenie finansowe i rzeczowe nadzorowanej inwestycji, 12. przeprowadzenie przeglądów pogwarancyjnych inwestycji i po okresie rękojmi, 13. nadzór nad usuwaniem wad, usterek oraz koordynacja zwolnień zatrzymanych kwot, 14. wspieranie zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych przy realizacji zadania Obecnie trwają prace związane z budową krytej pływalni - ETAP II..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1 000 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc). 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Uwaga: W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia przelewu wpłaty wadium poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Łopuszno Oddział Strawczyn Nr 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002 z dopiskiem: Wadium na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku gm. Strawczyn - ETAP III Wyklucza się wnoszenie wadium w formie wpłat gotówkowych. 6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego. 7. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli: 5. upłynął termin związania ofertą, 6. zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, 7. zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek wykonawcy: 1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 2. który został wykluczony z postępowania, 3. którego oferta została odrzucona. Uwaga: Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4)Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Na potwierdzenie spełnienia warunku winni posiadać: a) aktualny rejestr lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, b) uprawnienia z branży: - konstrukcyjno-budowlanej - sanitarnej - elektrycznej - przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego, 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia warunku: 1) Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat usług w zakresie nadzoru a jeżeli okres prowadzenia krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom usługom objętym niniejszym postępowaniem z podaniem daty i miejsca wykonywania usług oraz załączeniem dokumentów, że usługi te zostały wykonane należycie. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że nadzorował min. 1 robotę dotyczącą budowy boisk sportowych o sztucznej nawierzchni o wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł. oraz 1 robotę dotyczącą budowy obiektu kubaturowego użyteczności publicznej* o wartości min. 500 000,00 zł brutto. 2) Wykaz zawierający minimum 1 osobę z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi, minimum 1 osobę z uprawnieniami instalacji sanitarnych, minimum 1 osobę z uprawnieniami instalacji elektrycznych. 3) Dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe osób wymienionych w wykazie będą: - uprawnienia budowlane we wskazanych wyżej specjalnościach - aktualne zaświadczenia tych osób o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu ocenione zostanie wg formuły spełnia lub nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, Wymagana forma dokumentu - oryginał 2) dokumenty uprawnień budowlanych osób wymienionych w postawionym warunku o dysponowaniu osobami wraz z aktualnymi zaświadczeniami dla tych osób o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę, 3) wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia zgodnie z postawionym warunkiem (sporządzony zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ) Wymagana forma dokumentu - oryginał 4) wykaz wykonanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia zgodnie z postawionym warunkiem (sporządzony zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ) Wymagana forma dokumentu: wykaz - oryginał, dokumenty potwierdzające należyte wykonanie w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.10.2009 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 2 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).