artykuł nr 1

Raport o stanie gminy za 2019 rok

artykuł nr 2

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Strawczynie

INFORMACJA
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY W STRAWCZYNIE

 
Zgodnie z przepisem art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Wójt obowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Strawczyn raport o stanie gminy, co roku do dnia 31 maja.

„Raport o stanie Gminy Strawczyn za 2019 rok” – będzie przedstawiony na sesji Rady Gminy w Strawczynie w dniu 28 maja 2020r.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Debata ma odbyć się do końca czerwca, jednak wydane na podstawie specustawy COVID – 19 z dnia 2 marca 2020 r. Rozporządzenie Ministra Finansów przedłuża w tym roku ten termin o 60 dni, czyli do końca sierpnia. Raport będzie omawiany na sesji na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.

Na temat raportu mogą wypowiedzieć zarówno radni, jak i mieszkańcy.

W przypadku mieszkańców – istnieje wymóg złożenia pisemnego zgłoszenia popartego podpisami innych mieszkańców (co najmniej 20 osób).

W związku z wprowadzeniem od dnia 20 marca 2020 r. stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązującymi aktualnymi ograniczeniami informuję, że mieszkańcy, którzy będą chcieli zabrać głos w debacie i ewentualnie zadać pytania dotyczące treści raportu proszeni są o wysyłanie swoich opinii wyłącznie w wersji elektronicznej na adres sekretariat@strawczyn.pl w terminie do dnia 27 maja 2020 r. do godz. 15.30.

Zarówno pytanie jak i odpowiedź zostanie odczytana podczas sesji na której odbędzie się debata na temat raportu.

W przypadku odwołania stanu epidemii będą podejmowane kroki aby zminimalizować skutki nie dopuszczenia mieszkańców do udziału w debacie.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Grzegorz Stępień