artykuł nr 1

Ogłoszenie o zmianie umowy

Ogłoszenie nr 560441335-N-2022 z dnia 10.05.2022 r.

Strawczyn: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej, gmina Strawczyn
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 602867-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540224968-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510555334-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego  16, 26-067  Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (url): http://www.strawczyn.4bip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej, gmina Strawczyn

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.37.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamówienie dotyczy zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej o sale dydaktyczne, salę gimnastyczną i pomieszczenia towarzyszące” (zw. rozbudową szkoły). Inwestycja planowana jest do dofinansowana z RPO WŚ na lata 2014-2020 oraz programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” edycja 2020 oraz budżetu Gminy Strawczyn. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej o sale dydaktyczne, salę gimnastyczną i pomieszczenia towarzyszące” (zw. dalej rozbudową szkoły): Zakres prac do wykonania obejmuje: – rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej o sale dydaktyczne, salę gimnastyczną i pomieszczenia towarzyszące na działce ewid. Nr 755/11 w Rudzie Strawczyńskiej wraz z wyposażeniem sportowym Sali gimnastycznej – wewnętrzne instalacje wod.- kan., C.O., wentylacja mechaniczna i elektryczna; – instalacje zewnętrzne gazowe wraz z zbiornikiem na gaz (poj.4,85m3) – przyłącze kanalizacji sanitarno-wodociągowe; – zagospodarowanie terenu działki polegające na utworzeniu utwardzonych ciągów pieszo-jezdnych oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych; – pojemniki na śmieci z możliwością segregacji; – nasadzenia drzew; – zieleń niska urządzona; – elementy małej architektury: stojak na rowery, ławki, kosze na śmieci - rozbiórka istniejących budynków gospodarczych. Istniejący budynek Szkoły Podstawowej od strony wschodniej zostanie rozbudowany o sale dydaktyczne, salę gimnastyczną i pomieszczenia towarzyszące. Rozbudowa będzie funkcjonalnie połączona z istniejącym budynkiem szkoły podstawowej za pomocą łącznika. Budynek będzie funkcjonalnie połączony z istniejącym budynkiem szkoły podstawowej w poziomie parteru i piwnic. W łączniku będzie się znajdować sala przedszkolna, szatnie oraz komunikacja. Planowany do rozbudowy budynek szkoły podstawowej będzie budynkiem III-kondygnacyjnym (parter, piętro, poddasze), o konstrukcji tradycyjnej: murowane ściany nośne, żelbetowe belki i słupy, prefabrykowany gęstożebrowy strop pokryty dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej, o kącie spadku połaci 30o, pokrycie dachu z blachy na rąbek. Łącznik o konstrukcji tradycyjnej: murowane ściany nośne, żelbetowe belki i słupy, prefabrykowany gęstożebrowy strop. Nad łącznikiem będzie się znajdować taras na dachu z dostępem z kondygnacji piętra budynku projektowanej szkoły podstawowej. Charakterystyka robót: 1. Sala gimnastyczna, budynek I-kondygnacyjny, o szkielecie nośnym złożonym z żelbetowych słupów i stalowych dźwigarów kratowych, wypełnienie między słupami ścianami nośnymi murowanymi. Dach o kącie spadku połaci 5º; pokrycie dachu płytą warstwową z wypełnieniem poliuretanowym. 2. Wysokość budynku – 14,89 m ( budynek III-kondygnacyjny); – 8,41m ( budynek sali gimnastycznej I kondygnacyjny); – 4,28m ( łącznik, budynek I-kondygnacyjny); 3. Ilość kondygnacji nadziemnych – łącznik- budynek parterowy; – budynek III kondygnacyjny (parter, piętro, poddasze, strych nieużytkowy); – sala gimnastyczna- budynek parterowy; 4. Geometria dachu: – dach wielospadowy kąt nachylenia połaci dachowych budynku szkoły 30o, – dach dwuspadowy, kąt nachylenia połaci dachowych sali gimnastycznej 5o, 5. Liczba miejsc parkingowych: 22 miejsca parkingowe (w tym 4 miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych) 6. Linia zabudowy: - linia zabudowy dla budynku szkoły 108 m od krawędzi jezdni. 7. Nawierzchnia dróg wewnętrznych: • kostka brukowa betonowa brukowa gr. 8cm, • podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, • podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm, • warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 grubości 15cm, • podłoże naturalne zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998. 8. Nawierzchnia miejsc parkingowych: • wielootworowe płyty betonowe gr. 10cm, • podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, • podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm, • warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 grubości 15cm, • podłoże naturalne zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998. 9. Nawierzchnia chodników: • kostka brukowa betonowa gr. 8cm, • podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm, • warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 grubości 15cm, • podłoże naturalne zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót, które stanowią integralny załącznik do niniejszej SIWZ. 1) Załączony do SIWZ przedmiar ma charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu. 2) Przedmiot umowy może podlegać modyfikacji, jeżeli w toku wykonywania robót okaże się, że dokumentacja projektowa zawiera wady, których nie można było stwierdzić przed zawarciem umowy, a których istnienie uniemożliwia wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W takim przypadku, przy udziale projektanta i Inżyniera Kontraktu Strony ustalają zakres robót zaniechanych, dodatkowych i zakres robót zamiennych a zmodyfikowany sposób świadczenia Wykonawcy określą w aneksie do umowy. 3) Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji i STWiOR. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. 4) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 5) Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót. 6) Wykonanie robót, odbiory częściowe oraz organizację (BHP, p.poż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy. 7) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów. 8) Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 9) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich postanowień nałożonych na Zamawiającego – Decyzją Starosty Kieleckiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę Nr 1353/2018 z dnia 30.07.2018 r. w terminie określonym w dziale V niniejszej SIWZ. 10) Uzyskanie wszelkich uzgodnień, przeglądów i kontroli w celu oddania obiektu do użytkowania i jego prawidłowego funkcjonowania leży po stronie Wykonawcy.


