artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510067244-N-2019 z dnia 05-04-2019 r.

Gmina Strawczyn: Wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej na ścieżkę narciarsko-biegowo-rowerową na terenie Gminy Strawczyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Dokumentacja projektowa ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej planowana jest do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (ZIT KOF)

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 520617-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego  16, 26-067  Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (url): http://strawczyn.4bip.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej na ścieżkę narciarsko-biegowo-rowerową na terenie Gminy Strawczyn

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.8.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej na ścieżkę narciarsko-biegowo-rowerową na terenie Gminy Strawczyn wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na realizację inwestycji. Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie miejscowości Hucisko, Kuźniaki, Małogoskie, Niedźwiedź, Promnik, Ruda Strawczyńska, Strawczyn oraz Strawczynek w odległości ok. 17,0 km od miasta Kielce. Długość ścieżki: trasa niebieska – ok. 9,6 km trasa czerwona – ok. 17,3 km + 2,3km trasa zielona – ok. 6,3 km + 0,8 km trasa różowa – dookoła zbiornika – ok. 2,2km Ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa ma na celu poprawę walorów funkcjonalnych oraz uatrakcyjnienie turystyczne Gminy Strawczyn. Projektowany przebieg trasy: • Trasa niebieska ok. 9,6km (północno-zachodnia część gminy Strawczyn) Parking przy Zalewie w Strawczynie – na północ drogą gruntową w msc. Niedźwiedź do drogi powiatowej - Drogą powiatową (0487T) przez Hucisko aż do msc. Kuźniaki – drogą gruntową przez tereny leśne – ul. Leśna (Strawczyn) – ul. Spacerowa (Strawczyn) – ul. Sportowa (Strawczyn) – prawostronny brzeg Zalewu w Strawczynie – Punkt Startu Pętla niebieska pokrywa się po południowej stronie trasy z istniejącym szlakiem rowerowym żółtym, jak i projektowaną pętlą zieloną. • Trasa czerwona ok. 19,6km (środkowy pas północ-południe gminy Strawczyn) Parking przy Zalewie w Strawczynie – lewy brzeg Zalewu – ul. Spacerowa (Strawczyn) – ul. Ogrodowa (Strawczyn) – ul. Górna (Strawczyn) lub ul. Kościelna (Strawczyn) – droga powiatowa (0494T) w stronę msc. Małogoskie – na południowy wschód drogą gminną w stronę msc. Promnik – ścieżka szutrowa leśna – ul. Łąkowa (Promnik) - ul. Piaskowa (Promnik) – ul. Południowa (Promnik) – ul. Św Tekli (Promnik) – ul. Szkolna (Promnik) – ul. Barytowa (Strawczynek) – przecięcie ul. Wojewódzkiej - ul Miła (Strawczynek) [wariantowo ul. Słoneczna - ul. Graniczna - ul. Turystyczna: odcinek krótszy o 4,5km] – ul. Turystyczna (Strawczynek) – północny brzeg Zalewu – Punkt Startu Pętla czerwona pokrywa się z małym odcinkiem istniejącego szlaku rowerowego żółtego na ul. Ogrodowej w Strawczynie i przecina się na skrzyżowaniu ul. Starowiejskiej i ul. Szkolnej w msc. Promnik. • Trasa zielona ok. 7,1km (po zachodniej stronie Gminy Strawczyn, część pętli niebieskiej) Parking przy Zalewie w Strawczynie – ul. Spacerowa (Strawczyn) – ul. Gościniec (Strawczyn) do skrzyżowania z pętlą niebieską [wariantowo skręt w lewo ok. 1,3 km przed skrzyżowaniem z pętlą niebieską] – ścieżka szutrowa leśna – ul. Leśna (Strawczyn) – ul. Spacerowa (Strawczyn) – ul. Sportowa (Strawczyn) – lewostronny brzeg Zalewu w Strawczynie – Punkt Startu • Trasa różowa ok. 2,2km wokół zbiornika w Strawczynie, która łączy wszystkie trasy. Przebieg i ostateczne zagospodarowanie na trasie mogą ulec zmianie na etapie sporządzania projektu budowlanego. Załączona koncepcja trasy pełni funkcję poglądową i wyznacza kierunek do prowadzenia prac projektowych. Przed przystąpieniem do ostatecznych prac projektowych Zmawiający wymaga przedstawienia od Wykonawcy ostatecznych rozwiązań uwzględniających uwarunkowania terenowe, zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, opinie i sugestie organów bez których nie będzie możliwe uzyskanie odpowiednich zezwoleń na realizację inwestycji. Każde zmiany w stosunku do opracowanej koncepcji, należy uzgadniać z Zamawiającym. Zakres projektu koncepcyjnego obejmuje: • Ławki z oparciem – 5 szt. • Ławki z oparciem drewniane – 3 szt. • Pitnik – 1 szt. • Kosze – 8 szt. • Kosze do segregacji odpadów – 1 szt. • Stojaki dla rowerów – 12 szt. • Tablice informacyjne aluminiowe – 3 szt. • Tablice informacyjne drewniane – 3 szt. • Tablice kierunkowe drewniane– 27 szt. • Tablice kierunkowe aluminiowe – 43 szt. • Lampy oświetleniowe parkowe – 3 szt. • Samoobsługowa stacja naprawy rowerów – 1 szt. • Altana – 2 szt. • Stoły z ławkami – 4 szt. • Szalet miejski półautomatyczny – 2 szt. • chodnik dla pieszych • nawierzchnia wodoprzepuszczalna z kruszyw mineralnych i żywicy epoksydowej – ok. 374,3 m2 Tablice kierunkowe aluminiowe lub drewniane w zależności od ich lokalizacji usytuowane są na całej długości ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej. Tablice drewniane usytuowano na terenie leśnym. W projekcie oznaczono przybliżony obszar lokalizacji tablic kierunkowych. Na dz. nr ew. 467/3 w msc. Niedźwiedź zaprojektowano samoczyszczącą toaletę publiczną w miejscu istniejącej przenośnej toalety, stojaki dla rowerów, pitnik, kosz do segregacji odpadów, tablicę informacyjną/mapę aluminiową, stację naprawy rowerów, altanę aluminiową, stoły z ławkami umieszczone w altanie. Na dz. nr ew. 878 w msc. Promnik na istniejącym terenie ogrodzonym zaprojektowano ścieżkę o nawierzchni epoksydowej, toaletę samoczyszczącą, lampy oświetleniowe, kosze na śmieci, ławki z oparciem, tablicę informacyjną/mapę stojaki dla rowerów oraz altanę aluminiową wyposażoną w stoły z ławkami. Na terenach leśnych - na skrzyżowaniu ścieżki niebieskiej i zielonej, na łączeniu ścieżki zielonej, niebieskiej i zielonej alternatywnej zaproponowano kosze na śmieci, ławki drewniane z oparciem, stojaki dla rowerów i tablice kierunkowe drewniane. Ścieżka dydaktyczna ma na celu ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochronę i rekultywację gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu Natura 2000 oraz zielonej infrastruktury, a także uatrakcyjnienie turystyczne gminy Strawczyn oraz poszerzenie form rekreacji dla mieszkańców. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi elementami projektu wykonawczego (projekt budowlano-wykonawczy) wraz ze specyfikacjami technicznymi, przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi oraz zbiorczym zestawieniem kosztów wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej dla uzyskania niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Ścieżka musi być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Uwaga: Projektowana ścieżka dydaktyczna powinna być zgodna z istniejącą koncepcją (załącznik Nr 8), jednak Zamawiający dopuszcza zmiany po wcześniejszym uzgodnieniu. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zmian w stosunku do przedłożonej koncepcji. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: - projekt budowlany/dokumentacja techniczna uwzględniający wszystkie niezbędne branże, łącznie z projektem zagospodarowania terenu w ilości 5 egz. (dla uzyskania pozwolenia na budowę) - projekt wykonawczy wraz z przyłączami w każdej branży w ilości 4 egz. - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objęte zakresem dokumentacji projektowej we wszystkich branżach w ilości 3 egz. - kosztorysy inwestorskie dla każdej branży w ilości po 2 egz. - przedmiary robót dla każdej branży po 2 egz. - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w ilości 2 egzemplarze w formie pisemnej. - wersja elektroniczna dokumentacji zapisana do odczytu, która powinna zawierać: projekt budowlany i wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, opis przedmiotu zamówienia, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, plan BIOZ. – 2 egz. - Wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania ostatecznego pozwolenia na realizację inwestycji. W trakcie opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji każdy z etapów realizacji projektu ścieżki wraz z zagospodarowaniem terenu. Zakres opracowania winien zawierać również: a) Wykonanie wszystkich prac przedprojektowych niezbędnych do przygotowania przedmiotu zamówienia. b) Wykonanie badań geotechnicznych gruntu - o ile wymagane. c) Uzyskanie nowych podkładów geodezyjnych w zakresie niezbędnym do projektowania. d) Inne opracowania i uzgodnienia wymagane dla wydania przez właściwy organ zgłoszenia/pozwolenia na budowę zgodnie z wymogami Ustawy „Prawo Budowlane”, oraz niezbędne do właściwego funkcjonowania obiektu. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie winny być sporządzone odrębnie na poszczególne rodzaje robót. 3. Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotu zamówienia uzyskać ostateczne pozwolenie na realizację inwestycji 4. Nadzór autorski. Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) będzie sprawować nadzór autorski zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Budowlane. Pobyty na budowie będą realizowane w miarę potrzeb zamawiającego lecz nie rzadziej niż jeden pobyt na dwa tygodnie. W kwotę nadzoru wliczone są przejazdy na plac budowy, koszt opracowań zamiennych, wyjaśniających itp. W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do: • opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, • wykonywania projektów zamiennych, • wyjaśniania wykonawcy prac objętych dokumentacją budowlano - wykonawczą wątpliwości powstałych w toku realizacji robót, • niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. Nadzór autorski będzie sprawowany na etapie realizacji robót budowlanych. Wykonawca uwzględni koszty nadzoru autorskiego w cenie brutto oferty. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym rozdziale, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny opracowanej dokumentacji przez niezależnego projektanta, wyznaczonego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71222000-0

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 75000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JWMS Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bieżanowska 46
Kod pocztowy: 30-812
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 97170.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 97170.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 115128.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

artykuł nr 3

Zestawienie ofert

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 520617-N-2019 z dnia 2019-03-04 r.
 

Gmina Strawczyn: Wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej na ścieżkę narciarsko-biegowo-rowerową na terenie Gminy Strawczyn
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Dokumentacja projektowa ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej planowana jest do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (ZIT KOF).O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego  16 , 26-067  Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (URL): http://strawczyn.4bip.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://strawczyn.4bip.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, pok. nr 3 (sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej na ścieżkę narciarsko-biegowo-rowerową na terenie Gminy Strawczyn
Numer referencyjny: ZP.271.1.8.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej na ścieżkę narciarsko-biegowo-rowerową na terenie Gminy Strawczyn wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na realizację inwestycji. Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie miejscowości Hucisko, Kuźniaki, Małogoskie, Niedźwiedź, Promnik, Ruda Strawczyńska, Strawczyn oraz Strawczynek w odległości ok. 17,0 km od miasta Kielce. Długość ścieżki: trasa niebieska – ok. 9,6 km trasa czerwona – ok. 17,3 km + 2,3km trasa zielona – ok. 6,3 km + 0,8 km trasa różowa – dookoła zbiornika – ok. 2,2km Ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa ma na celu poprawę walorów funkcjonalnych oraz uatrakcyjnienie turystyczne Gminy Strawczyn. Projektowany przebieg trasy: • Trasa niebieska ok. 9,6km (północno-zachodnia część gminy Strawczyn) Parking przy Zalewie w Strawczynie – na północ drogą gruntową w msc. Niedźwiedź do drogi powiatowej - Drogą powiatową (0487T) przez Hucisko aż do msc. Kuźniaki – drogą gruntową przez tereny leśne – ul. Leśna (Strawczyn) – ul. Spacerowa (Strawczyn) – ul. Sportowa (Strawczyn) – prawostronny brzeg Zalewu w Strawczynie – Punkt Startu Pętla niebieska pokrywa się po południowej stronie trasy z istniejącym szlakiem rowerowym żółtym, jak i projektowaną pętlą zieloną. • Trasa czerwona ok. 19,6km (środkowy pas północ-południe gminy Strawczyn) Parking przy Zalewie w Strawczynie – lewy brzeg Zalewu – ul. Spacerowa (Strawczyn) – ul. Ogrodowa (Strawczyn) – ul. Górna (Strawczyn) lub ul. Kościelna (Strawczyn) – droga powiatowa (0494T) w stronę msc. Małogoskie – na południowy wschód drogą gminną w stronę msc. Promnik – ścieżka szutrowa leśna – ul. Łąkowa (Promnik) - ul. Piaskowa (Promnik) – ul. Południowa (Promnik) – ul. Św Tekli (Promnik) – ul. Szkolna (Promnik) – ul. Barytowa (Strawczynek) – przecięcie ul. Wojewódzkiej - ul Miła (Strawczynek) [wariantowo ul. Słoneczna - ul. Graniczna - ul. Turystyczna: odcinek krótszy o 4,5km] – ul. Turystyczna (Strawczynek) – północny brzeg Zalewu – Punkt Startu Pętla czerwona pokrywa się z małym odcinkiem istniejącego szlaku rowerowego żółtego na ul. Ogrodowej w Strawczynie i przecina się na skrzyżowaniu