artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Rewitalizacja miejscowości Strawczyn
Numer ogłoszenia: 71777 - 2012; data zamieszczenia: 29.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 5025 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja miejscowości Strawczyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane obejmują swoim zakresem: 1. Przebudowa budynku gospodarczego i parkingu przy Urzędzie Gminy w Strawczynie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym: - rozbiórka części istniejącego budynku, tj. sceny i podestu, - przebudowa dachu istniejącego budynku gospodarczo-garażowego, - rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych i chodników wokół budynku, - budowa schodów zewnętrznych, - wydzielenie węzła sanitarnego w budynku, - dobudowa osłony śmietnikowej, - wykonanie wszelkich innych prac remontowo-konserwacyjnych związanych z przebudową mających na celu poprawienie funkcjonalności (docieplenie budynku, wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych warstw posadzkowych, wymiana istniejących okładzin ściennych, sufitowych itp.), - przebudowa parkingu przeznaczonego dla pojazdów osobowych: - -budowa stanowisk postojowych wraz z jezdnią manewrową, - -budowa chodnika obsługującego ruch pieszy wzdłuż jezdni manewrowej, - dostosowanie infrastruktury technicznej dla potrzeb planowanej inwestycji: - -budowa elementów odwodnienia powierzchniowego oraz układu kanalizacji deszczowej, - -budowa elementów oświetlenia zewnętrznego parkingu wraz z elementami sieci energetycznej (instalacja zasilająca pompownie ścieków i podświetlane tablice reklamowe), - -instalacje wewnętrzne przebudowywanego budynku gospodarczo-garażowego (tj. wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna, ogrzewania grzejnikowego elektrycznego), - dostosowanie istniejącego zagospodarowania terenu dla potrzeb planowanej inwestycji: - -wycinka i przesadzenia istniejącej zieleni kolidującej z inwestycją, - -rozbiórka ogrodzeń kolidujących z inwestycją, - -budowa ogrodzenia terenu, - -lokalizacja elementów małej architektury, tj. stojaki na rowery, tablice informacyjne, reklamowe, zieleń urządzona, donice, itp. 2. Zagospodarowanie terenu przy obiektach użyteczności publicznej, tj. Posterunek Policji, Ośrodek Zdrowia, Zespół Placówek Oświatowych, cmentarz elementami małej architektury (stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci, donice kwiatowe, tablice informacyjne i ogłoszeniowe) 3. Zagospodarowanie terenu wzdłuż ulicy Żeromskiego poprzez ustawienie donic kwiatowych i koszy na śmieci. 4. Przebudowa istniejącego przystanku autobusowego. 5. Remont ulicy Szkolnej - remont nawierzchni jezdni poprzez całkowitą wymianę istniejącej konstrukcji na nową, - korekta i uzupełnienie nawierzchni chodnika, - remont istniejącego chodnika wraz ze ściekiem, - remont istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, - remont ścieku z elementów prefabrykowanych, - remont istniejącego odwodnienia wgłębnego poprzez oczyszczenie istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z regulacją sytuacyjno-wysokościową jej elementów, - utwardzenie nawierzchni części działki nr ewid. 841 przy ul. Szkolnej, - budowa krawężnika spełniającego funkcję oporu dla nawierzchni utwardzonej. 6. Budowa chodnika przy ul. Żeromskiego w tym: - budowa poszerzeń na jezdni ulicy Żeromskiego, - budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych, - budowa rowów krytych wraz z elementami odwodnienia, - budowa zatoki autobusowej Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: 1) Kompleksową obsługę geologiczną i geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl. wraz z wniesieniem do zasobów geodezyjnych na koszt wykonawcy. 2) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w tym kosztorysu powykonawczego. 3) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i oznakowanie budowy. 4) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. 5) Dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii w trakcie realizacji robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytkowania i poniesienia opłat z tym związanych. 6) W przypadku zniszczeń lub uszkodzeń obiektów, urządzeń lub ich części w toku realizacji - naprawienia szkody lub doprowadzenia do stanu pierwotnego. 7) Przywrócenie do pierwotnego stanu terenu robót z uwzględnieniem zakresu nowo powstałych obiektów budowlanych. 8) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami w tym za szkody w majątku osób trzecich, ograniczenie praw osób trzecich z tytułu prowadzenia robót itp. 9) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w zawiązku z prowadzonymi robotami w tym także ruchem pojazdów. 10) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, wraz z naniesionymi w trakcie realizacji umowy zmianami, protokołami pomiarów, a także na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp. na materiały wynikające z dokumentacji technicznej i ogólnych przepisów w tym zakresie. 12) Szczegółowy zakres robot budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa. Całość robót winna być wykonana zgodnie z przepisami BHP oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. Użyte materiały i urządzenia będą zgodne z projektami i zaleceniami Zamawiającego oraz będą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia na rynek polski. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i innych dokumentach znaki towarowe lub nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty równoważne z tym że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać że produkty te spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, z chwilą przejęcia placu budowy, staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów, z którymi ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129,poz. 902 ze zm.).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-1, 45.00.00.00-7, 34.95.33.00-5, 45.21.33.11-6, 45.11.12.91-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie realizowane będzie przy współfinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego , działanie 6.2 - Rewitalizacja małych miast.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 18.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TRANSBUD BUDOWNICTWO T. MICHALSKI R. MAJCHRZYK SP. J., ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3776767,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1997889,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1943400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3800137,97

