główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn wraz z aktualizacją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 84997 - 2014; data zamieszczenia: 17.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 54853 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn wraz z aktualizacją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn oraz aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn o łącznej powierzchni 8626 ha. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) opracowanie projektu zmiany studium oraz planu, 2) opracowanie ekofizjografii podstawowej jak również opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium oraz planu, 3) opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, 4) udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz na Komisjach i Sesji Rady Gminy w Strawczynie, 5) przygotowanie wniosku o zgodę na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne (jeżeli jest wymagana, tylko dla planu), 6) opracowanie wzorów korespondencji w procedurze formalno - prawnej zgodnie z art. 11 - dotyczy Studium i art. 17 - dotyczy Planu, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 7) przekazanie Zamawiającemu następujących dokumentów: - 4 egz. rysunku studium w skali 1:10 000 w tym 2 w technice barwnej foliowane; - tekst studium 4 egz. w formie książkowej - studium w formie elektronicznej na płycie CD/DVD w formacie grafiki wektorowej kompatybilny z oprogramowaniem EWMAPA (pożądany format *.dwg lub *.dgn) i w formacie grafiki rastrowej (pożądany format *.jpg, *.bmp lub *.png) umożliwiające sprawne sporządzanie wypisów i wyrysów ze studium, z zachowaniem skali - 4 płyty CD/DVD (część tekstowa i graficzna); - opracowanie ekofizjograficzne 3 egz. w wersji papierowej i na nośniku CD/DVD; - prognoza oddziaływania na środowisko 3 egz. w wersji papierowej i na nośniku CD/DVD; - 4 egz. rysunku planu w skali 1:1000, w tym 2 w technice barwnej foliowane - tekst planu 4 egz. - plan w formie elektronicznej na płycie CD/DVD w formacie grafiki wektorowej kompatybilny z oprogramowaniem EWMAPA (pożądany format *.dwg lub *.dgn) i w formacie grafiki rastrowej (pożądany format *.jpg, *.bmp lub *.png) umożliwiające sprawne sporządzanie wypisów i wyrysów z MPZP, z zachowaniem skali - 2 płyty CD/DVD (część tekstowa i graficzna), - opracowanie ekofizjograficzne 3 egz. w wersji papierowej i na nośniku CD/DVD - prognoza oddziaływania na środowisko 3 egz. w wersji papierowej i na nośniku CD/DVD, - prognoza skutków finansowych uchwalenia planu 3 egz. w wersji papierowej i na nośniku CD/DVD, - dokumentacja formalno-prawnej dotyczącej procedury sporządzania projektu zmiany studium oraz planu w celu przedłożenia Wojewodzie do oceny zgodności z przepisami prawa. - do publikacji: kopii zmiany studium w 2 egz. oraz planu miejscowego w 4 egz., kopii zmiany studium oraz planu miejscowego w formie elektronicznej. Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji projekty uchwał winny być przygotowane w edytorze XML Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji lub w edytorze XML firmy A&BC. W toku realizacji zadania czynności formalno-prawne będą prowadzone równolegle, z tym że wszystkie uzgodnienia i opinie uzyskane w toku opracowywania studium, w tym również jego uchwalenie, muszą poprzedzać wystąpienia o uzgodnienie lub wydanie opinii w toku opracowywania planu. Opracowanie studium i planu musi być przeprowadzone zgodnie z trybami określonymi przez ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.). przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i procedur wynikających z innych przepisów mających zastosowanie do wykonania przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z wymogami wynikającymi z: - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233), - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) oraz normami zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w ust.2, a wynikające z procedur określonych w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. Granice obszaru objętego przedmiotem zmówienia określają: Uchwała Nr XXXIV/259/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strawczyn, oraz Uchwały: - Nr XXXIV/260/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chełmce na terenie gminy Strawczyn - (obszar o powierzchni 1116,82 ha), - Nr XXXIV/261/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Hucisko na terenie gminy Strawczyn - (obszar o powierzchni 497,44 ha), - Nr XXXIV/262/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korczyn na terenie gminy Strawczyn - (obszar o powierzchni 814,06 ha), - Nr XXXIV/263/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kuźniaki na terenie gminy Strawczyn - (obszar o powierzchni 430,47 ha), - Nr XXXIV/266/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małogoskie na terenie gminy Strawczyn - (obszar o powierzchni 286,30 ha), - Nr XXXIV/265/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niedźwiedź na terenie gminy Strawczyn - (obszar o powierzchni 727,77 ha), - Nr XXXIV/267/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na terenie gminy Strawczyn - (obszar o powierzchni 721,58 ha), - Nr XXXIV/264/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgór na terenie gminy Strawczyn - (obszar o powierzchni 721,06 ha), - Nr XXXIV/268/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Promnik na terenie gminy Strawczyn - (obszar o powierzchni 1116,15 ha), - Nr XXXIV/269/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na terenie gminy Strawczyn - (obszar o pow. 684,83 ha), - Nr XXXIV/270/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na terenie gminy Strawczyn - (obszar o powierzchni 863,07 ha), - Nr XXXIV/271/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczynek na terenie gminy Strawczyn - (obszar o powierzchni 646,39 ha).