II.4) Główny kod CPV: 45262800-9
Dodatkowe kody CPV:

45000000-7,

45111000-8,

45330000-9,

45310000-3,

45400000-1,

45422100-2,

45261200-6,

45233161-5,

45111291-4,

45112710-5,

77310000-6,

45112720-8,

45233120-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
2022-05-31

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej, gmina Strawczyn

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 22/12/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Usługi Remontowo – Budowlane Paweł Kmiecik,  ,  Falki 9,  28-114,  Gnojno,  kraj/woj. świętokrzyskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 3872040.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
26/04/2022

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Na podstawie art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także zgodnie z §21 pkt 3 lit. g umowy nr 103/2020 zawartej w dniu 22.12.2020r., której przedmiotem jest wykonanie zadania pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej, gmina Strawczyn strony postanawiają zgodnie dokonać zmiany w/w umowy w zakresie § 2 pkt 2, brzmiącym: "Zakończenie całości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nastąpi do dnia 31.05.2022r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ", który zastępuje się treścią: „Zakończenie całości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nastąpi do dnia 31.07.2022r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Na podstawie art. 144 ust 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych strony postanawiają zgodnie dokonać zmiany umowy nr 103/2020 zawartej w dniu 22.12.2020r., której przedmiotem jest wykonanie zadania pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej, gmina Strawczyn. w zakresie § 10 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: „Cena ryczałtowa wykonania przedmiotu umowy netto wynosi 3 185 455,99 zł (słownie złotych: Trzy miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 99/100) w tym obowiązujący podatek VAT 732 654,88 zł. Cena ryczałtowa wykonania przedmiotu umowy brutto wynosi 3 918 110,87 zł (słownie złotych: Trzy miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy sto dziesięć złotych 87/100)”

