główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2020

Przewóz zawodników Klubu Sportowego „LECHIA” STRAWCZYN na mecze, sparing...

Utworzony: 2020-01-28 | Zmodyfikowany: 2020-01-28 12:57

2. styczeń, 30 (sesja XVII)

Projekty Uchwał Rady Gminy

Utworzony: 2020-01-24 | Zmodyfikowany: 2020-01-28 10:37

3. 2020

Ogłoszenie o wydaniu decyzji przez Starostę Kieleckiego

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703), Urząd Gminy Strawczyn podaje do wiadomości, że Starosta Kielecki w dniu 23.01.2020r. wydał decyzję znak: GN-I.6620.5.51.2019.DG ustalającą, że nieruchomość położona w obrębie Hucisko, gm. Strawczyn, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 577, 601, 617, 637, 638, 665 o pow. łącznej 1,8700 ha, stanowi mienie gminne. Z treścią w/w decyzji można za...

Utworzony: 2020-01-28 | Zmodyfikowany: 2020-01-28 10:31

4. 2020

Plan zamówień publicznych na 2020 rok

Utworzony: 2020-01-24 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 15:22

5. Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy

Sesja Rady Gminy 30 stycznia r. (czwartek) o godz. 10:00

Utworzony: 2020-01-24 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 13:14

6. 2020

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn...

Gmina Strawczyn jako Beneficjent projektu o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" działając w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnera -z sek...

Utworzony: 2020-01-24 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 13:07

7. 2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn w sprawie konsultacji dotyczących nadania statutu s...

Aktualizacja: 22-01-2020r. Protokoły z konsultacji dostępne na: http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=1&id=1015&x=14&y=45 Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn w sprawie konsultacji dotyczących nadania statutu sołectwom z terenu gminy Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o konsultacjach społecznych w sprawie nadania statutu sołectwa Chełmce Zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały rady Gmin...

Utworzony: 2019-12-12 | Zmodyfikowany: 2020-01-22 13:58

8. 2020

Protokoły z konsultacji dotyczących poznania opinii w sprawie projektów uchwał Rady ...

Utworzony: 2020-01-22 | Zmodyfikowany: 2020-01-22 13:47

9. Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

SIEDZIBA URZĘDU: STRAWCZYN, UL. ŻEROMSKIEGO 16 26-067 STRAWCZYN POWIAT KIELECKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Tel. 41.30-38-002, fax. 41.30-38-157, adres email: sekretariat@strawczyn.pl Adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie EPUAP: /kqc5ks557e/SkrytkaESP Nr NIP Gminy Strawczyn: 959-14-86-127, Nr Regon Gminy Strawczyn: 291010790 Nr NIP Urzędu Gminy: 959-09-57-814, Nr Regon Urzędu Gminy: 000552159 ---------------- KONTA BANKOWE ---------------- BS Łopuszno oddział Strawczyn: Nr kont...

Utworzony: 2007-07-04 | Zmodyfikowany: 2020-01-22 13:17

10. ZP.271.1.1.2020 (Dostawa kruszywa)

Zestawienie ofert

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 13:39

11. 2020

Zarządzenia Wójta Gminy Strawczyn z 2020 roku

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 11:17

12. 2019

Zarządzenia Wójta Gminy Strawczyn z 2019 roku

Utworzony: 2019-01-07 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 08:38

13. 2020

Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy w Strawczynie w 2020 roku

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-20 11:42

14. ZP.271.1.2.2020 (Wynajem sprzętu budowl.)

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 504063-N-2020 z dnia 2020-01-17 r. Gmina Strawczyn: Wynajem sprzętu budowlanego i pojazdów wraz z obsługą operatorską w 2020 roku na potrzeby robót przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach, parkingach itp. na terenie gminy Strawczyn OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub progra...

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 15:46

15. 2019

Petycje złożone w 2019 roku

Numer petycji: 1 Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa Skan petycji: Pobierz Przedmiot petycji: Redukcja kosztów usług telekomunikacyjnych Data złożenia petycji: 28.05.2019 Przewidywany termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Informacja o sposobie za...

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 10:16

16. ZP.271.1.1.2020 (Dostawa kruszywa)

Modyfikacja treści SIWZ

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 15:03

17. ZP.271.1.1.2020 (Dostawa kruszywa)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 540008464-N-2020 z dnia 15-01-2020 r. Strawczyn: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 501535-N-2020 Data: 09/01/2020 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157. Adres strony internetowej (url): http://strawczyn....

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 15:01

18. 2020

Ogłoszenie o wydaniu decyzji przez Starostę Kieleckiego

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703), Urząd Gminy Strawczyn podaje do wiadomości, że Starosta Kielecki w dniu 08.01.2020r. wydał decyzję znak: GN-I.6620.5.59.2019.DG ustalającą, że nieruchomość położona w obrębie Korczyn, gm. Strawczyn, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 974 o pow. łącznej 0,4400 ha, stanowi mienie gminne. Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Starostwie P...

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 14:44

19. ZP.271.1.1.2020 (Dostawa kruszywa)

Zapytanie nr 1 + odpowiedź

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 12:22

20. Informacja o Sesji i posiedzeniach Komisji Rady Gminy

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządowej, Gospodarki Komunalnej - 28 stycznia

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 11:06