artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź - Hochlówka Gmina Strawczyn
Numer ogłoszenia: 68467 - 2016; data zamieszczenia: 03.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 32485 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź - Hochlówka Gmina Strawczyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie I. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź - Hochlówka Gmina Strawczyn od km 0+000,00 do km 0+855,00 Dla przebudowy drogi przyjęto następujące wymiary geometryczne: - szerokość jezdni: od km 0+000,00 do km 0+063,20 - 4,80m od km 0+063,20 do km 0+082,00 - odcinek zwężenia jezdni z 4,80m do 4,50m od km 0+082,00 do km 0+767,84 - 4,50m od km 0+767,84 do km 0+787,84 - odcinek poszerzenia jezdni z 4,50m do 5,00m od km 0+787,84 do km 0+855,00 - 5,00m - całkowita długość drogi: 855,00m - spadek poprzeczny jezdni: od km 0+000 do km 0+275 - jednostronny 2% od km 0+295 do km 0+760 - daszkowy 2% od km 0+780 do km 0+855 - jednostronny 2% od km 0+275 do km 0+295 oraz od km 0+760 do km 0+780 - odcinki zmiany spadku poprzecznego jezdni Odwodnienie odbywać się będzie powierzchniowo poprzez zastosowanie przykrawędziowych ścieków betonowych, ścieków korytkowych z kratką oraz korytek krakowskich (górskich). Konstrukcję przyjęto w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43 z 1999r.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie dla następujących danych wyjściowych: - kategoria ruchu KR2; - obciążenie pojazdem o masie rzeczywistej całkowitej do 40 T. Dla przedmiotowej drogi przyjęto wprowadzenie następujących warstw: - mieszanka mineralno-asfaltowa, warstwa ścieralna AC11S 4 cm - mieszanka mineralno-asfaltowa, warstwa wiążąca AC22W 6 cm - podbudowa z kruszywa 0-31,5 stab. mechanicznie 10 cm - podbudowa z kruszywa 0-63 stab. mechanicznie 15 cm - warstwa mrozoochronna (piasek lub pospółka) 20 cm - grunt rodzimy G1 W ramach robót należy wykonać: Pobocza - szerokość 0,75m - kruszywo 0-31,5 stabilizowane mechanicznie 10 cm Pobocza z kostki betonowej - szerokość 1,20m (jednostronne); szerokość zmienna (obustronne): - kostka brukowa betonowa 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm - chudy beton około 22 cm - warstwa mrozoochronna (piasek lub pospółka) 20 cm - grunt rodzimy G1 Przebudowa drogi obejmuje również: - wykonanie stałej organizacji ruchu Szczegóły dotyczące projektowanego oznakowania w opracowaniu Projekt stałej organizacji ruchu. - wykonanie oświetlenia hybrydowego drogowego w ilości 15 szt. o mocy opraw 48 W - lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiającym. Zadanie II. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź - Hochlówka Gmina Strawczyn od km 0+855,00 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0492T Zakres robót obejmuje: - wymianę przepustu. Przepust z rury HDPE ?600, długości 8,00m. - wykonanie ścieku ulicznego z prefabrykatów betonowych - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego - rozbiórka progów zwalniających z kostki betonowej wraz z przebrukowaniem nawierzchni - ukształtowanie progów zwalniających w nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z chudego betonu 3. Wykonanie zadań obejmuje dodatkowo: 1) Kompleksową obsługę geologiczną i geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl. wraz z wniesieniem do zasobów geodezyjnych na koszt wykonawcy. 2) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w tym kosztorysu powykonawczego. 3) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. 4) Dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii w trakcie realizacji robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytkowania i poniesienia opłat z tym związanych. 5) W przypadku zniszczeń lub uszkodzeń obiektów, urządzeń lub ich części w toku realizacji - - naprawienia szkody lub doprowadzenia do stanu pierwotnego. 6) Przywrócenie do pierwotnego stanu terenu robót z uwzględnieniem zakresu nowo powstałych obiektów budowlanych. 7) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami w tym za szkody w majątku osób trzecich, ograniczenie praw osób trzecich z tytułu prowadzenia robót itp. 8) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w zawiązku z prowadzonymi robotami w tym także ruchem pojazdów. 9) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, wraz z naniesionymi w trakcie realizacji umowy zmianami, protokołami pomiarów, a także na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp. na materiały wynikające z dokumentacji technicznej i ogólnych przepisów w tym zakresie. 10) Szczegółowy zakres robot budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa, STWiOR oraz pomocniczo przedmiar robót stanowiący załącznik. 11) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i oznakowanie budowy wraz z wszystkimi uzgodnieniami przed rozpoczęciem robót budowlanych 12) Sporządzenie programu zapewnienia jakości robót - przed rozpoczęciem prac. Całość robót winna być wykonana zgodnie z przepisami BHP oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. Użyte materiały i urządzenia winny być zgodne z projektami i zaleceniami Zamawiającego winny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia na rynek polski. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i innych dokumentach znaki towarowe lub nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty równoważne z tym że oferowane produkty winny posiadać parametry technicznei jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać że produkty te spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, z chwilą przejęcia placu budowy, staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów, z którymi ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129,poz. 902 ze zm.).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1, 45.23.30.00-9, 45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH FART Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 859032,99 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 792059,81

