artykuł nr 1

Unieważnienie postępowania

Strawczyn, dnia 02.12.2010

Znak: ZP-341/16/10


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA


Dotyczy: przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkól na terenie gminy Strawczyn bez opieki przewoźnika


1. Wójt Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie, tel. 041 30-38-002, fax. 30-38-157, e-mail gmina@strawczyn.pl zawiadamia, że prowadzone postępowanie zostało unieważnione.
2. Podstawę prawna stanowi art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy — Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
3. Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

 

Wójt Gminy

mgr inż Tadeusz Tkaczyk
 

 

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Strawczyn bez opieki ze strony przewoźnika
Numer ogłoszenia: 330845 - 2010; data zamieszczenia: 19.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Strawczyn bez opieki ze strony przewoźnika.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Strawczyn bez opieki ze strony przewoźnika jak niżej: 1) dowożenie uczniów do Gimnazjum Nr 3 w Promniku z miejscowości: Korczyn (odległość 8 km) w ilości 28 osób (szczegółowy opis określony w zał. Nr 5 do SIWZ), 2) dowożenie uczniów do Gimnazjum Nr 2 w Oblęgorku z miejscowości: Chełmce nad rzeką, Bugaj, Chełmce przy trasie, Chełmce - Polichta, Chełmce Seklówka (odległość 14 km) w ilości 58 osób (szczegółowy opis określony w zał. Nr 6 do SIWZ), 3) dowożenie uczniów do Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie z miejscowości: Strawczynek Nowa Wieś, Strawczynek przy trasie (odległość 3 km) w ilości 95 osób, Niedźwiedź Zaskale, Niedźwiedź, Hucisko (odległość 8 km) w ilości 40 osób, Kuźniaki (odległość 8 km) w ilości 10 osób, Chełmce - Polichta (odległość 8 km) w ilości 6 osób, Oblęgór Huta Oblęgorska (odległość 3 km) w ilości 9 osób, Ruda Strawczyńska (odległość 5 km) w ilości 35 osób, Piotrowiec (odległość 8 km) w ilości 2 osób ( (szczegółowy opis określony w zał. Nr 7 do SIWZ), 4) dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej z miejscowości: Ruda Strawczyńska - Śliwiny, Ruda Strawczyńska przy trasie (odległość 4 km) w ilości 26 osób, Ruda Strawczyńska - Piotrowiec (odległość 7 km) w ilości 27 osób (szczegółowy opis określony w zał. Nr 8 do SIWZ), 5) dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Chełmcach z miejscowości: Chełmce nad rzeką, Bugaj (odległość 4 km) w ilości 29 osób, , Chełmce - Polichta (odległość 2,5 km) w ilości 25 osób (szczegółowy opis określony w zał. Nr 9 do SIWZ), 6) dowożenie uczniów do Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku z miejscowości: Oblęgorek obok remizy (odległość 2 km) w ilości 41 osób, z Huty Dolnej (odległość 3 km) w ilości 23 osoby, z przystanku PKS w Oblęgorze (odległość 2 km) w ilości 35 osób (szczegółowy opis określony w zał. Nr 10 do SIWZ), 7) dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu z miejscowości: Niedźwiedź - Zaskale (odległość 3,5 km) w ilości 7 osób, Hucisko - remiza (odległość 2 km) w ilości 7 osób (szczegółowy opis określony w zał. Nr 11 do SIWZ). Uwaga: pod pojęciem dowożenie należy rozumieć dowóz i odwóz uczniów.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 20% zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.14.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1.000 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w : a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Uwaga: W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia przelewu wpłaty wadium poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Łopuszno Oddział Strawczyn Nr 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002 z dopiskiem: dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Strawczyn 6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9b. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwróci wadium po zawarciu umowy o udzielenie zamówienia. 8. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) wykonawca którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) wykonawca który w odpowiedzi na wezwanie zgodnie z art. 26 ust.3 Pzp nie złożył dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw - do złożenia których był wezwany chyba, że udowodni, że wynika z przyczyn niezależnych od niego. c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego jest niemożliwe po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • licencja na wykonywanie krajowego transportu w zakresie przewozu osób,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pisemne zobowiązanie podmiotów o którym mowa w art 26 ust 2b Pzp - jeżeli dotyczy 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy, który jest załącznikiem nr 4 do niniejszej SIWZ. 2.W przypadku udzielenia zamówienia dla podwykonawcy zobowiązania wykonawcy wobec zamawiającego nie ulegają zmianie. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach: a) wystąpią istotne zmiany w zakresie świadczonych usług, a strony je zaakceptują; b) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy; c) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT; d) zmiany w trakcie wykonywania umowy z powodu zmiany przepisów, norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia; e) zdarzeń losowych; f) klęsk żywiołowych i warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających realizację zamówienia; g) Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo odstąpienia od umowy w przypadku wejścia w życie nowych regulacji prawnych określających jego obowiązki w zakresie obowiązku dowożenia dzieci do szkół na terenie gminy. W takim przypadku termin odstąpienia od umowy będzie wynosił 1 miesiąc. Wykonawca będzie mógł żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2010 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie