artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Remont i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Chełmce i miejscowości Korczyn na terenie Gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 282336 - 2014; data zamieszczenia: 26.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 247082 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Chełmce i miejscowości Korczyn na terenie Gminy Strawczyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Część 1. - Remont drogi gminnej ul. Górnej w miejscowości Chełmce w gm. Strawczyn Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej od km 0+000 do km 1+400,94 polegającej na: 1. Wykonaniu nowej nawierzchni drogi gminnej - ul. Górnej o szerokości zmiennej od 3,75 m do 5,35 m na istniejącej nawierzchni z kruszywa o następującej konstrukcji : - warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR3 o grubości 4 cm - warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR3 o grubości 4 cm - Wyrównanie istniejące podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o grubości zmiennej (dostosowanej do projektowanej niwelety ulicy Górnej). 2. Budowę nawierzchni zjazdów do posesji o następującej konstrukcji : - Nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm 3. Wykonanie poboczy utwardzonych o nawierzchni (po stronie prawej i lewej) z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm 4. Wykonanie wykopów pod konstrukcję poszerzeń i nowej nawierzchni ulicy Górnej w ilości 714,76 m3 z przewozem na odkład 5. Wykonanie nasypów z przewozem z wykopów w obrębie budowy 6. Wykonanie nasypów z wykopu 7. Umocnienie skarp i dna rowu płytami betonowymi ażurowymi o wymiarach 60 x 40 x 10 cm na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 5 cm z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianiem trawą 11. Umocnienie skarp i dna rowu przez humusowanie z obsianiem trawą 12. Wykonanie robót rozbiórkowych istniejących elementów zagospodarowania terenu : - rozebranie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 7 cm przez frezowanie na zimno. - rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego o grubości zmiennej 13. Odwodnienie drogi gminnej - ulicy Górnej w Chełmcach w Gminie Strawczyn projektuje się jako powierzchniowe do projektowanych rowów przydrożnych i dalszych odbiorników . Odwodnienie ulicy na projektowanym odcinku zapewniają zaprojektowane spadki podłużne i poprzeczne ulicy Górnej . Spadki te zostały tak zaprojektowane, aby wody opadowe i roztopowe miały zapewniony spływ do zaprojektowanych rowów. 14. Roboty również obejmują dobudowę oświetlenia i wykonanie stałej organizacji ruchu. Część 2. - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korczyn Graby w gm. Strawczyn Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korczyn Graby w Gminie Strawczyn od km 0+000 do km 0+561,84 Roboty swoim zakresem obejmują m.in.: Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o następujących parametrach : szerokość nawierzchni 3,75 m , długość drogi do odbudowy 561,84 m Konstrukcja nawierzchni na całej szerokości będzie następująca : - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 4 cm - Wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa - Wyrównanie dodatkowe istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 7 cm Całkowita powierzchnia nawierzchni drogi wynosi 2168,02 m2 . Wykonanie wyrównania z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie . Całkowita ilość wyrównania wynosi 336,54 m3 kruszywa . Wykonanie utwardzonych poboczy po obu stronach drogi o szerokości 0,50 m - warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm Całkowita powierzchnia utwardzonych poboczy wynosi 562,00 m2 . Wykonanie dwóch ścianek czołowych istniejącego przepustu1Ø60 cm z prefabrykatów betonowych(doków) w ilości 2 szt. Ustawienie znaków drogowych: A-7 - 1 szt. i D-4a - 2 szt.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Część NR: 1  

Nazwa: Remont drogi gminnej ul. Górnej w miejscowości Chełmce w gm. Strawczyn

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Budowlano-Drogowy DUKT Artur Piwowar, Wola Murowana, ul. Zakładowa 17, 26-072 Sitkówka-Nowiny, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1067141,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 516232,34

