Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. SCKiS (Dostawa pelletu)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500064091-N-2018 z dnia 23-03-2018 r. Strawczyn: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 535599-N-2018 Data: 23/03/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samorządowe Centrum Kultury i Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 29001702700000, ul. ul. Żeromskiego 16, 26067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 30 38 635, e-mail andrzej.barwinski@strawczyn.pl, faks 41 30 38 157. Adres strony internetow...

Utworzony: 2018-03-23 | Zmodyfikowany: 2018-03-23 13:34

2. SCKiS (Dostawa pelletu)

Modyfikacja treści SIWZ

Utworzony: 2018-03-23 | Zmodyfikowany: 2018-03-23 13:34

3. 2018

Opiekun do Żłobka Gminnego w Strawczynie

Utworzony: 2018-03-23 | Zmodyfikowany: 2018-03-23 11:53

4. SCKiS (Dostawa pelletu)

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 535599-N-2018 z dnia 2018-03-23 r. Samorządowe Centrum Kultury i Sportu: „Dostawa paliwa drzewnego PELLET - w ilości 250 ton” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działa...

Utworzony: 2018-03-23 | Zmodyfikowany: 2018-03-23 10:24

5. ZP.271.1.3.2018 (Dostawa kruszywa)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500063054-N-2018 z dnia 22-03-2018 r. Gmina Strawczyn: DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO NA TEREN GMINY STRAWCZYN OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 516147-N-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamies...

Utworzony: 2018-03-22 | Zmodyfikowany: 2018-03-22 14:18

6. ZP.271.1.4.2018 (Remonty dróg)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500062521-N-2018 z dnia 22-03-2018 r. Gmina Strawczyn: Remont odcinka drogi gminnej ul. Leśne Łąki w msc. Oblęgorek oraz remont cząstkowy nawierzchni dróg w msc. Chełmce OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ...

Utworzony: 2018-03-22 | Zmodyfikowany: 2018-03-22 11:28

7. ZP.271.1.6.2018 (Dokumentacja projektowa)

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

Utworzony: 2018-03-21 | Zmodyfikowany: 2018-03-21 13:16

8. 2018

Dostawa żywności do Żłobka Gminnego przy ul. Żeromskiego 16A w Strawczynie

Utworzony: 2018-03-21 | Zmodyfikowany: 2018-03-21 09:42

9. Statut

Statut Gminy Strawczyn

Uchwała Nr XLI/319/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminy Strawczyn Uchwała Nr XXVII/228/2013 Rady Gminy wStrawczynie wStrawczynie zdnia 14 sierpnia 2013r. wsprawie zmiany uchwały Nr XLI/319/10 Rady Gminy wStrawczynie zdnia 16 września 2010 r. wsprawie zmiany Statutu GminyStrawczyn Uchwała Nr XXXVIII/300/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwała Nr XLI/319/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010 rok...

Utworzony: 2004-08-23 | Zmodyfikowany: 2018-03-21 08:15

10. Najbliższa/Ostatnia sesja

Informacja - Sesja Rady Gminy w dniu 27 marca 2018 roku

Informacja - Sesja Rady Gminy w dniu 27 marca 2018 roku

Utworzony: 2014-11-28 | Zmodyfikowany: 2018-03-20 15:32

11. marzec, 27

Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy w dniu 27 marzec 2018 roku

Utworzony: 2018-03-20 | Zmodyfikowany: 2018-03-20 15:30

12. ZP.271.1.7.2018 (Koncepcja ścieżki)

Unieważnienie postępowania

Utworzony: 2018-03-20 | Zmodyfikowany: 2018-03-20 09:59

13. 2017

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2017 rok dla G...

Utworzony: 2018-03-20 | Zmodyfikowany: 2018-03-20 08:17

14. 2018

Decyzja Starosty

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) Urząd Gminy Strawczyn podaje do wiadomości, że Starosta Kielecki w dniu 12 marca 2018 roku wydał decyzję znak: GN-I.6620.5.5.2018.DG ustalającą, że nieruchomość położona w obrębie Oblęgór, gm. Strawczyn, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 349/1 i nr 349/2 o łącznej pow. 0,3300 ha stanowi mienie gminne. Z treścią w/w decyzji można zapoznać się...

Utworzony: 2018-03-16 | Zmodyfikowany: 2018-03-20 08:01

15. 2018

Ogłoszenie

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) Urząd Gminy Strawczyn podaje do wiadomości, że Starosta Kielecki w dniu 14 marca 2018 roku wydał następujące decyzje: Decyzja znak: GN-I.6620.5.7.2018.DG ustalająca, że nieruchomość położona w obrębie Korczyn, gm. Strawczyn, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 218 o pow. 0,3300 ha stanowi mienie gminne. Decyzja znak: GN-I.6620.5.9.2018.DG usta...

Utworzony: 2018-03-20 | Zmodyfikowany: 2018-03-20 07:44

16. ZP.271.1.7.2018 (Koncepcja ścieżki)

Zestawienie ofert

Utworzony: 2018-03-19 | Zmodyfikowany: 2018-03-19 11:57

17. 2018

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych...

Utworzony: 2018-03-06 | Zmodyfikowany: 2018-03-19 10:03

18. 2018

Przewóz zawodników TopSpin Promnik na mecze ligowe, sparingi i turnieju na terenie k...

Utworzony: 2018-03-06 | Zmodyfikowany: 2018-03-19 09:59

19. ZP.271.1.4.2018 (Remonty dróg)

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Utworzony: 2018-03-15 | Zmodyfikowany: 2018-03-15 11:14

20. 2018

Obwieszczenie Wojewody

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 748 w miejscowości Ruda Strawczyńska i Strawczyn polegająca na budowie chodnika od km 0+024 do km 0+537 strona lewa i od km 0+024 do km 0+539 strona prawa na terenie Gminy Strawczyn

Utworzony: 2018-03-14 | Zmodyfikowany: 2018-03-14 14:58