 • Oferta z najniższą ceną: 792059,81 / Oferta z najwyższą ceną: 1079379,12

 • Waluta: PLN .

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Zapytanie nr 7 + odpowiedź

artykuł nr 4

Zapytania nr 1 do 6 wraz z odpowiedziami

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź - Hochlówka Gmina Strawczyn
Numer ogłoszenia: 32485 - 2016; data zamieszczenia: 30.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź - Hochlówka Gmina Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie I. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź - Hochlówka Gmina Strawczyn od km 0+000,00 do km 0+855,00 Dla przebudowy drogi przyjęto następujące wymiary geometryczne: - szerokość jezdni: od km 0+000,00 do km 0+063,20 - 4,80m od km 0+063,20 do km 0+082,00 - odcinek zwężenia jezdni z 4,80m do 4,50m od km 0+082,00 do km 0+767,84 - 4,50m od km 0+767,84 do km 0+787,84 - odcinek poszerzenia jezdni z 4,50m do 5,00m od km 0+787,84 do km 0+855,00 - 5,00m - całkowita długość drogi: 855,00m - spadek poprzeczny jezdni: od km 0+000 do km 0+275 - jednostronny 2% od km 0+295 do km 0+760 - daszkowy 2% od km 0+780 do km 0+855 - jednostronny 2% od km 0+275 do km 0+295 oraz od km 0+760 do km 0+780 - odcinki zmiany spadku poprzecznego jezdni Odwodnienie odbywać się będzie powierzchniowo poprzez zastosowanie przykrawędziowych ścieków betonowych, ścieków korytkowych z kratką oraz korytek krakowskich (górskich). Konstrukcję przyjęto w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43 z 1999r.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie dla następujących danych wyjściowych: - kategoria ruchu KR2; - obciążenie pojazdem o masie rzeczywistej całkowitej do 40 T. Dla przedmiotowej drogi przyjęto wprowadzenie następujących warstw: - mieszanka mineralno-asfaltowa, warstwa ścieralna AC11S 4 cm - mieszanka mineralno-asfaltowa, warstwa wiążąca AC22W 6 cm - podbudowa z kruszywa 0-31,5 stab. mechanicznie 10 cm - podbudowa z kruszywa 0-63 stab. mechanicznie 15 cm - warstwa mrozoochronna (piasek lub pospółka) 20 cm - grunt rodzimy G1 W ramach robót należy wykonać: Pobocza - szerokość 0,75m - kruszywo 0-31,5 stabilizowane mechanicznie 10 cm Pobocza z kostki betonowej - szerokość 1,20m (jednostronne); szerokość zmienna (obustronne): - kostka brukowa betonowa 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm - chudy beton około 22 cm - warstwa mrozoochronna (piasek lub pospółka) 20 cm - grunt rodzimy G1 Przebudowa drogi obejmuje również: - wykonanie stałej organizacji ruchu Szczegóły dotyczące projektowanego oznakowania w opracowaniu Projekt stałej organizacji ruchu. - wykonanie oświetlenia hybrydowego drogowego w ilości 15 szt. o mocy opraw 48 W - lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiającym. Zadanie II. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź - Hochlówka Gmina Strawczyn od km 0+855,00 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0492T Zakres robót obejmuje: - wymianę przepustu. Przepust z rury HDPE ?600, długości 8,00m. - wykonanie ścieku ulicznego z prefabrykatów betonowych - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego - rozbiórka progów zwalniających z kostki betonowej wraz z przebrukowaniem nawierzchni - ukształtowanie progów zwalniających w nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z chudego betonu 3. Wykonanie zadań obejmuje dodatkowo: 1) Kompleksową obsługę geologiczną i geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl. wraz z wniesieniem do zasobów geodezyjnych na koszt wykonawcy. 2) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w tym kosztorysu powykonawczego. 3) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. 4) Dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii w trakcie realizacji robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytkowania i poniesienia opłat z tym związanych. 5) W przypadku zniszczeń lub uszkodzeń obiektów, urządzeń lub ich części w toku realizacji - - naprawienia szkody lub doprowadzenia do stanu pierwotnego. 6) Przywrócenie do pierwotnego stanu terenu robót z uwzględnieniem zakresu nowo powstałych obiektów budowlanych. 7) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami w tym za szkody w majątku osób trzecich, ograniczenie praw osób trzecich z tytułu prowadzenia robót itp. 8) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w zawiązku z prowadzonymi robotami w tym także ruchem pojazdów. 9) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, wraz z naniesionymi w trakcie realizacji umowy zmianami, protokołami pomiarów, a także na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp. na materiały wynikające z dokumentacji technicznej i ogólnych przepisów w tym zakresie. 10) Szczegółowy zakres robot budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa, STWiOR oraz pomocniczo przedmiar robót stanowiący załącznik. 11) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i oznakowanie budowy wraz z wszystkimi uzgodnieniami przed rozpoczęciem robót budowlanych 12) Sporządzenie programu zapewnienia jakości robót - przed rozpoczęciem prac. Całość robót winna być wykonana zgodnie z przepisami BHP oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. Użyte materiały i urządzenia winny być zgodne z projektami i zaleceniami Zamawiającego winny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia na rynek polski. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i innych dokumentach znaki towarowe lub nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty równoważne z tym że oferowane produkty winny posiadać parametry technicznei jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać że produkty te spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, z chwilą przejęcia placu budowy, staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów, z którymi ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129,poz. 902 ze zm.)..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1, 45.23.30.00-9, 45.31.61.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 15 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy zł)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust.1