 • Oferta z najniższą ceną: 516232,34 / Oferta z najwyższą ceną: 904423,54

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy części I, Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dotyczy części II

artykuł nr 3

Zapytanie nr 1 + odpowiedź

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Remont i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Chełmce i miejscowości Korczyn na terenie Gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 247082 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Chełmce i miejscowości Korczyn na terenie Gminy Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1. - Remont drogi gminnej ul. Górnej w miejscowości Chełmce w gm. Strawczyn Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej od km 0+000 do km 1+400,94 polegającej na: 1. Wykonaniu nowej nawierzchni drogi gminnej - ul. Górnej o szerokości zmiennej od 3,75 m do 5,35 m na istniejącej nawierzchni z kruszywa o następującej konstrukcji : - warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR3 o grubości 4 cm - warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR3 o grubości 4 cm - Wyrównanie istniejące podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o grubości zmiennej (dostosowanej do projektowanej niwelety ulicy Górnej). 2. Budowę nawierzchni zjazdów do posesji o następującej konstrukcji : - Nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm 3. Wykonanie poboczy utwardzonych o nawierzchni (po stronie prawej i lewej) z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm 4. Wykonanie wykopów pod konstrukcję poszerzeń i nowej nawierzchni ulicy Górnej w ilości 714,76 m3 z przewozem na odkład 5. Wykonanie nasypów z przewozem z wykopów w obrębie budowy 6. Wykonanie nasypów z wykopu 7. Umocnienie skarp i dna rowu płytami betonowymi ażurowymi o wymiarach 60 x 40 x 10 cm na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 5 cm z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianiem trawą 11. Umocnienie skarp i dna rowu przez humusowanie z obsianiem trawą 12. Wykonanie robót rozbiórkowych istniejących elementów zagospodarowania terenu : - rozebranie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 7 cm przez frezowanie na zimno. - rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego o grubości zmiennej 13. Odwodnienie drogi gminnej - ulicy Górnej w Chełmcach w Gminie Strawczyn projektuje się jako powierzchniowe do projektowanych rowów przydrożnych i dalszych odbiorników . Odwodnienie ulicy na projektowanym odcinku zapewniają zaprojektowane spadki podłużne i poprzeczne ulicy Górnej . Spadki te zostały tak zaprojektowane, aby wody opadowe i roztopowe miały zapewniony spływ do zaprojektowanych rowów. 14. Roboty również obejmują dobudowę oświetlenia i wykonanie stałej organizacji ruchu. Część 2. - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korczyn Graby w gm. Strawczyn Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korczyn Graby w Gminie Strawczyn od km 0+000 do km 0+561,84 Roboty swoim zakresem obejmują m.in.: Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o następujących parametrach : szerokość nawierzchni 3,75 m , długość drogi do odbudowy 561,84 m Konstrukcja nawierzchni na całej szerokości będzie następująca : - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 4 cm - Wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa - Wyrównanie dodatkowe istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 7 cm Całkowita powierzchnia nawierzchni drogi wynosi 2168,02 m2 . Wykonanie wyrównania z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie . Całkowita ilość wyrównania wynosi 336,54 m3 kruszywa . Wykonanie utwardzonych poboczy po obu stronach drogi o szerokości 0,50 m - warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm Całkowita powierzchnia utwardzonych poboczy wynosi 562,00 m2 . Wykonanie dwóch ścianek czołowych istniejącego przepustu1Ø60 cm z prefabrykatów betonowych(doków) w ilości 2 szt. Ustawienie znaków drogowych: A-7 - 1 szt. i D-4a - 2 szt..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: Część 1 - (Chełmce) - 5000,00 zł Część 2 - (Korczyn) - 1500,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku (dotyczy części I i części II): Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Dotyczy Części I Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę z zakresu budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu dróg o nawierzchni asfaltowej również z infrastrukturą towarzyszącą (np. odwodnienie, chodniki) o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto, która została wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończona. Dotyczy Części II Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę z zakresu budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu dróg o nawierzchni asfaltowej również z infrastrukturą towarzyszącą (np. odwodnienie, chodniki) o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto, która została wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończona Ocena spełnienia warunku poszczególnych części dokonana zostanie na podstawie wykazu robót, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. b SIWZ, z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały, wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku (dotyczy części I i części II): Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku (dotyczy części I i części II): Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu osób, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. c SIWZ, do którego winno być załączone oświadczenie, że wyszczególnione w wykazie osoby posiadają wymagane uprawnienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku (dotyczy części I i części II): Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty 2. Dowód wniesienia wadium 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w Rozdziale V pkt 3. SIWZ 6. Kosztorys ofertowy uproszczony

