artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Usługi cateringowe dla ośrodka przedszkolnego w Strawczynku w ramach zadania pn. Akademia Krasnali Strawczynka
Numer ogłoszenia: 2947 - 2010; data zamieszczenia: 06.01.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 145889 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi cateringowe dla ośrodka przedszkolnego w Strawczynku w ramach zadania pn. Akademia Krasnali Strawczynka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: rzedmiotem zamówienia jest catering w zakresie kompleksowego przygotowania posiłków i ich dystrybucja na rzecz Ośrodka Przedszkolnego w Strawczynku, gmina Strawczyn. Ośrodek będzie funkcjonował codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30. Na dzienne wyżywienie składać się będzie drugie śniadanie, obiad i podwieczorek. Ilość posiłków w rozbiciu na lata przedstawia się następująco: Rok 2009: Drugie śniadanie 960, Obiad: 960, Podwieczorek: 960, Rok 2010: Drugie śniadanie 3 825, Obiad: 3 825, Podwieczorek: 3 825, Rok 2009: Drugie śniadanie 2 220, Obiad: 2 220, Podwieczorek: 2 220, Łącznie: Drugie śniadanie 7 005, Obiad: 7 005, Podwieczorek: 7 005 Usługi będące przedmiotem zamówienia powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 1) Usługa będzie dotyczyć 15 dzieci w wieku 3- 5 lat, uczęszczających do ośrodka przedszkolnego w Strawczynku 2) Posiłki wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw; 3) Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 10 dni i dostarczany Zamawiającemu do wcześniejszego zatwierdzenia. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy; 4) Dzienny jadłospis obejmuje: a) Śniadanie, b) Obiad c) Podwieczorek 5) Kalkulacja cenowa obejmuje swoim zakresem dania mięsne, dania półmięsne, dania rybne, warzywa, owoce, słodycze, napoje, pieczywo, nabiał, i inne służące do przygotowywania potraw. 6) Posiłki będą serwowane z zachowaniem cyklu: a) Godzina 8.30 - dostawa śniadania do przedszkola lub wykonanie śniadania z półproduktów dostarczonych w termosach, b) Godzina 11.30 - dostawa obiadu i podwieczorku do przedszkola, odbiór termosów po śniadaniu, c) Godzina 15.00 - odbiór termosów i resztek obiadowych. 7) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 5 lat. 8) Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci; 9)Do obowiązków Wykonawcy realizowanych za pomocą personelu własnego należy: a) Porcjowanie i wydawanie posiłków b) Dokonywanie comiesięcznych rozliczeń z Zamawiającym za dostarczane posiłki; 10)Zamawiający przyjmuje na siebie wszystkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z usług przedszkola.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.12.00-0, 55.32.00.00-9, 52.32.10.00-6, 55.52.00.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 72041.01 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie realizowane jest przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Społecznego..

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.09.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Mariola Królik, ul. Zagórska 195, 25-344 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 65517,29
  • Oferta z najniższą ceną: 65517,29 oferta z najwyższą ceną: 65517,29
  • Waluta: PLN.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty


Dotyczy przetarg nieograniczony: na usługi cateringowe dla Ośrodka Przedszkolnego w Strawczynku w ramach zadania „Akademia Krasnali Strawczynka”

1. Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługi jak wyżej wybrana została oferta złożona przez:

Mariola Królik
ul. Zagórska 195
25-344 Kielce

Cena wybranej oferty 70.050,00 zł brutto.


Wybrana oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego. Cena oferty nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta:
Oferta Nr 1 – Mariola Królik
ul. Zagórska 195
25-344 Kielce

