Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Radni

Oświadczenia majątkowe radnych wg stanu na dzień 31.12.2017r

Utworzony: 2018-08-14 | Zmodyfikowany: 2018-08-14 09:51

2. Oferty na realizację zadań publicznych

Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców gminy - 2018

Oferta Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim - tryb pozakonkursowy Oferta złożona w ramach trybu pozakonkursowego przez Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania publicznego pn. Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Strawczyn. Publikowana oferta poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji ( do 20 sierpnia 2018 roku): pisem...

Utworzony: 2018-08-13 | Zmodyfikowany: 2018-08-13 14:38

3. ZP.271.1.29.2018 (Opracowanie dokumentacji - przedszkole)

Zestawienie ofert

Utworzony: 2018-08-13 | Zmodyfikowany: 2018-08-13 14:26

4. ZP.271.1.26.2018 (Nadzór - Stacja uzdatniania wody)

Unieważnienie postępowania

Utworzony: 2018-08-10 | Zmodyfikowany: 2018-08-10 14:51

5. 2018

Dostawa materiałów budowlanych do miejscowości Chełmce

Utworzony: 2018-07-13 | Zmodyfikowany: 2018-08-10 12:59

6. 2018

Adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Oblęgorze w celu utworzenia klubu Senior+

Utworzony: 2018-07-24 | Zmodyfikowany: 2018-08-10 09:39

7. ZP.271.1.27.2018 (Nadzór - kanalizacja Oblęgór)

Zestawienie ofert

Utworzony: 2018-08-08 | Zmodyfikowany: 2018-08-08 15:32

8. ZP.271.1.26.2018 (Nadzór - Stacja uzdatniania wody)

Zestawienie ofert

Utworzony: 2018-08-08 | Zmodyfikowany: 2018-08-08 15:31

9. ZP.271.1.29.2018 (Opracowanie dokumentacji - przedszkole)

Modyfikacja treści SIWZ

Utworzony: 2018-08-08 | Zmodyfikowany: 2018-08-08 13:52

10. ZP.271.1.29.2018 (Opracowanie dokumentacji - przedszkole)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500189593-N-2018 z dnia 08-08-2018 r. Strawczyn: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 598213-N-2018 Data: 02/08/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego 16, 26067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413038002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413038157. Adres strony internetowej (url): http://strawczyn.4bip....

Utworzony: 2018-08-08 | Zmodyfikowany: 2018-08-08 13:36

11. ZP.271.1.28.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź)

Modyfikacja treści SIWZ

Utworzony: 2018-08-08 | Zmodyfikowany: 2018-08-08 09:19

12. ZP.271.1.25.2018 (Nadzór inwestorski - ul. Sieniawska)

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

Utworzony: 2018-08-06 | Zmodyfikowany: 2018-08-06 13:49

13. 2018

Ogłoszenie

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz. U. z2016 r. poz. 703), Urząd Gminy Strawczyn podaje do wiadomości, że Starosta Kielecki w dniu 01.08.2018r. wydał następujące decyzje: 1. Decyzja znak: GN-I.6620.5.22.2018.DG ustalająca, że nieruchomość położona w obrębie Oblęgorek, gm. Strawczyn, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 987, 990, 652, 1050, 971, 1046, 1045, 633 o łącznej pow. 1,8407 ha, stanowi mienie ...

Utworzony: 2018-08-03 | Zmodyfikowany: 2018-08-03 12:53

14. ZP.271.1.22.2018 (Inspektor Nadzoru - OSA)

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

Utworzony: 2018-08-02 | Zmodyfikowany: 2018-08-02 14:45

15. 2018

Zakup narzędzia hydraulicznego - rozpieracz teleskopowy

Utworzony: 2018-08-02 | Zmodyfikowany: 2018-08-02 14:44

16. 2018,Wybory uzupełniające (Oblęgorek)

Uzupełniający wybór rady sołeckiej sołectwa Oblęgorek

Utworzony: 2018-08-02 | Zmodyfikowany: 2018-08-02 13:51

17. ZP.271.1.29.2018 (Opracowanie dokumentacji - przedszkole)

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 598213-N-2018 z dnia 2018-08-02 r. Gmina Strawczyn: Wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej na rozbudowę budynku Publicznego Przedszkola w miejscowości Promnik gm. Strawczyn OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie za...

Utworzony: 2018-08-02 | Zmodyfikowany: 2018-08-02 11:47

18. ZP.271.1.25.2018 (Nadzór inwestorski - ul. Sieniawska)

Zestawienie ofert

Utworzony: 2018-08-01 | Zmodyfikowany: 2018-08-01 13:59

19. ZP.271.1.28.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź)

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 597885-N-2018 z dnia 2018-08-01 r. Gmina Strawczyn: Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie gminy Strawczyn OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub dział...

Utworzony: 2018-08-01 | Zmodyfikowany: 2018-08-01 13:55

20. ZP.271.1.20.2018 (Otwarte Strefy Aktywności)

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

Utworzony: 2018-08-01 | Zmodyfikowany: 2018-08-01 13:32