artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500020953-N-2017 z dnia 31-08-2017 r.
Gmina Strawczyn: Dostawa wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. „Budowa przedszkola w Strawczynie w ramach budowy budynku przedszkola i żłobka w Strawczynie”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
RPO WŚ 2014-2020, działanie 7.4 RPO WŚ, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 552579-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego 16, 26067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (url):
style="text-align: left">I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. „Budowa przedszkola w Strawczynie w ramach budowy budynku przedszkola i żłobka w Strawczynie”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.12.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. „Budowa przedszkola w Strawczynie w ramach budowy budynku przedszkola i żłobka w Strawczynie” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej SIWZ. Dostawa obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszty: załadunku, dostarczenia, rozładunku, montażu, gwarancją jakości na dostarczony towar (wraz z dostawą Wykonawca przedłoży karty gwarancyjne). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest wyszczególniony w załącznik Nr 7 do SIWZ, wraz z opisem parametrów (technicznych i jakościowych) wymaganych przy realizacji zamówienia. 1.1. Zakres zamówienia obejmuje: a) dostawę wyposażenia na adres: ul. Żeromskiego 16A, 26-067 Strawczyn, b) ewentualny montaż w miejscu użytkowania (o ile dotyczy) 1.2. Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi: a) posiadać właściwe atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości i dopuszczenia oraz inne dokumenty potwierdzające, że spełnia wszelkie normy i wymagania dla niego przewidziane prawem, b) odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ, c) być produktem bezpiecznym w rozumieniu ustawy z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2015 r., poz. 322 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi, d) jako przedmiot umowy przeznaczony do wyposażenia w placówce oświatowej, musi spełniać przewidziane prawem wymagania dla wyrobów stosowanych w placówkach oświatowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarto w załączniku nr 7 do siwz, który należy dołączyć oferty po uzupełnieniu przez Wykonawcę cen. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ i załącznikach do SIWZ zostały wskazane do opisu asortymentu znaki towarowe lub pochodzenie – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrażenia „typu” / „równoważne”, co oznacza, że oferowany asortyment ma posiadać parametry (techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe) takie same lub lepsze od opisanych. Podane w opisie przedmiotu zamówienia mają za zadanie jedynie sprecyzowanie wymagań jakościowych i są podane jako przykładowe.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39161000-8
Dodatkowe kody CPV: 37520000-9, 37420000-8
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 8145.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Nowa Szkoła Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. POW 25
Kod pocztowy: 90-248
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8235.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8235.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8235.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe: