artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Promnik: Prace remontowe w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku
Numer ogłoszenia: 309717 - 2011; data zamieszczenia: 28.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 278091 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Placówek Oświatowych, ul. Szkolna 10, 26-067 Promnik, woj. świętokrzyskie, tel. 41 30 38 058, faks 41 30 38 058.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Placówek Oświatowych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace remontowe w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Prace obejmują swoim zakresem remont szatni na parterze w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku w tym wykonanie robót budowlanych polegających na: wymianie ościeżnicy 1 szt, rozbiórka posadzki z lastryka i wykonanie nowej poprzez ułożenie płytek gres antypoślizgowy - 24 m2, rozbiórka cokolika z lastryka - 26 mb, rozbiórka cokolika z lastryka - 26 m, usunięcie farby olejnej ze ścian - 55 m2, dwukrotne gruntowanie ścian - 134,68 m2, licowanie ścian glazurą - 55 m2, malowanie farba emulsyjna ścian i sufitów - 55,68 m2, inne roboty towarzyszące i porządkowe. Zamawiający informuje wykonawców, że terminy i sposób wykonywania robót nie mogą powodować przeszkód w funkcjonowaniu szkoły.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Remontowo-Budowlana MAXIMUS DOM Paweł Gliszczyński, ul. 1-go Maja 191, 25-655 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7748,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8249,60

 • Oferta z najniższą ceną: 8249,60 / Oferta z najwyższą ceną: 11000,00

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Promnik: Prace remontowe w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku
Numer ogłoszenia: 278091 - 2011; data zamieszczenia: 24.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Placówek Oświatowych , ul. Szkolna 10, 26-067 Promnik, woj. świętokrzyskie, tel. 41 30 38 058, faks 41 30 38 058.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Placówek Oświatowych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace remontowe w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Prace obejmują swoim zakresem remont szatni na parterze w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku w tym wykonanie robót budowlanych polegających na: wymianie ościeżnicy 1 szt, rozbiórka posadzki z lastryka i wykonanie nowej poprzez ułożenie płytek gres antypoślizgowy - 24 m2, rozbiórka cokolika z lastryka - 26 mb, rozbiórka cokolika z lastryka - 26 m, usunięcie farby olejnej ze ścian - 55 m2, dwukrotne gruntowanie ścian - 134,68 m2, licowanie ścian glazurą - 55 m2, malowanie farba emulsyjna ścian i sufitów - 55,68 m2, inne roboty towarzyszące i porządkowe. Zamawiający informuje wykonawców, że terminy i sposób wykonywania robót nie mogą powodować przeszkód w funkcjonowaniu szkoły.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 200 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ. Warunek będzie spełniony jeżeli z oświadczenia będzie wynikało, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ. Warunek będzie spełniony jeżeli z oświadczenia będzie wynikało, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ. Warunek będzie spełniony jeżeli z oświadczenia będzie wynikało, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami przewidzianymi do kierowania robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach: konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ. Warunek będzie spełniony jeżeli z oświadczenia będzie wynikało, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek oraz oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit b, c SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ. Warunek będzie spełniony jeżeli z oświadczenia będzie wynikało, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza Dowód wniesienia wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W przypadku udzielenia zamówienia dla podwykonawcy zobowiązania wykonawcy wobec zamawiającego nie ulegają zmianie. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniedbania podwykonawców w takim stopniu jakby to były działania własne.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Placówek Oświatowych w Promniku ul. Szkolna 10 26-067 Strawczyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.11.2011 godzina 12:00, miejsce: Zespół Placówek Oświatowych w Promniku ul. Szkolna 10 26-067 Strawczyn Gabinet Dyrektora.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie