artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Kompleksowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Strawczynku gm. Strawczyn. ETAP II - Budowa pływalni.
Numer ogłoszenia: 92795 - 2009; data zamieszczenia: 15.06.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 142578 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Strawczynku gm. Strawczyn. ETAP II - Budowa pływalni..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy pływalni. W zakres prac związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru niezależnie od obowiązków Inspektora Nadzoru wynikających z Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 ) z późn. zm. wchodzi: 1. uczestnictwo w przekazaniu wykonawcy kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy, 2. czas pracy wykonawcy winiem być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót i wymagań zamawiajacego, 3. nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branżami, 4. ścisła współpraca z projektantami pełniącymi nadzór autorski, 5. bieżąca kontrola dokonywanych wpisów do dziennika budowy, 6. informowanie Zamawiającego o przebiegu prac w zakresie realizowanej inwestycji co najmniej 1 raz w tygodniu, 7. nadzór nad prawidłowym i terminowym przebiegiem realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, 8. sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym złożonych przez Wykonawcę robót, 9. zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez wykonawcę robót do wbudowania, 10. ustalenie zakresu ewentualnych robót dodatkowych, opracowanie protokołów konieczności wykonania tych robót wraz z odpowiednim uzasadnieniem, 11. rozliczenie finansowe i rzeczowe nadzorowanej inwestycji, 12. przeprowadzenie przeglądów pogwarancyjnych inwestycji i po okresie rękojmi, 13. nadzór nad usuwaniem wad, usterek oraz koordynacja zwolnień zatrzymanych kwot, 14. wspieranie zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych przy realizacji zadania..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 122950.82 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie planuje się zrealizować przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013..

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.06.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Inwestycji i Budownictwa w Kielcach Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 95000.00
  • Oferta z najniższą ceną: 95000.00 oferta z najwyższą ceną: 95000.00
  • Waluta: PLN.
artykuł nr 2

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: przetarg nieograniczony na pełnienie inspektora nadzoru przy budowie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Strawczynku gm. Strawczyn Etap II – Budowa pływalni

1.Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługi jak wyżej wybrana została oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Inwestycji i Budownictwa w Kielcach Sp z o.o.
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
 
Cena wybranej oferty 115.900,00 zł brutto


Wybrana oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego.
Cena oferty nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta
Oferta Nr 1 - Przedsiębiorstwo Inwestycji i Budownictwa w Kielcach Sp z o.o.
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

3. Wykonawcy wykluczeni z postępowania - 0

4. Oferty odrzucone – 0

5. Streszczenie oferty i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznane w kryterium – 100% cena:

Oferta Nr 1 - 100,00 pkt
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Kompleksowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Strawczynku gm. Strawczyn. ETAP II - Budowa pływalni
Numer ogłoszenia: 142578 - 2009; data zamieszczenia: 11.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Strawczynku gm. Strawczyn. ETAP II - Budowa pływalni.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy pływalni. W zakres prac związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru niezależnie od obowiązków Inspektora Nadzoru wynikających z Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 ) z późn. zm. wchodzi: 1. uczestnictwo w przekazaniu wykonawcy kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy, 2. czas pracy wykonawcy winiem być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót i wymagań zamawiajacego, 3. nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branżami, 4. ścisła współpraca z projektantami pełniącymi nadzór autorski, 5. bieżąca kontrola dokonywanych wpisów do dziennika budowy, 6. informowanie Zamawiającego o przebiegu prac w zakresie realizowanej inwestycji co najmniej 1 raz w tygodniu, 7. nadzór nad prawidłowym i terminowym przebiegiem realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, 8. sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym złożonych przez Wykonawcę robót, 9. zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez wykonawcę robót do wbudowania, 10. ustalenie zakresu ewentualnych robót dodatkowych, opracowanie protokołów konieczności wykonania tych robót wraz z odpowiednim uzasadnieniem, 11. rozliczenie finansowe i rzeczowe nadzorowanej inwestycji, 12. przeprowadzenie przeglądów pogwarancyjnych inwestycji i po okresie rękojmi, 13. nadzór nad usuwaniem wad, usterek oraz koordynacja zwolnień zatrzymanych kwot, 14. wspieranie zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych przy realizacji zadania.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium na całość zamówienia ustala się w kwocie 5.000 złotych (pięć tyś.) 2. W formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 1) Bank: Bank Spółdzielczy Łopuszno o/Strawczyn 2) Nr rachunku : 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002 z dopiskiem na blankiecie przelewu wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej - Kompleksowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy pływalni Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Wadium w wysokości 5.000 PLN (pięć tysięcy zł ) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, póz. 275 z póz. zmianami) 4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli: a. upłynie termin związania ofertą; b. zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego i zostanie wniesione zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; c. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich wnoszenia. 5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek: a. wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert; b. wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania; c. wykonawcy, którego oferta zostanie odrzucona. 6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli: a. wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie uzupełnił dokumentów, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych od niego c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. Z treści dokumentu w przypadku wnoszenia wadium w formie bezgotówkowej powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 21.05. 2009 r. do godz. 14.00. 10. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 11. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 12. Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów wykonawców, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po: a) upływie terminu związania ofertą, b) zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, c) unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia, 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy - Pzp 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Wykonawca składająy ofertę nie może być wykluczony z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 Pzp oraz spełniać warunki określone w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia. 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia warunku: 1) Posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch usług pełnienia nadzoru inwestorskiego na inwesycjach o charakterze i złożoności porównywalnych z zakresem rzeczowym i wartością zamówienia wykonanych w okresie ostatnich trzech latprzed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie. Zamawiający uzna za odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia usługi nadzoru inwestorskiego pełnione na zadaniach polegających na budowie co najmniej dwóch obiektów (zakończone inwestycje), z których: a) jedna dotyczyła budowy / przebudowy obiektów użyteczności publicznej* o kubaturze minimum 20.000 m3 i wartości minimum 10 mln zł. zrealizowanej na podstawie jednego kontraktu, b) jedna dotyczyła inwestycji o wartości minimum 15 mln zł. współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej Do każdego zadania musi być załączony dokument wydany przez poprzednich zamawiających potwierdzający należyte wykonanie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców ocena warunków dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie pod warunkiem, iż każdy wykonawca z osobna wykaże się doświadczeniem w pełnieniu nadzoru inwestorskiego w swojej branży na zadaniach w których wymagane jest doświadczenie. 4. Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca wykaże, że dysponuje: a) inspektorem nadzoru, pełniącym jednocześnie funkcję koordynatora zespołu inspektorów nadzoru posiadającym: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu budowy na zadaniach polegających na budowie/przebudowie co najmniej dwóch obiektów kubaturowych użyteczności publicznej o kubaturze minimum 20.000 m3 i wartości minimum 10 mln zł. każde (liczone od momentu uzyskania uprawnień) - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego b) inspektorem nadzoru posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w tym: - minimum jedno zadanie dotyczyło kierowania lub nadzorowania robót związanych z wykonaniem instalacji w zakresie technologii wyłącznie basenowej - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego c) inspektorem nadzoru posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych bez ograniczeń - minimum jedno zadanie dotyczyło kierowania lub nadzorowania robót związanych z wykonaniem instalacji w zakresie jw. - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego Zamawiająvcy dopuszcza łączenie funkcji przez wskazane osoby, które będą wykonywać niniejsze zamówienia pod warunkiem iż osoba ta spełnia łącznie wymagania dla każdej złączonej funkcji 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Na potwiedzenie warunku wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy którzy są ubezpieczeni od OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 200.000 (dwieście tyś. zł.) Nie spełnienie chociażby jednego z wymaganych warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania a oferta uznana zostanie za odrzuconą. Ocena wyżej wymienionych warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń o których mowa w niniejszej SIWZ..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ Wymagana forma dokumentu - oryginał 2) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę. 3) dokumenty uprawnień budowlanych osób wymienionych w postawionym warunku o dysponowaniu osobami wraz z aktualnymi zaświadczeniami dla tych osób o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę, 4) dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia zawodowego przez poszczególnych inspektorów nadzoru Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę, 5) wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia zgodnie z postawionym warunkiem (sporządzony zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ) Wymagana forma dokumentu - oryginał 6) wykaz wykonanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia zgodnie z postawionym warunkiem (sporządzony zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ) Wymagana forma dokumentu: wykaz - oryginał, dokumenty potwierdzające należyte wykonanie w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez wykonawcę 7) Kopia polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej zakres czynności podobnych jak określony w niniejszym zamówieniu. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie ninieszego zamówienia, oceniana będzie łącznie ich sytuacja ekonomiczna, finansowa oraz posiadane ubezpieczenie. 8) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej w zakresie składanych dokumentów zastosowanie ma odpowiednio § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie o którym mowa wyżej (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1185). Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym i podpisanym (każdy dokument) przez wykonawcę lub tłumacza przysięgłego..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2009 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 2 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie planuje się zrealizować przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013.