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku: a) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia, b) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, odbiegających od typowych dla danego regionu uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych - na co wykonawca uzyska pisemne potwierdzenie z najbliższej stacji meteorologicznej, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; d) wystąpienie okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy, e) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w określonym umową terminie. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: a) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji, c) koniecznością wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w projekcie, skutkujących zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót lub zwiększeniem bezpieczeństwa użytkowania lub zwiększeniem funkcjonalności obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztów realizacji inwestycji lub usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego; d) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia zostanie pomniejszone wynagrodzenie umowne za roboty zaniechane w oparciu o kosztorys ofertowy: f) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy; g) zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty h) wystąpienia zmian których konieczność wprowadzenia wynikała będzie z wymagań instytucji współfinansujących przedmiot umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Część I planuje się zrealizować przy dofinansowaniu środków z budżetu państwa. Część II planuje się zrealizować ze środków własnych budżetu gminy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont drogi gminnej ul. Górnej w miejscowości Chełmce w gm. Strawczyn.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej od km 0+000 do km 1+400,94 polegającej na: 1. Wykonaniu nowej nawierzchni drogi gminnej - ul. Górnej o szerokości zmiennej od 3,75 m do 5,35 m na istniejącej nawierzchni z kruszywa o następującej konstrukcji : - warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR3 o grubości 4 cm - warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR3 o grubości 4 cm - Wyrównanie istniejące podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o grubości zmiennej (dostosowanej do projektowanej niwelety ulicy Górnej). 2. Budowę nawierzchni zjazdów do posesji o następującej konstrukcji : - Nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm 3. Wykonanie poboczy utwardzonych o nawierzchni (po stronie prawej i lewej) z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm 4. Wykonanie wykopów pod konstrukcję poszerzeń i nowej nawierzchni ulicy Górnej w ilości 714,76 m3 z przewozem na odkład 5. Wykonanie nasypów z przewozem z wykopów w obrębie budowy 6. Wykonanie nasypów z wykopu 7. Umocnienie skarp i dna rowu płytami betonowymi ażurowymi o wymiarach 60 x 40 x 10 cm na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 5 cm z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianiem trawą 11. Umocnienie skarp i dna rowu przez humusowanie z obsianiem trawą 12. Wykonanie robót rozbiórkowych istniejących elementów zagospodarowania terenu : - rozebranie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 7 cm przez frezowanie na zimno. - rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego o grubości zmiennej 13. Odwodnienie drogi gminnej - ulicy Górnej w Chełmcach w Gminie Strawczyn projektuje się jako powierzchniowe do projektowanych rowów przydrożnych i dalszych odbiorników . Odwodnienie ulicy na projektowanym odcinku zapewniają zaprojektowane spadki podłużne i poprzeczne ulicy Górnej . Spadki te zostały tak zaprojektowane, aby wody opadowe i roztopowe miały zapewniony spływ do zaprojektowanych rowów. 14. Roboty również obejmują dobudowę oświetlenia i wykonanie stałej organizacji ruchu.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.10.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korczyn Graby w gm. Strawczyn.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korczyn Graby w Gminie Strawczyn od km 0+000 do km 0+561,84 Roboty swoim zakresem obejmują m.in.: Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o następujących parametrach : szerokość nawierzchni 3,75 m , długość drogi do odbudowy 561,84 m Konstrukcja nawierzchni na całej szerokości będzie następująca : - Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 4 cm - Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 4 cm - Wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa - Wyrównanie dodatkowe istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 7 cm Całkowita powierzchnia nawierzchni drogi wynosi 2168,02 m2 . Wykonanie wyrównania z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie . Całkowita ilość wyrównania wynosi 336,54 m3 kruszywa . Wykonanie utwardzonych poboczy po obu stronach drogi o szerokości 0,50 m - warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm Całkowita powierzchnia utwardzonych poboczy wynosi 562,00 m2 . Wykonanie dwóch ścianek czołowych istniejącego przepustu1Ø60 cm z prefabrykatów betonowych(doków) w ilości 2 szt. Ustawienie znaków drogowych: A-7 - 1 szt. i D-4a - 2 szt..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.10.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