ul. Starowiejskiej i ul. Szkolnej w msc. Promnik. • Trasa zielona ok. 7,1km (po zachodniej stronie Gminy Strawczyn, część pętli niebieskiej) Parking przy Zalewie w Strawczynie – ul. Spacerowa (Strawczyn) – ul. Gościniec (Strawczyn) do skrzyżowania z pętlą niebieską [wariantowo skręt w lewo ok. 1,3 km przed skrzyżowaniem z pętlą niebieską] – ścieżka szutrowa leśna – ul. Leśna (Strawczyn) – ul. Spacerowa (Strawczyn) – ul. Sportowa (Strawczyn) – lewostronny brzeg Zalewu w Strawczynie – Punkt Startu • Trasa różowa ok. 2,2km wokół zbiornika w Strawczynie, która łączy wszystkie trasy. Przebieg i ostateczne zagospodarowanie na trasie mogą ulec zmianie na etapie sporządzania projektu budowlanego. Załączona koncepcja trasy pełni funkcję poglądową i wyznacza kierunek do prowadzenia prac projektowych. Przed przystąpieniem do ostatecznych prac projektowych Zmawiający wymaga przedstawienia od Wykonawcy ostatecznych rozwiązań uwzględniających uwarunkowania terenowe, zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, opinie i sugestie organów bez których nie będzie możliwe uzyskanie odpowiednich zezwoleń na realizację inwestycji. Każde zmiany w stosunku do opracowanej koncepcji, należy uzgadniać z Zamawiającym. Zakres projektu koncepcyjnego obejmuje: • Ławki z oparciem – 5 szt. • Ławki z oparciem drewniane – 3 szt. • Pitnik – 1 szt. • Kosze – 8 szt. • Kosze do segregacji odpadów – 1 szt. • Stojaki dla rowerów – 12 szt. • Tablice informacyjne aluminiowe – 3 szt. • Tablice informacyjne drewniane – 3 szt. • Tablice kierunkowe drewniane– 27 szt. • Tablice kierunkowe aluminiowe – 43 szt. • Lampy oświetleniowe parkowe – 3 szt. • Samoobsługowa stacja naprawy rowerów – 1 szt. • Altana – 2 szt. • Stoły z ławkami – 4 szt. • Szalet miejski półautomatyczny – 2 szt. • chodnik dla pieszych • nawierzchnia wodoprzepuszczalna z kruszyw mineralnych i żywicy epoksydowej – ok. 374,3 m2 Tablice kierunkowe aluminiowe lub drewniane w zależności od ich lokalizacji usytuowane są na całej długości ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej. Tablice drewniane usytuowano na terenie leśnym. W projekcie oznaczono przybliżony obszar lokalizacji tablic kierunkowych. Na dz. nr ew. 467/3 w msc. Niedźwiedź zaprojektowano samoczyszczącą toaletę publiczną w miejscu istniejącej przenośnej toalety, stojaki dla rowerów, pitnik, kosz do segregacji odpadów, tablicę informacyjną/mapę aluminiową, stację naprawy rowerów, altanę aluminiową, stoły z ławkami umieszczone w altanie. Na dz. nr ew. 878 w msc. Promnik na istniejącym terenie ogrodzonym zaprojektowano ścieżkę o nawierzchni epoksydowej, toaletę samoczyszczącą, lampy oświetleniowe, kosze na śmieci, ławki z oparciem, tablicę informacyjną/mapę stojaki dla rowerów oraz altanę aluminiową wyposażoną w stoły z ławkami. Na terenach leśnych - na skrzyżowaniu ścieżki niebieskiej i zielonej, na łączeniu ścieżki zielonej, niebieskiej i zielonej alternatywnej zaproponowano kosze na śmieci, ławki drewniane z oparciem, stojaki dla rowerów i tablice kierunkowe drewniane. Ścieżka dydaktyczna ma na celu ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochronę i rekultywację gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu Natura 2000 oraz zielonej infrastruktury, a także uatrakcyjnienie turystyczne gminy Strawczyn oraz poszerzenie form rekreacji dla mieszkańców. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi elementami projektu wykonawczego (projekt budowlano-wykonawczy) wraz ze specyfikacjami technicznymi, przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi oraz zbiorczym zestawieniem kosztów wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej dla uzyskania niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Ścieżka musi być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Uwaga: Projektowana ścieżka dydaktyczna powinna być zgodna z istniejącą koncepcją (załącznik Nr 8), jednak Zamawiający dopuszcza zmiany po wcześniejszym uzgodnieniu. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zmian w stosunku do przedłożonej koncepcji. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: - projekt budowlany/dokumentacja techniczna uwzględniający wszystkie niezbędne branże, łącznie z projektem zagospodarowania terenu w ilości 5 egz. (dla uzyskania pozwolenia na budowę) - projekt wykonawczy wraz z przyłączami w każdej branży w ilości 4 egz. - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objęte zakresem dokumentacji projektowej we wszystkich branżach w ilości 3 egz. - kosztorysy inwestorskie dla każdej branży w ilości po 2 egz. - przedmiary robót dla każdej branży po 2 egz. - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w ilości 2 egzemplarze w formie pisemnej. - wersja elektroniczna dokumentacji zapisana do odczytu, która powinna zawierać: projekt budowlany i wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, opis przedmiotu zamówienia, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, plan BIOZ. – 2 egz. - Wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania ostatecznego pozwolenia na realizację inwestycji. W trakcie opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji każdy z etapów realizacji projektu ścieżki wraz z zagospodarowaniem terenu. Zakres opracowania winien zawierać również: a) Wykonanie wszystkich prac przedprojektowych niezbędnych do przygotowania przedmiotu zamówienia. b) Wykonanie badań geotechnicznych gruntu - o ile wymagane. c) Uzyskanie nowych podkładów geodezyjnych w zakresie niezbędnym do projektowania. d) Inne opracowania i uzgodnienia wymagane dla wydania przez właściwy organ zgłoszenia/pozwolenia na budowę zgodnie z wymogami Ustawy „Prawo Budowlane”, oraz niezbędne do właściwego funkcjonowania obiektu. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie winny być sporządzone odrębnie na poszczególne rodzaje robót. 3. Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotu zamówienia uzyskać ostateczne pozwolenie na realizację inwestycji 4. Nadzór autorski. Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) będzie sprawować nadzór autorski zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Budowlane. Pobyty na budowie będą realizowane w miarę potrzeb zamawiającego lecz nie rzadziej niż jeden pobyt na dwa tygodnie. W kwotę nadzoru wliczone są przejazdy na plac budowy, koszt opracowań zamiennych, wyjaśniających itp. W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do: • opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, • wykonywania projektów zamiennych, • wyjaśniania wykonawcy prac objętych dokumentacją budowlano - wykonawczą wątpliwości powstałych w toku realizacji robót, • niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. Nadzór autorski będzie sprawowany na etapie realizacji robót budowlanych. Wykonawca uwzględni koszty nadzoru autorskiego w cenie brutto oferty. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym rozdziale, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny opracowanej dokumentacji przez niezależnego projektanta, wyznaczonego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy.