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
1) Wpływ epidemii COVID-19: zmiany umowy w zakresie § 2 pkt 2, brzmiącym: "Zakończenie całości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nastąpi do dnia 31.05.2022r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ", który zastępuje się treścią: „Zakończenie całości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nastąpi do dnia 31.07.2022r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” 2) Konieczność wykonania robót dodatkowych: w zakresie § 10 pkt 1 umowy, brzmiącym: "Cena ryczałtowa wykonania przedmiotu umowy netto wynosi 3 148 000,00 zł (słownie złotych: Trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100) w tym obowiązujący podatek VAT 724 040,00 zł. Cena ryczałtowa wykonania przedmiotu umowy brutto wynosi 3 872 040,00 zł (słownie złotych: Trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści złotych 00/100).", który zastępuje się treścią: „Cena ryczałtowa wykonania przedmiotu umowy netto wynosi 3 185 455,99 zł (słownie złotych: Trzy miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 99/100) w tym obowiązujący podatek VAT 732 654,88 zł. Cena ryczałtowa wykonania przedmiotu umowy brutto wynosi 3 918 110,87 zł (słownie złotych: Trzy miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy sto dziesięć złotych 87/100)”

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

artykuł nr 2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510555334-N-2020 z dnia 28.12.2020 r.

Gmina Strawczyn: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej, gmina Strawczyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest planowane do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” edycja 2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 602867-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540224968-N-2020

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego  16, 26-067  Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (url): http://www.strawczyn.4bip.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej, gmina Strawczyn

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.37.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamówienie dotyczy zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej o sale dydaktyczne, salę gimnastyczną i pomieszczenia towarzyszące” (zw. rozbudową szkoły). Inwestycja planowana jest do dofinansowana z RPO WŚ na lata 2014-2020 oraz programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” edycja 2020 oraz budżetu Gminy Strawczyn. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej o sale dydaktyczne, salę gimnastyczną i pomieszczenia towarzyszące” (zw. dalej rozbudową szkoły): Zakres prac do wykonania obejmuje: – rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej o sale dydaktyczne, salę gimnastyczną i pomieszczenia towarzyszące na działce ewid. Nr 755/11 w Rudzie Strawczyńskiej wraz z wyposażeniem sportowym Sali gimnastycznej – wewnętrzne instalacje wod.- kan., C.O., wentylacja mechaniczna i elektryczna; – instalacje zewnętrzne gazowe wraz z zbiornikiem na gaz (poj.4,85m3) – przyłącze kanalizacji sanitarno-wodociągowe; – zagospodarowanie terenu działki polegające na utworzeniu utwardzonych ciągów pieszo-jezdnych oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych; – pojemniki na śmieci z możliwością segregacji; – nasadzenia drzew; – zieleń niska urządzona; – elementy małej architektury: stojak na rowery, ławki, kosze na śmieci - rozbiórka istniejących budynków gospodarczych. Istniejący budynek Szkoły Podstawowej od strony wschodniej zostanie rozbudowany o sale dydaktyczne, salę gimnastyczną i pomieszczenia towarzyszące. Rozbudowa będzie funkcjonalnie połączona z istniejącym budynkiem szkoły podstawowej za pomocą łącznika. Budynek będzie funkcjonalnie połączony z istniejącym budynkiem szkoły podstawowej w poziomie parteru i piwnic. W łączniku będzie się znajdować sala przedszkolna, szatnie oraz komunikacja. Planowany do rozbudowy budynek szkoły podstawowej będzie budynkiem III-kondygnacyjnym (parter, piętro, poddasze), o konstrukcji tradycyjnej: murowane ściany nośne, żelbetowe belki i słupy, prefabrykowany gęstożebrowy strop pokryty dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej, o kącie spadku połaci 30o, pokrycie dachu z blachy na rąbek. Łącznik o konstrukcji tradycyjnej: murowane ściany nośne, żelbetowe belki i słupy, prefabrykowany gęstożebrowy strop. Nad łącznikiem będzie się znajdować taras na dachu z dostępem z kondygnacji piętra budynku projektowanej szkoły podstawowej. Charakterystyka robót: 1. Sala gimnastyczna, budynek I-kondygnacyjny, o szkielecie nośnym złożonym z żelbetowych słupów i stalowych dźwigarów kratowych, wypełnienie między słupami ścianami nośnymi murowanymi. Dach o kącie spadku połaci 5º; pokrycie dachu płytą warstwową z wypełnieniem poliuretanowym. 2. Wysokość budynku – 14,89 m ( budynek III-kondygnacyjny); – 8,41m ( budynek sali gimnastycznej I kondygnacyjny); – 4,28m ( łącznik, budynek I-kondygnacyjny); 3. Ilość kondygnacji nadziemnych – łącznik- budynek parterowy; – budynek III kondygnacyjny (parter, piętro, poddasze, strych nieużytkowy); – sala gimnastyczna- budynek parterowy; 4. Geometria dachu: – dach wielospadowy kąt nachylenia połaci dachowych budynku szkoły 30o, – dach dwuspadowy, kąt nachylenia połaci dachowych sali gimnastycznej 5o, 5. Liczba miejsc parkingowych: 22 miejsca parkingowe (w tym 4 miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych) 6. Linia zabudowy: - linia zabudowy dla budynku szkoły 108 m od krawędzi jezdni. 7. Nawierzchnia dróg wewnętrznych: • kostka brukowa betonowa brukowa gr. 8cm, • podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, • podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm, • warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 grubości 15cm, • podłoże naturalne zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998. 8. Nawierzchnia miejsc parkingowych: • wielootworowe płyty betonowe gr. 10cm, • podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, • podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm, • warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 grubości 15cm, • podłoże naturalne zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998. 9. Nawierzchnia chodników: • kostka brukowa betonowa gr. 8cm, • podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm, • warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 grubości 15cm, • podłoże naturalne zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót, które stanowią integralny załącznik do niniejszej SIWZ. 1) Załączony do SIWZ przedmiar ma charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu. 2) Przedmiot umowy może podlegać modyfikacji, jeżeli w toku wykonywania robót okaże się, że dokumentacja projektowa zawiera wady, których nie można było stwierdzić przed zawarciem umowy, a których istnienie uniemożliwia wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W takim przypadku, przy udziale projektanta i Inżyniera Kontraktu Strony ustalają zakres robót zaniechanych, dodatkowych i zakres robót zamiennych a zmodyfikowany sposób świadczenia Wykonawcy określą w aneksie do umowy. 3) Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji i STWiOR. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. 4) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 5) Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót. 6) Wykonanie robót, odbiory częściowe oraz organizację (BHP, p.poż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy. 7) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów. 8) Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 9) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich postanowień nałożonych na Zamawiającego – Decyzją Starosty Kieleckiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę Nr 1353/2018 z dnia 30.07.2018 r. w terminie określonym w dziale V niniejszej SIWZ. 10) Uzyskanie wszelkich uzgodnień, przeglądów i kontroli w celu oddania obiektu do użytkowania i jego prawidłowego funkcjonowania leży po stronie Wykonawcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45262800-9

