artykuł nr 1

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Strawczyn są zobowiązani uzyskać zezwolenie wydawane na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.).
Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 2. określenie przedmiotu i obszaru działalności;
 3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
 4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
 5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
 6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć:

 1. potwierdzony odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (odpis lub zaświadczenie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku),
 2. zaświadczenie lub oświadczenie (zał. nr 1) o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (odpis lub zaświadczenie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku),
 3. dokument potwierdzający gotowość odbioru ścieków przez stację zlewną,
 4. potwierdzone kserokopie dowodów rejestracyjnych, stanowiących tabor specjalistyczny do transportu nieczystości ciekłych.

Dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30).
Zezwolenia udziela się w drodze decyzji na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.


OPŁATY

Opłata skarbowa: 107,00 zł - za wydanie zezwolenia zgodnie z załącznikiem do ustawy   z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.). Opłatę uiszcza się składając wniosek, na konto Urzędu Gminy Strawczyn, nr  rachunku 73 8499 0008 0300 0026 2000 0001


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 128 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).
 • Uchwała Nr XXXV/281/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Strawczyn.