 • Waluta: PLN

artykuł nr 2

Sprostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 5

Zapytania Nr 2 i 3 + Odpowiedzi

artykuł nr 6

Zapytanie Nr 1 + Odpowiedź na zapytanie

Załączniki
Zapytanie Nr 1   106.755 KB
Odpowiedź na zapytanie nr 1   149.581 KB
artykuł nr 7

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 6133 - 2012; data zamieszczenia: 05.01.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 5025 - 2012 data 05.01.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax. 041 3038157.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
 • W ogłoszeniu jest: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę z zakresu budowy, przebudowy, rozbudowy dróg lub budowy chodników o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto zgodnie ze sztuką budowlaną. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu robót, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. b SIWZ, do którego winien być załączony dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone..
 • W ogłoszeniu powinno być: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę z zakresu budowy, przebudowy, rozbudowy dróg lub budowy chodników o wartości nie mniejszej niż 1.200 000 zł brutto zgodnie ze sztuką budowlaną. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu robót, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. b SIWZ, do którego winien być załączony dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.01.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 3 (sekretariat)..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 3 (sekretariat).

====================

MODYFIKACJA SIWZ

====================

Załączniki
Zmiana siwz   258.892 KB
artykuł nr 8

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Rewitalizacja miejscowości Strawczyn
Numer ogłoszenia: 5025 - 2012; data zamieszczenia: 05.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja miejscowości Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane obejmują swoim zakresem: 1. Przebudowa budynku gospodarczego i parkingu przy Urzędzie Gminy w Strawczynie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym: - rozbiórka części istniejącego budynku, tj. sceny i podestu, - przebudowa dachu istniejącego budynku gospodarczo-garażowego, - rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych i chodników wokół budynku, - budowa schodów zewnętrznych, - wydzielenie węzła sanitarnego w budynku, - dobudowa osłony śmietnikowej, - wykonanie wszelkich innych prac remontowo-konserwacyjnych związanych z przebudową mających na celu poprawienie funkcjonalności (docieplenie budynku, wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych warstw posadzkowych, wymiana istniejących okładzin ściennych, sufitowych itp.), - przebudowa parkingu przeznaczonego dla pojazdów osobowych: - -budowa stanowisk postojowych wraz z jezdnią manewrową, - -budowa chodnika obsługującego ruch pieszy wzdłuż jezdni manewrowej, - dostosowanie infrastruktury technicznej dla potrzeb planowanej inwestycji: - -budowa elementów odwodnienia powierzchniowego oraz układu kanalizacji deszczowej, - -budowa elementów oświetlenia zewnętrznego parkingu wraz z elementami sieci energetycznej (instalacja zasilająca pompownie ścieków i podświetlane tablice reklamowe), - -instalacje wewnętrzne przebudowywanego budynku gospodarczo-garażowego (tj. wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna, ogrzewania grzejnikowego elektrycznego), - dostosowanie istniejącego zagospodarowania terenu dla potrzeb planowanej inwestycji: - -wycinka i przesadzenia istniejącej zieleni kolidującej z inwestycją, - -rozbiórka ogrodzeń kolidujących z inwestycją, - -budowa ogrodzenia terenu, - -lokalizacja elementów małej architektury, tj. stojaki na rowery, tablice informacyjne, reklamowe, zieleń urządzona, donice, itp. 2. Zagospodarowanie terenu przy obiektach użyteczności publicznej, tj. Posterunek Policji, Ośrodek Zdrowia, Zespół Placówek Oświatowych, cmentarz elementami małej architektury (stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci, donice kwiatowe, tablice informacyjne i ogłoszeniowe) 3. Zagospodarowanie terenu wzdłuż ulicy Żeromskiego poprzez ustawienie donic kwiatowych i koszy na śmieci. 4. Przebudowa istniejącego przystanku autobusowego. 5. Remont ulicy Szkolnej - remont nawierzchni jezdni poprzez całkowitą wymianę istniejącej konstrukcji na nową, - korekta i uzupełnienie nawierzchni chodnika, - remont istniejącego chodnika wraz ze ściekiem, - remont istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, - remont ścieku z elementów prefabrykowanych, - remont istniejącego odwodnienia wgłębnego poprzez oczyszczenie istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z regulacją sytuacyjno-wysokościową jej elementów, - utwardzenie nawierzchni części działki nr ewid. 841 przy ul. Szkolnej, - budowa krawężnika spełniającego funkcję oporu dla nawierzchni utwardzonej. 6. Budowa chodnika przy ul. Żeromskiego w tym: - budowa poszerzeń na jezdni ulicy Żeromskiego, - budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych, - budowa rowów krytych wraz z elementami odwodnienia, - budowa zatoki autobusowej Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: 1) Kompleksową obsługę geologiczną i geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl. wraz z wniesieniem do zasobów geodezyjnych na koszt wykonawcy. 2) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w tym kosztorysu powykonawczego. 3) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i oznakowanie budowy. 4) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. 5) Dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii w trakcie realizacji robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytkowania i poniesienia opłat z tym związanych. 6) W przypadku zniszczeń lub uszkodzeń obiektów, urządzeń lub ich części w toku realizacji - naprawienia szkody lub doprowadzenia do stanu pierwotnego. 7) Przywrócenie do pierwotnego stanu terenu robót z uwzględnieniem zakresu nowo powstałych obiektów budowlanych. 8) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami w tym za szkody w majątku osób trzecich, ograniczenie praw osób trzecich z tytułu prowadzenia robót itp. 9) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w zawiązku z prowadzonymi robotami w tym także ruchem pojazdów. 10) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, wraz z naniesionymi w trakcie realizacji umowy zmianami, protokołami pomiarów, a także na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp. na materiały wynikające z dokumentacji technicznej i ogólnych przepisów w tym zakresie. 12) Szczegółowy zakres robot budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa. Całość robót winna być wykonana zgodnie z przepisami BHP oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. Użyte materiały i urządzenia będą zgodne z projektami i zaleceniami Zamawiającego oraz będą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia na rynek polski. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i innych dokumentach znaki towarowe lub nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty równoważne z tym że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać że produkty te spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, z chwilą przejęcia placu budowy, staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów, z którymi ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129,poz. 902 ze zm.).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego a udzielenie zamówienia uzupełniającego jest zgodne z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-1, 45.00.00.00-7, 34.95.33.00-5, 45.21.33.11-6, 45.11.12.91-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy zł. )

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę z zakresu budowy, przebudowy, rozbudowy dróg lub budowy chodników o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto zgodnie ze sztuką budowlaną. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu robót, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. b SIWZ, do którego winien być załączony dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać że dysponuje minimum 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności: - konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu osób, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. c SIWZ, do którego winno być załączone oświadczenie, że wyszczególnione w wykazie osoby posiadają wymagane uprawnienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 3. Dowód wniesienia wadium (w przypadku innej formy niż pieniądz - oryginał dokumentu), wraz z ofertą. 4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania osób do udzielenia pełnomocnictwa lub składania oświadczeń woli.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku: 1) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia, 2) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, odbiegających od typowych dla danego regionu uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych - na co wykonawca uzyska pisemne potwierdzenie z najbliższej stacji meteorologicznej, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 4) wystąpienie okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy, 5) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w określonym umową terminie. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: a) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji, c) koniecznością wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w projekcie, skutkujących zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót lub zwiększeniem bezpieczeństwa użytkowania lub zwiększeniem funkcjonalności obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztów realizacji inwestycji lub usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego; d) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia zostanie pomniejszone wynagrodzenie umowne za roboty zaniechane w oparciu o kosztorys ofertowy: e) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy; f) zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty g) wystąpienia zmian których konieczność wprowadzenia wynikała będzie z wymagań instytucji współfinansujących przedmiot umowy h) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.01.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowane będzie przy współfinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego , działanie 6.2 - Rewitalizacja małych miast.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

===========================

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI (UWAGA: 80 MB)

===========================