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • REGIOPLAN Sp. z o.o., Al. Kasztanowa 18-20/34, 53-125 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 282926,83 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 184050,00

 • Oferta z najniższą ceną: 184050,00 / Oferta z najwyższą ceną: 714190,00

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Zapytanie Nr 1 + Odpowiedź

Załączniki:
Zapytanie Nr 1 + Odpowiedź 749 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn wraz z aktualizacją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 54853 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn wraz z aktualizacją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn oraz aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn o łącznej powierzchni 8626 ha. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) opracowanie projektu zmiany studium oraz planu, 2) opracowanie ekofizjografii podstawowej jak również opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium oraz planu, 3) opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, 4) udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz na Komisjach i Sesji Rady Gminy w Strawczynie, 5)przygotowanie wniosku o zgodę na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne (jeżeli jest wymagana, tylko dla planu), 6) opracowanie wzorów korespondencji w procedurze formalno - prawnej zgodnie z art. 11 - dotyczy Studium i art. 17 - dotyczy Planu, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 7)przekazanie Zamawiającemu następujących dokumentów: - 4 egz. rysunku studium w skali 1:10 000 w tym 2 w technice barwnej foliowane; - tekst studium 4 egz. w formie książkowej -studium w formie elektronicznej na płycie CD/DVD w formacie grafiki wektorowej kompatybilny z oprogramowaniem EWMAPA (pożądany format *.dwg lub *.dgn) i w formacie grafiki rastrowej (pożądany format *.jpg, *.bmp lub *.png) umożliwiające sprawne sporządzanie wypisów i wyrysów ze studium, z zachowaniem skali - 4 płyty CD/DVD (część tekstowa i graficzna); - opracowanie ekofizjograficzne 3 egz. w wersji papierowej i na nośniku CD/DVD; -prognoza oddziaływania na środowisko 3 egz. w wersji papierowej i na nośniku CD/DVD; - 4 egz. rysunku planu w skali 1:1000, w tym 2 w technice barwnej foliowane - tekst planu 4 egz. -plan w formie elektronicznej na płycie CD/DVD w formacie grafiki wektorowej kompatybilny z oprogramowaniem EWMAPA (pożądany format *.dwg lub *.dgn) i w formacie grafiki rastrowej (pożądany format *.jpg, *.bmp lub *.png) umożliwiające sprawne sporządzanie wypisów i wyrysów z MPZP, z zachowaniem skali - 2 płyty CD/DVD (część tekstowa i graficzna), - opracowanie ekofizjograficzne 3 egz. w wersji papierowej i na nośniku CD/DVD -prognoza oddziaływania na środowisko 3 egz. w wersji papierowej i na nośniku CD/DVD, -prognoza skutków finansowych uchwalenia planu 3 egz. w wersji papierowej i na nośniku CD/DVD, -dokumentacja formalno-prawnej dotyczącej procedury sporządzania projektu zmiany studium oraz planu w celu przedłożenia Wojewodzie do oceny zgodności z przepisami prawa. -do publikacji: kopii zmiany studium w 2 egz. oraz planu miejscowego w 4 egz., kopii zmiany studium oraz planu miejscowego w formie elektronicznej. Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji projekty uchwał winny być przygotowane w edytorze XML Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji lub w edytorze XML firmy A&BC. W toku realizacji zadania czynności formalno-prawne będą prowadzone równolegle, z tym że wszystkie uzgodnienia i opinie uzyskane w toku opracowywania studium, w tym również jego uchwalenie, muszą poprzedzać wystąpienia o uzgodnienie lub wydanie opinii w toku opracowywania planu. Opracowanie studium i planu musi być przeprowadzone zgodnie z trybami określonymi przez ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.). przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i procedur wynikających z innych przepisów mających zastosowanie do wykonania przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z wymogami wynikającymi z: - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233), - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) oraz normami zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w ust.2, a wynikające z procedur określonych w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. Granice obszaru objętego przedmiotem zmówienia określają: Uchwała Nr XXXIV/259/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strawczyn, oraz Uchwały: - Nr XXXIV/260/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chełmce na terenie gminy Strawczyn - (obszar o powierzchni 1116,82 ha), - Nr XXXIV/261/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Hucisko na terenie gminy Strawczyn - (obszar o powierzchni 497,44 ha), - Nr XXXIV/262/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korczyn na terenie gminy Strawczyn - (obszar o powierzchni 814,06 ha), - Nr XXXIV/263/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kuźniaki na terenie gminy Strawczyn - (obszar o powierzchni 430,47 ha), - Nr XXXIV/266/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małogoskie na terenie gminy Strawczyn - (obszar o powierzchni 286,30 ha), - Nr XXXIV/265/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niedźwiedź na terenie gminy Strawczyn - (obszar o powierzchni 727,77 ha), - Nr XXXIV/267/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na terenie gminy Strawczyn - (obszar o powierzchni 721,58 ha), - Nr XXXIV/264/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgór na terenie gminy Strawczyn - (obszar o powierzchni 721,06 ha), - Nr XXXIV/268/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Promnik na terenie gminy Strawczyn - (obszar o powierzchni 1116,15 ha), - Nr XXXIV/269/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na terenie gminy Strawczyn - (obszar o pow. 684,83 ha), - Nr XXXIV/270/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na terenie gminy Strawczyn - (obszar o powierzchni 863,07 ha), - Nr XXXIV/271/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczynek na terenie gminy Strawczyn - (obszar o powierzchni 646,39 ha)..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy zł.)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien udokumentować na potwierdzenie wiedzy i doświadczenia, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, tj. 1 usługę polegającą na opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego lub zmianę planu zagospodarowania przestrzennego obejmującą powierzchnię min. 50 ha, które zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu usług i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. b SIWZ, do którego winny być załączone dowody dotyczące najważniejszych usług, określających czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że usługi wykonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien udokumentować na potwierdzenie spełnienia warunku, że dysponuje minimum jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia urbanistyczne. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu osób, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. c SIWZ, do którego winno być załączone oświadczenie, że wyszczególnione w wykazie osoby posiadają wymagane uprawnienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty 2. Dowód wniesienia wadium. 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 5. Pisemne zobowiązanie podmiotów o którym mowa w rozdziale V pkt. 3 SIWZ jeżeli dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: a) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy; b) zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, c) zmiany terminów realizacji zamówienia w związku z uwzględnieniem zmian zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia, d) wystąpienie okoliczności siły wyższej jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron, które nastąpiło od wejścia w życie umowy, e) W związku ze zmianą sposobu świadczenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od wykonania części prac projektowych, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego dla wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dostępne kategorie:
ZP.271.1.2014 (Wykonanie dokumentacji)
ZP.271.2.2014 (Dostawa oleju)
ZP.271.3.2014 (Zakup kruszywa)
ZP.271.4.2014 (Roboty walcem, równiarką, koparką)
ZP.271.5.2014 (Transport kruszywa)
ZP.271.6.2014 (Krótkie odcinki kanalizacji)
ZP.271.7.2014 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.8.2014 (Studium)
ZP.271.9.2014 (Dokum. na drogi i chodniki))
Pelet SCKiS
ZP.271.10.2014 (Zagosp. terenu przy OLIMPICu)
ZP.271.11.2014 (Łaźnia)
ZP.271.12.2014 (Parking Strawczyn)
ZP.271.13.2014 (Budowa boisk)
ZP.271.14.2014 (Dostawa sprz. komp.)
ZP.271.15.2014 (Remont dróg)
ZP.271.16.2014 (Dostosowanie oddziałów przedszk.)
ZP.271.17.2014 (Dost. sprzętu komp)
Olej opałowy SCKiS
ZP.271.18.2014 (Klimatyzacja)
ZP.271.19.2014 (Chodnik Kuźniaki)
OSP Strawczyn (Samochód)
ZP.271.20.2014 (Budowa boisk)
ZP.271.21.2014 (Rozbudowa ujęcia wody)
ZP.271.22.2014 (OLIMPIC)
ZP.271.23.2014 (Termomodernizacja)
ZP.271.24.2014 (Dost. sprzętu komp.)
ZP.271.25.2014 (Kredyt)
ZP.271.26.2014 (Dostawa sprz. komp.)
ZP.271.27.2014 (Ewidencja dróg)
ZP.271.28.2014 (Remonty drog)
ZP.271.29.2014 (Kanalizacja)
ZP.271.30.2014 (Kanal. Oblęgór projekt)
ZP.271.31.2014 (OSP Hucisko)
ZP.271.32.2014 (Ciąg pieszy)
ZP.271.33.2014 (Remont dróg)
ZP.271.34.2014 (Wykluczenie cyfrowe)
ZP.271.35.2014 (Place zabaw)
ZP.271.36.2014 (Madejówka)
ZP.271.37.2014 (Pelet)
ZP.271.38.2014 (Usuwanie odpadów)
Jelcz 004 (sprzedaż)
ZP.271.39.2014 (Chodnik Kuźniaki)
ZP.271.40.2014 (Termomodernizacja II)
ZP.271.41.2014 (Promnik Centrum)
ZP.271.42.2014 (Usług. Energ.)
ZP.271.43.2014 (Obsługa bankowa)
ZP.271.44.2014 (Boisko Korczyn)
ZP.271.45.2014 (Place zabaw)
ZP.271.46.2014 (Kuźniaki chodnik)
ZP.271.47.2014 (Niskaemisja)
ZP.271.48.2014 (Zakup energii)
ZP.271.49.2014 (Paliwo)
ZP.271.50.2014 (Olej grzewczy)