główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

Znak: RRL – 7624/03/08/09


OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. w związku z art. 46 ust. 1 i art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129 poz. 902 z późn. zm. ) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Strawczyn wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa centrum (ośrodka) sportowo-rekreacyjnego w Strawczynku gm. Strawczyn

Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, pok. Nr 4 i wnieść ewentualne uwagi oraz wnioski w terminie 14 dni od daty niniejszego zawiadomienia.
Po tym terminie decyzja stanie się ostateczna.
artykuł nr 2

Postanowienie

Strawczyn dn. 21.10.2008r.
Znak : RRL-7624/03-P/08


POSTANOWIENIE

Na podstawie art.46 ust.1 art.46a ust 7 pkt.4, art.51 ust.1 pkt.2 i ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz, U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływania na środowisko oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2001 r. z póź. zm.) po zasięgnięciu opinii Starosty Kieleckiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach w sprawie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:
Budowie centrum (ośrodka) sportowo-rekreacyjnego w Strawczynku gm. Strawczyn Wójt Gminy Strawczyn

postanawia:

uznać potrzebę sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum (ośrodka) sportowo-rekreacyjnego w Strawczynku gm. Strawczyn.

Raport należy sporządzić dla całego przedsięwzięcia zgodnie z zakresem określonym w art. 52 ustawy Prawo ochrony środowiska a w szczególności:
  • przedstawić sposób odprowadzania wszystkich rodzajów ścieków jak również hydraulikę rzeki Olszówka – odbiornika wód opadowych i roztopowych z uwzględnieniem bilansu ww. wód i hydrauliki odbiornika (rzeka Olszówka),
  • wskazać do której oczyszczalni (przepustowość, możliwość przyjęcia zwiększonej ilości ścieków) odprowadzone będą ścieki za pośrednictwem projektowanej kanalizacji,
  • przedstawić sposób postępowania z masami ziemnymi podczas realizacji przedsięwzięcia,
  • określić, czy na terenie przedmiotowej inwestycji występują rowy melioracyjne i sieci drenarskie oraz opisać ewentualne rozwiązania projektowe umożliwiające dalsze ich prawidłowe działanie,
  • odnieść się do ewentualnych konfliktów społecznych.

Raport winien ponadto uwzględniać ograniczenia wynikające z położenia przedmiotowej inwestycji w otulinie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000.

Uzasadnienie :

Powyższy obowiązek nałożony został po zasięgnięciu wymaganych opinii Starostwa Powiatowego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach. Starosta Kielecki postanowieniem znak RO.II.7633-163/08 z dnia 08.10.2008 r. wydał opinię o konieczności sporządzenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum (ośrodka) sportowo-rekreacyjnego w Strawczynku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach uznał, że nie zachodzi potrzeba sporządzenia raportu (pismo z dnia 07.10.2008 r. Nr SE.V.-4431/181/08). Zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) powyższa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane. Jednakże mając na uwadze „Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 czerwca 2008 r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych” postanowiono jak na wstępie.

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania postanowienia.

Otrzymują:
1.Gmina Strawczyn
2.a/a

 Do wiadomości:
1.Strony wg załączonego w aktach wykazu
2.Strona internetowa Gminy Strawczyn
artykuł nr 3

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Strawczyn, dn. 22.09.2008r.
Znak: RRL-7624/03-WP/08


ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Działając na podstawie art.61 § 4 i art. 10 § 1 k.p.a w związku z art. 46 ust.1 i art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006 r. ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Strawczyn zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa centrum (ośrodka) sportowo-rekreacyjnego w Strawczynku gm. Strawczyn”.

Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, pok. Nr 4.