 

Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45111000-8, 45330000-9, 45310000-3, 45400000-1, 45422100-2, 45261200-6, 45233161-5, 45111291-4, 45112710-5, 77310000-6, 45112720-8, 45233120-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4086997.13
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  19
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  11
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Usługi Remontowo – Budowlane Paweł Kmiecik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Falki 9
Kod pocztowy: 28-114
Miejscowość: Gnojno
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3872040.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3872040.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5916915.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

artykuł nr 4

Zestawienie ofert

artykuł nr 5

Zapytanie nr 15 wraz z odpowiedzią

Dostępne kategorie:
ZP.271.1.1.2020 (Dostawa kruszywa)
ZP.271.1.2.2020 (Wynajem sprzętu budowl.)
ZP.271.1.3.2020 (Transport odpadów z oczyszczalni)
ZP.271.1.4.2020 (Przebudowa i remont dróg)
ZP.271.1.5.2020 (Transport odpadów z oczyszczalni)
ZP.271.1.6.2020 (Dokumentacja chodnik Strawczynek)
ZP.271.1.7.2020 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.8.2020 (Budowa ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej)
ZP.271.1.9.2020 (Przebudowa ul. Piłkarzy w Oblęgorku)
ZP.271.1.10.2020 (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedźwiedź ul. Wiosenna, gmina Strawczyn)
SCKiS (Dostawa pelletu)
ZP.271.1.11.2020 (Remont odcinka drogi gminnej ul. Górskiej w msc. Oblęgorek Gmina Strawczyn)
ZP.271.1.12.2020 (Wykonanie przecisków oraz budowa części kanalizacji sanitarnej w Korczynie, gmina Strawczyn)
ZP.271.1.13.2020 (Dokumentacja projektowa drogi)
ZP.271.1.14.2020 Wykonanie przecisków oraz budowa części kanalizacji sanitarnej w Korczynie, gmina Strawczyn
ZP.271.1.15.2020 (Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Oblęgorek ul. Kornatki gm. Strawczyn)
ZP.271.1.16.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Strawczyn- ul. Kalinowa Oblęgór, Małogoskie)
ZP.271.1.17.2020 (ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY STRAWCZYN ORAZ Z PSZOK W 2021 ROKU)
ZP.271.1.18.2020 (Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego)
ZP.271.1.19.2020 (Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu Zdalna Szkoła+)
ZP.271.1.20.2020 (Budowa oświetlenia drogowego w msc. Strawczyn ul. Miodowa w gm. Strawczyn)
ZP.271.1.21.2020 (Dostawa artykułów spożywczych do Świetlic)
ZP.271.1.22.2020 (Dostawa wyposażenia do Świetlic)
ZP.271.1.23.2020 (Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Strawczynie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami)
ZP.271.1.24.2020 (Kredyt)
ZP.271.1.25.2020 (Świadczenie usług hotelarskich)
ZP.271.1.26.2020 (Świadczenie usług szkoleniowych)
ZP.271.1.27.2020 (Zagospodarowanie odpadów)
ZP.271.1.27.2020 (Świadczenie usług hotelarskich)
ZP.271.1.28.2020 (Dostawa wyposażenia do Świetlic)
ZP.271.1.29.2020 (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Promnik ul. Kielecka i Św. Tekli, gmina Strawczyn.)
ZP.271.1.30.2020 (Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuźniaki, odcinek o długości 163m.)
ZP.271.1.31.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych na terenie Gminy Strawczyn - ul. Zielona Oblęgorek, Ruda Strawczyńska)
ZP.271.1.32.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych na terenie Gminy Strawczyn - ul. Zielona Oblęgorek, Ruda Strawczyńska)
ZP.271.1.33.2020 (Świadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych, cateringowych)
ZP.271.1.34.2020 (Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego, RTV do Świetlic Środowiskowo-Terapeutycznych w Gminie Strawczyn)
ZP. 271.1.35.2020 (Kompleksowa organizacja wyjazdów edukacyjnych dla dzieci w ramach projektu Świetlice Środowiskowo-Terapeutycznych w Gminie Strawczyn)
ZP.271.1.36.2020 (Remont dróg gminnych na terenie Gminy Strawczyn)
ZP.271.1.37.2020 (Rozbudowa SP w Rudzie Strawczyńskiej)
ZP.271.1.38.2020 (Organizacja wyjazdów edukacyjnych i usług transportowych)
ZP.271.1.39.2020 (Zagospodarowanie odpadów)
ZP.271.1.40.2020 (Remont drogi gminnej w msc. Ruda Strawczyńska)
ZP.271.1.41.2020 (Obsługa bankowa)
ZP.271.1.42.2020 (Dostawa paliw do samochodów i sprzętu mechanicznego)
ZP.271.1.43.2020 (Odbiór i zagospodarowanie odpadów)
ZP.271.1.44.2020 (Dostawa oleju opałowego)
ZP.271.1.45.2020 (Dostawa pelletu)
ZP.271.1.46.2020 (Odbiór i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni)
ZP.271.1.47.2020 (?Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strawczyn oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych?)
ZP.271.1.48.2020 (Zakup i dostawa pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia mobilności)
ZP.271.1.49.2020 (Budowa części kanalizacji w msc. Korczyn)