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę z zakresu budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą (np. oświetlenie, oznakowanie, odwodnienie, chodniki itp.) o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł brutto, która została wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończona. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu usług, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. b SIWZ, do którego winny być załączone dowody dotyczące najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały prawidłowo ukończone i wykonane

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust.1

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełniania ww. warunku wykonawca musi wykazać że dysponuje przynajmniej jedną osobą, legitymującą się kwalifikacjami odpowiednimi do stanowiska, jakie zostanie jej powierzone. Wykonawca wraz z ofertą przedstawi: - kierownika budowy z uprawnieniami o specjalności branży drogowej - kierownika robót branży elektrycznej o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu osób do którego winno być załączone oświadczenie, że wyszczególnione w wykazie osoby posiadają wymagane uprawnienia oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. - sporządzonego wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust.1

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty 2. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 4. Dowód wniesienia wadium (w przypadku innej formy niż pieniądz - oryginał dokumentu), wraz z ofertą. 5. Pisemne zobowiązanie podmiotów o którym mowa w rozdziale V pkt. 3 jeżeli dotyczy. 6. Kosztorys ofertowy uproszczony 7. Informacja czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ze wskazaniem nazwy, (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania i ze wskazaniem ich wartości bez kwoty podatku

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - Gwarancja - 3

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku: a) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia, b) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, odbiegających od typowych dla danego regionu uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych - na co wykonawca uzyska pisemne potwierdzenie z najbliższej stacji meteorologicznej, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; d) wystąpienie okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy, e) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w określonym umową terminie. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: a) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji, c) koniecznością wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w projekcie, skutkujących zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót lub zwiększeniem bezpieczeństwa użytkowania lub zwiększeniem funkcjonalności obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztów realizacji inwestycji lub usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego; d) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia zostanie pomniejszone wynagrodzenie umowne za roboty zaniechane w oparciu o kosztorys ofertowy: 3) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy; 4) zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty 5) udokumentowane zmiany wynagrodzenia wynikające ze zmiany stawki podatku VAT 6) zmiany w trakcie wykonywania umowy z powodu zmiany przepisów, norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia; 7) zmiany rachunków bankowych, z których lub na które dokonywane będą przelewy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Strawczyn I piętro, pok. nr 5 ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2016 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat) ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

========= DO POBRANIA =========

SIWZ

Załącznik 9: Dokumentacja projektowa

Załącznik 9: Przedmiar