główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę parkingu na terenie gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 79483 - 2010; data zamieszczenia: 09.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 42481 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę parkingu na terenie gminy Strawczyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę parkingu na ok. 80 miejsc w tym 1 dla autokaru, 3 dla BUS-a oraz uwzględniając stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Zakres opracowywanej dokumentacji obejmować będzie również przyłącze wod-kan do planowanych na terenie parkingu sanitariatów oraz podwieszenie 3 lamp na istniejących słupach oświetleniowych. Parking zlokalizowany będzie na działce Nr 824/1 w Strawczynie przy ul. Ogrodowej. Wykonawca zobowiązany jest także do uzyskania stosownego zezwolenia wydanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach na realizację inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Dokumentacja powinna zawierać przedmiar robót, ślepy kosztorys i kosztorys inwestorski oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (w wersji papierowej i elektronicznej). Projekt należy opracować w oparciu o przepisy prawa polskiego i odpowiednie regulacje prawne Unii Europejskiej wraz z uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i postanowieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Prawa Budowlanego. Dokumentacja musi posiadać klauzulę zgodności z przepisami p.poż., sanitarnymi, energetycznymi, UDT i Polskimi Normami (o ile są wymagane). Projekt winien być wykonany w pięciu egzemplarzach w wersji papierowej i jednym egzemplarzu wersji elektronicznej natomiast przedmiary, ślepe kosztorysy i kosztorysy inwestorskie winny być przedłożone po dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz wersji elektronicznej. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania ZAKRES OPRACOWANIA: 1.1. Wykonanie wszystkich prac przedprojektowych niezbędnych do przygotowania przedmiotu zamówienia. 1.2. Wykonanie badań geotechnicznych gruntu. 1.3. Wykonanie podkładów geodezyjnych w zakresie niezbędnym do projektowania. 1.4. Projekt budowlano-wykonawczy będący przedmiotem zamówienia j.w. winien zawierać wszystkie niezbędne szczegóły elementów konstrukcji oraz wykazy i zestawienia prefabrykatów, 1.5. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 1.6. Przedmiary, ślepe kosztorysy i kosztorysy inwestorskie winny być sporządzone odrębnie na poszczególne rodzaje robót. Wymagania dodatkowe Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy dokumentacji projektowej: a) wszelkie rozwiązania projektowe winny być na bieżąco konsultowane z Zamawiającym i sporządzone po jego akceptacji. Brak akceptacji zaproponowanych rozwiązań projektowych spowoduje, że dokumentacja nie zostanie odebrana przez Zamawiającego. b) wykonanie wszelkich poprawek wynikłych z winy projektanta, również w trakcie uzgodnień, opiniowania i realizowania inwestycji. c) wykonawca ma obowiązek uwzględnić wszelkie zmiany związane z nowelizacją ustaw i rozporządzeń. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym rozdziale, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny opracowanej dokumentacji przez niezależnego projektanta, wyznaczonego przez Zamawiającego Projektant zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień dotyczących projektu podczas procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót związanych z budową parkingu, na każde życzenie Zamawiającego. Powyższa dokumentacja posłuży Zamawiającemu do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych. W związku z faktem, iż dokumentacja projektowa jest opisem przedmiotu zamówienia należy ją sporządzić zgodnie z art. 29 - 31 ustawy. Zamawiający wymaga sporządzenia projektów budowlano - wykonawczych, dokumentacji kosztorysowej oraz wszystkich opracowań wymienionych powyżej i przekazania jej Zamawiającemu również w wersji elektronicznej na płycie CD.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MZ Aqua Prim Marian Zapart, ul. 1-go Maja 121/22, 25-646 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 54000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 18000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 18000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 78637,23

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę parkingu na terenie gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 42481 - 2010; data zamieszczenia: 26.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę parkingu na terenie gminy Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę parkingu na ok. 80 miejsc w tym 1 dla autokaru, 3 dla BUS-a oraz uwzględniając stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Zakres opracowywanej dokumentacji obejmować będzie również przyłącze wod-kan do planowanych na terenie parkingu sanitariatów oraz podwieszenie 3 lamp na istniejących słupach oświetleniowych. Parking zlokalizowany będzie na działce Nr 824/1 w Strawczynie przy ul. Ogrodowej. Wykonawca zobowiązany jest także do uzyskania stosownego zezwolenia wydanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach na realizację inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Dokumentacja powinna zawierać przedmiar robót, ślepy kosztorys i kosztorys inwestorski oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (w wersji papierowej i elektronicznej). Projekt należy opracować w oparciu o przepisy prawa polskiego i odpowiednie regulacje prawne Unii Europejskiej wraz z uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i postanowieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Prawa Budowlanego. Dokumentacja musi posiadać klauzulę zgodności z przepisami p.poż., sanitarnymi, energetycznymi, UDT i Polskimi Normami (o ile są wymagane). Projekt winien być wykonany w pięciu egzemplarzach w wersji papierowej i jednym egzemplarzu wersji elektronicznej natomiast przedmiary, ślepe kosztorysy i kosztorysy inwestorskie winny być przedłożone po dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz wersji elektronicznej. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania ZAKRES OPRACOWANIA: 1.1. Wykonanie wszystkich prac przedprojektowych niezbędnych do przygotowania przedmiotu zamówienia. 1.2. Wykonanie badań geotechnicznych gruntu. 1.3. Wykonanie podkładów geodezyjnych w zakresie niezbędnym do projektowania. 1.4. Projekt budowlano-wykonawczy będący przedmiotem zamówienia j.w. winien zawierać wszystkie niezbędne szczegóły elementów konstrukcji oraz wykazy i zestawienia prefabrykatów, 1.5. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 1.6. Przedmiary, ślepe kosztorysy i kosztorysy inwestorskie winny być sporządzone odrębnie na poszczególne rodzaje robót. Wymagania dodatkowe Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy dokumentacji projektowej: a) wszelkie rozwiązania projektowe winny być na bieżąco konsultowane z Zamawiającym i sporządzone po jego akceptacji. Brak akceptacji zaproponowanych rozwiązań projektowych spowoduje, że dokumentacja nie zostanie odebrana przez Zamawiającego. b) wykonanie wszelkich poprawek wynikłych z winy projektanta, również w trakcie uzgodnień, opiniowania i realizowania inwestycji. c) wykonawca ma obowiązek uwzględnić wszelkie zmiany związane z nowelizacją ustaw i rozporządzeń. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym rozdziale, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny opracowanej dokumentacji przez niezależnego projektanta, wyznaczonego przez Zamawiającego Projektant zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień dotyczących projektu podczas procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót związanych z budową parkingu, na każde życzenie Zamawiającego. Powyższa dokumentacja posłuży Zamawiającemu do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych. W związku z faktem, iż dokumentacja projektowa jest opisem przedmiotu zamówienia należy ją sporządzić zgodnie z art. 29 - 31 ustawy. Zamawiający wymaga sporządzenia projektów budowlano - wykonawczych, dokumentacji kosztorysowej oraz wszystkich opracowań wymienionych powyżej i przekazania jej Zamawiającemu również w wersji elektronicznej na płycie CD..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1.000PLN (słownie złotych: jeden tysiąc zł). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Uwaga:W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia przelewu wpłaty wadium poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Łopuszno Oddział Strawczyn. Nr 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002 Z dopiskiem: Wadium do przetargu na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę parkingu 1. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego. 2. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy. 3. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 5. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) wykonawca którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) wykonawca który w odpowiedzi na wezwanie zgodnie z art.26 ust.3 nie uzupełnił dokumentów, chyba, że udowodni, że wynika z przyczyn niezależnych od niego. c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego jest niemożliwe po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, wykonawca składa wraz z ofertą: - uprawnienia budowlane do projektowania o specjalności drogowej lub konstrukcyjno- budowlanej co najmniej 1 projektanta Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonych dokumentów wg. formuły spełnia/nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał co najmniej dwa projekty z zakresu infrastruktury drogowej o wartości min. 20.000,00 brutto PLN każdy. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienie zrealizowane zostało należycie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego wykazu zrealizowanych usług oraz dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia wg. formuły spełnia/nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie warunku należy wykazać, że posiada co najmniej 1 projektanta z uprawnieniami budowlanymi do projektowania o specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego wykazu osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, złożonych uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego wg. formuły spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art 22 ust 1 Ustawy PZP

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach: a) zmiany terminów wykonania prac i płatności- gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. b) wystąpią istotne zmiany w zakresie usługi a zamawiający je zaakceptuje c) zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie zadania ze strony wykonawcy lub zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy. d) zmiany wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. e) zmiany, których wprowadzenie jest korzystne dla zamawiającego f) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi a w szczególności klęsk żywiołowych, warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku g) wystąpienia zmian których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących przedmiot umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2010 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 2 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
Specyfikacja + załączniki 227 KB