II.5) Główny kod CPV: 71222000-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-15

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2019 r. wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na realizację inwestycji

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - min. 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub architektonicznej w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz doświadczenie zawodowe: wykonany min. 1 projekt zbliżony zakresem do przedmiotu zamówienia, tj. opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie: 1) ścieżki, trasy, szlaku, miejsca, placu: rowerowego, biegowego, pieszego, edukacyjnego, turystycznego, narciarskiego, lub 2) projektu w zakresie zagospodarowania krajobrazowego, zagospodarowania terenu (m.in.: place zabaw, miejsca rozrywki) z uwzględnieniem elementów wymienionych w pkt 1) Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późń. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65). b) Zdolności techniczne: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zrealizował (zakończył) co najmniej 1 usługę zbliżoną do zadania w przedmiocie zamówienia, tj. opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie: 1) ścieżki, trasy, szlaku, miejsca, placu: rowerowego, biegowego, pieszego, edukacyjnego, turystycznego, narciarskiego, lub 2) projektu w zakresie zagospodarowania krajobrazowego, zagospodarowania terenu (m.in.: place zabaw, miejsca rozrywki) z uwzględnieniem elementów wymienionych w pkt 1) z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, czy zostały wykonane należycie. 2. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców każdy z nich musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1 Ustawy oraz nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. VII. ust. 1. pkt. 2) – 2.1. lit. a i b niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają w/w warunki.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

5.1.4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1.4. w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty. 5.1.4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 5.1.4. lit. a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.1.4.1. lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.1.4.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1.4.1. lit. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.1.4. lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.1.4.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.1.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiające wezwie Wykonawcę do złożenia następujących dokumentów: a) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 „Wykaz osób”– forma dokumentu oryginał, b) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 6 „Wykaz usług”– forma dokumentu oryginał, dowody – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem 5.1.2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 5.1.3. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ – forma dokumentu oryginał, 2) oświadczenia wymienione w rozdz. VIII. niniejszej SIWZ; 3) dowód wniesienia wadium, 4) oświadczenie o podwykonawcach – załącznik nr 1a 5) wykaz osób do punktacji – załącznik 1b 6) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 7) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo - forma dokumentu oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. 8) Wykonawca w rozdziale III pkt. 8 formularza oferty oświadczy, czy jest / nie jest mikro / małym / średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - rozdział VII art. 104-106 (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.) 9) Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy) 10) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca przedstawi dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) - przed upływem terminu składania ofert Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Łopuszno Oddział Strawczyn Nr 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002 z dopiskiem: „Wadium – projekt ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa Znak: ZP.271.1.8.2019”


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie

Cena brutto60,00

Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte w Załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-12, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

DO POBRANIA:

Koncepcja ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej

SIWZ z załącznikami

Dostępne kategorie:
ZP.271.1.1.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)
ZP.271.3.1.2019 (Wykreowanie produktu turystycznego)
ZP.271.1.2.2019 (Dokumentacja ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej)
ZP.271.1.3.2019 (Dokumentacja - wod-kan)
ZP.271.1.4.2019 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.5.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)
ZP.271.1.6.2019 (Budowa parkingu)
ZP.271.1.7.2019 (Dostawa kruszywa)
ZP.271.1.8.2019 (Dokumentacja ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej)
ZP.271.1.9.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)
ZP.271.1.10.2019 (Budowa drogi - Promnik)
ZP.271.1.11.2019 (Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą)
ZP.271.1.12.2019 (Budowa oświetlenia - Kuźniaki)
SCKiS (Dostawa pelletu)
ZP.271.1.13.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)
(SCKiS - Przebudowa świetlicy w Strawczynku)
ZP.271.1.14.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)
ZP.271.1.15.2019 (Przebudowa drogi - Kuźniaki)
ZP.271.1.16.2019 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.17.2019 (Przebudowa i remont dróg)
ZP.271.18.2019 (OSA)
ZP.271.19.2019 (Przebudowa drogi)
ZP.271.20.2019 (OSA)
ZP.271.1.21.2019 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.22.2019 (Kredyt)
ZP.271.1.23.2019(Dokumentacja chodnik)
ZP.271.1.24.2019 (Dokumentacja budowa rowu)
ZP.271.1.25.2019 (Droga Ruda Strawczyńska)
ZP.271.1.26.2019 (Dokumentacja chodnik)
ZP.271.1.27.2019 (Dokumentacja budowa rowu)
ZP.271.1.28.2019 (Odśnieżanie)
ZP.271.1.29.2019 (Odśnieżanie)
ZP.271.1.30.2019 (Odśnieżanie Korczyn, Małogoskie/Akwizgran, Ruda Strawczyńska)
ZP.271.1.31.2019 (Remont drogi)
ZP.271.1.32.2019 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.33.2019 (Dostawa oleju opałowego)
ZP.271.1.34.2019 (Przebudowa drogi)
ZP.271.1.35.2019 (Zakup paliwa)
ZP.271.1.36.2019 (Pellet)
ZP.271.1.37.2019 (Transport odpadów z oczyszczalni)