główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. październik, 31 (XIV)

Imienny wykaz głosowania

Utworzony: 2019-11-08 | Zmodyfikowany: 2019-11-08 10:30

2. październik, 31 (XIV)

Uchwały podjęte na sesji

Utworzony: 2019-11-08 | Zmodyfikowany: 2019-11-08 10:09

3. październik, 31 (XIV)

Nagranie z sesji

Utworzony: 2019-11-08 | Zmodyfikowany: 2019-11-08 09:45

4. ZP.271.1.31.2019 (Remont drogi)

Modyfikacja treści SIWZ

Utworzony: 2019-11-07 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 14:23

5. ZP.271.1.29.2019 (Odśnieżanie)

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

Utworzony: 2019-11-06 | Zmodyfikowany: 2019-11-06 14:19

6. ZP.271.1.30.2019 (Odśnieżanie Korczyn, Małogoskie/Akwizgran, Ruda Strawczyńska)

Unieważnienie postępowania

Utworzony: 2019-11-06 | Zmodyfikowany: 2019-11-06 14:15

7. ZP.271.1.31.2019 (Remont drogi)

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 619395-N-2019 z dnia 2019-11-06 r. Gmina Strawczyn: Remont drogi gminnej ul. Łąkowej w msc. Promnik, Gmina Strawczyn OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub d...

Utworzony: 2019-11-06 | Zmodyfikowany: 2019-11-06 14:04

8. 2019

Ogłoszenie nr 4/2019 na wolne stanowisko pracy w Referacie Infrastruktury Techniczne...

Utworzony: 2019-11-06 | Zmodyfikowany: 2019-11-06 13:59

9. ZP.271.1.30.2019 (Odśnieżanie Korczyn, Małogoskie/Akwizgran, Ruda Strawczyńska)

Informacja z otwarcia ofert

Utworzony: 2019-11-05 | Zmodyfikowany: 2019-11-05 10:34

10. październik, 31 (XIV)

Transmisja live

Początek Sesji - godzina 10:00

Utworzony: 2019-10-31 | Zmodyfikowany: 2019-10-31 09:33

11. 2019

Informacja o wydaniu decyzji przez Starostę Kieleckiego

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703), Urząd Gminy Strawczyn podaje do wiadomości, że Starosta Kielecki w dniu 24.10.2019r. wydał decyzję znak: GN-I.6620.5.37.2019.DG ustalającą, że nieruchomość położona w obrębie Strawczyn, gm. Strawczyn, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 273, 282, 449, 710, 775, 859, 882, 926 o łącznej pow. 7,0300 ha, stanowi mienie gminne. Z treścią w/w decy...

Utworzony: 2019-10-29 | Zmodyfikowany: 2019-10-29 12:42

12. 2019

Petycje złożone w 2019 roku

Numer petycji: 1 Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa Skan petycji: Pobierz Przedmiot petycji: Redukcja kosztów usług telekomunikacyjnych Data złożenia petycji: 28.05.2019 Przewidywany termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Informacja o sposobie za...

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2019-10-28 14:53

13. październik, 31 (XIV)

Projekty uchwał na sesję

Utworzony: 2019-10-24 | Zmodyfikowany: 2019-10-25 10:11

14. Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy

Sesja Rady Gminy 31 października 2019 roku o godz. 10:00

Utworzony: 2019-10-24 | Zmodyfikowany: 2019-10-24 14:12

15. Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządowej i Komisji Gospodarki Komunalnej - 30 paździ...

Utworzony: 2019-10-24 | Zmodyfikowany: 2019-10-24 14:09

16. Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy

Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Inwestycji - 29 październ...

Utworzony: 2019-10-24 | Zmodyfikowany: 2019-10-24 14:08

17. ZP.271.1.30.2019 (Odśnieżanie Korczyn, Małogoskie/Akwizgran, Ruda Strawczyńska)

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 614393-N-2019 z dnia 2019-10-24 r. Gmina Strawczyn: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia...

Utworzony: 2019-10-24 | Zmodyfikowany: 2019-10-24 13:58

18. październik, 10 (XIII)

Protokół

Utworzony: 2019-10-24 | Zmodyfikowany: 2019-10-24 08:20

19. październik, 10 (XIII)

Imienny wykaz głosowania

Utworzony: 2019-10-24 | Zmodyfikowany: 2019-10-24 08:19

20. 2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o konsultacjach społecznych projektu Rocznego Progr...

Ogłoszenie o konsultacjach Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 października 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Utworzony: 2019-10-23 | Zmodyfikowany: 2019-10-23 14:10