3. W wyniku streszczenia oceny zgodnie z ustalonym kryterium oceny ofert – 100% - cena, oferta otrzymała 100 pkt.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Usługi cateringowe dla ośrodka przedszkolnego w Strawczynku w ramach zadania pn. Akademia Krasnali Strawczynka
Numer ogłoszenia: 145889 - 2009; data zamieszczenia: 02.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi cateringowe dla ośrodka przedszkolnego w Strawczynku w ramach zadania pn. Akademia Krasnali Strawczynka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest catering w zakresie kompleksowego przygotowania posiłków i ich dystrybucja na rzecz Ośrodka Przedszkolnego w Strawczynku, gmina Strawczyn. Ośrodek będzie funkcjonował codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30. Na dzienne wyżywienie składać się będzie drugie śniadanie, obiad i podwieczorek. Ilość posiłków w rozbiciu na lata przedstawia się następująco: Rok 2009: Drugie śniadanie 960, Obiad: 960, Podwieczorek: 960, Rok 2010: Drugie śniadanie 3 825, Obiad: 3 825, Podwieczorek: 3 825, Rok 2009: Drugie śniadanie 2 220, Obiad: 2 220, Podwieczorek: 2 220, Łącznie: Drugie śniadanie 7 005, Obiad: 7 005, Podwieczorek: 7 005 Usługi będące przedmiotem zamówienia powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 1) Usługa będzie dotyczyć 15 dzieci w wieku 3- 5 lat, uczęszczających do ośrodka przedszkolnego w Strawczynku 2) Posiłki wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw; 3) Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 10 dni i dostarczany Zamawiającemu do wcześniejszego zatwierdzenia. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy; 4) Dzienny jadłospis obejmuje: a) Śniadanie, b) Obiad c) Podwieczorek 5) Kalkulacja cenowa obejmuje swoim zakresem dania mięsne, dania półmięsne, dania rybne, warzywa, owoce, słodycze, napoje, pieczywo, nabiał, i inne służące do przygotowywania potraw. 6) Posiłki będą serwowane z zachowaniem cyklu: a) Godzina 8.30 - dostawa śniadania do przedszkola lub wykonanie śniadania z półproduktów dostarczonych w termosach, b) Godzina 11.30 - dostawa obiadu i podwieczorku do przedszkola, odbiór termosów po śniadaniu, c) Godzina 15.00 - odbiór termosów i resztek obiadowych. 7) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 5 lat. 8) Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci; 9)Do obowiązków Wykonawcy realizowanych za pomocą personelu własnego należy: a) Porcjowanie i wydawanie posiłków b) Dokonywanie comiesięcznych rozliczeń z Zamawiającym za dostarczane posiłki; 10)Zamawiający przyjmuje na siebie wszystkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z usług przedszkola..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.12.00-0, 55.32.00.00-9, 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie: 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez przedmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Gwarancja powinna mieć postać gwarancji bezwarunkowej tj. gwarancji na pierwsze żądanie. Uwaga: W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia przelewu wpłaty wadium poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Łopuszno Oddział Strawczyn Nr 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002 z dopiskiem: Usługi cateringowe dla ośrodka przedszkolnego w Strawczynku w ramach zadania pn. Akademia Krasnali Strawczynka 6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 7. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą, b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy z zastrzeżeniem pkt. 11: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczany z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, c) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć usługodawcy spełniający następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Do potwierdzenia: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczeniem oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego. Do potwierdzenia: 1) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług cateringowych i/lub gastronomicznych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom usług stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: - wykonał min. jedną usługę z zakresu dostarczania posiłków do szkół lub przedszkoli o wartości min. 5 000 zł. 3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów osób zdolnych do wykonania zamówienia. Do potwierdzenia: 1) Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zawierający min. 1 osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia i posiadającą wykształcenie gastronomiczne. Jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, załączyć winien pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu tych osób. Dokumentami potwierdzającymi przygotowanie osób wymienionych w wykazie będzie: - Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie gastronomiczne co najmniej jednego z pracowników. 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia lub nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, Wymagana forma dokumentu - oryginał 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, zgodnie z postawionym warunkiem Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę, 3) dokument potwierdzający wykształcenie gastronomiczne co najmniej jednego z pracowników. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę, 4) wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia zgodnie z postawionym warunkiem (sporządzony zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ) Wymaga się pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. Wymagana forma dokumentu - oryginał 5) wykaz wykonanych usług cateringowych i/lub gastronomicznych wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia zgodnie z postawionym warunkiem (sporządzony zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ) Wymagana forma dokumentu - oryginał 6) przykładowy jadłospis na okres 10 dni.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2009 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 2 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane będzie przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Społecznego.