============= DO POBRANIA ========

Specyfikacja z załącznikami 1-8

Załączniki 9-10

Dostępne kategorie:
ZP.271.1.2014 (Wykonanie dokumentacji)
ZP.271.2.2014 (Dostawa oleju)
ZP.271.3.2014 (Zakup kruszywa)
ZP.271.4.2014 (Roboty walcem, równiarką, koparką)
ZP.271.5.2014 (Transport kruszywa)
ZP.271.6.2014 (Krótkie odcinki kanalizacji)
ZP.271.7.2014 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.8.2014 (Studium)
ZP.271.9.2014 (Dokum. na drogi i chodniki))
Pelet SCKiS
ZP.271.10.2014 (Zagosp. terenu przy OLIMPICu)
ZP.271.11.2014 (Łaźnia)
ZP.271.12.2014 (Parking Strawczyn)
ZP.271.13.2014 (Budowa boisk)
ZP.271.14.2014 (Dostawa sprz. komp.)
ZP.271.15.2014 (Remont dróg)
ZP.271.16.2014 (Dostosowanie oddziałów przedszk.)
ZP.271.17.2014 (Dost. sprzętu komp)
Olej opałowy SCKiS
ZP.271.18.2014 (Klimatyzacja)
ZP.271.19.2014 (Chodnik Kuźniaki)
OSP Strawczyn (Samochód)
ZP.271.20.2014 (Budowa boisk)
ZP.271.21.2014 (Rozbudowa ujęcia wody)
ZP.271.22.2014 (OLIMPIC)
ZP.271.23.2014 (Termomodernizacja)
ZP.271.24.2014 (Dost. sprzętu komp.)
ZP.271.25.2014 (Kredyt)
ZP.271.26.2014 (Dostawa sprz. komp.)
ZP.271.27.2014 (Ewidencja dróg)
ZP.271.28.2014 (Remonty drog)
ZP.271.29.2014 (Kanalizacja)
ZP.271.30.2014 (Kanal. Oblęgór projekt)
ZP.271.31.2014 (OSP Hucisko)
ZP.271.32.2014 (Ciąg pieszy)
ZP.271.33.2014 (Remont dróg)
ZP.271.34.2014 (Wykluczenie cyfrowe)
ZP.271.35.2014 (Place zabaw)
ZP.271.36.2014 (Madejówka)
ZP.271.37.2014 (Pelet)
ZP.271.38.2014 (Usuwanie odpadów)
Jelcz 004 (sprzedaż)
ZP.271.39.2014 (Chodnik Kuźniaki)
ZP.271.40.2014 (Termomodernizacja II)
ZP.271.41.2014 (Promnik Centrum)
ZP.271.42.2014 (Usług. Energ.)
ZP.271.43.2014 (Obsługa bankowa)
ZP.271.44.2014 (Boisko Korczyn)
ZP.271.45.2014 (Place zabaw)
ZP.271.46.2014 (Kuźniaki chodnik)
ZP.271.47.2014 (Niskaemisja)
ZP.271.48.2014 (Zakup energii)
ZP.271.49.2014 (Paliwo)
ZP.271.50.2014 (Olej grzewczy)