artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn w sezonach zimowych 2013/2014, 2014/2015 i 2015/1216 polegające na: 1. Odśnieżanie nawierzchni dróg 2. Usuwanie oblodzeń
Numer ogłoszenia: 237355 - 2013; data zamieszczenia: 12.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 210921 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn w sezonach zimowych 2013/2014, 2014/2015 i 2015/1216 polegające na: 1. Odśnieżanie nawierzchni dróg 2. Usuwanie oblodzeń.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Strawczyn z podziałem na części (zadania): Część nr 1. Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach: Małogoskie + Akwizgran - 2,59 Korczyn - 8,45 km SUMA: - 11,24 km Szacowana ilość usuwania oblodzeń dróg na zadaniu nr 1 w sezonie 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - 1854,60 km Szacowana ilość odśnieżania dróg na zadaniu nr 1 w sezonie 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - 1520,77 km Uwaga: Szacowana długość dróg do utrzymania zimowego służy jedynie do porównania ofert. Wartością zamówienia będą wartości wynikające z faktycznie wykonanej usługi Część nr 2. Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach: 1. Ruda Strawczyńska - 6,26 km 2. Kuźniaki - 6,35 km 3. Hucisko/Niedźwiedź - 6,00 km SUMA: - 18,61 km Szacowana ilość usuwania oblodzeń dróg na zadaniu nr 2 w sezonie 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - 3070,65 km Szacowana ilość odśnieżania dróg na zadaniu nr 2 w sezonie 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - 2517,93 km Uwaga: Szacowana długość dróg do utrzymania zimowego służy jedynie do porównania ofert. Wartością zamówienia będą wartości wynikające z faktycznie wykonanej usługi Część nr 3. Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach: 1. Oblęgorek - 12,43 km 2. Oblęgór - 12,34 km SUMA: - 24,77 km Szacowana ilość usuwania oblodzeń dróg na zadaniu nr 3 w sezonie 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - 4087,05 km Szacowana ilość odśnieżania dróg na zadaniu nr 3 w sezonie 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - 3351,38 km Uwaga: Szacowana długość dróg do utrzymania zimowego służy jedynie do porównania ofert. Wartością zamówienia będą wartości wynikające z faktycznie wykonanej usługi Część nr 4. Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach: 1. Strawczyn - 7,26 km 2. Strawczynek - 9,00 km SUMA: - 16,26 km Szacowana ilość usuwania oblodzeń dróg na zadaniu nr 4 w sezonie 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - 2682,90 km Szacowana ilość odśnieżania dróg na zadaniu nr 4 w sezonie 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - 2199,98 km Uwaga: Szacowana długość dróg do utrzymania zimowego służy jedynie do porównania ofert. Wartością zamówienia będą wartości wynikające z faktycznie wykonanej usługi Część nr 5. Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach: 1. Promnik/Strawczynek - 13,15 km 2. Chełmce - 12,23 km SUMA: - 25,38 km Szacowana ilość usuwania oblodzeń dróg na zadaniu nr 5 w sezonie 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - 4187,77 km Szacowana ilość odśnieżania dróg na zadaniu nr 5 w sezonie 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - 3433,91 km Uwaga: Szacowana długość dróg do utrzymania zimowego służy jedynie do porównania ofert. Wartością zamówienia będą wartości wynikające z faktycznie wykonanej usługi.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Część NR: 1  

Nazwa: Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Małogoskie + Akwizgran, Korczyn

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ewelina Rogula WINTER, Kuźniaki 76, 26-067 Strawczyn, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75504,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 66498,52

 • Oferta z najniższą ceną: 66498,52 / Oferta z najwyższą ceną: 90373,88

 • Waluta: PLN.

 

Część NR: 2  

Nazwa: Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko/Niedźwiedź

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ewelina Rogula WINTER, Kuźniaki 76, 26-067 Strawczyn, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 126030,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 110101,19

 • Oferta z najniższą ceną: 110101,19 / Oferta z najwyższą ceną: 149631,49

 • Waluta: PLN.

 

Część NR: 3  

Nazwa: Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Oblęgorek, Oblęgór

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PUPH Zapała Jarosław, Oblęgorek, ul. Leszczynowa 9, 26-067 Strawczyn, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 211770,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 228469,35

 • Oferta z najniższą ceną: 228469,35 / Oferta z najwyższą ceną: 240916,87

 • Waluta: PLN.

 

Część NR: 4  

Nazwa: Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Strawczyn, Strawczynek

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Grzegorz Poświat Zakład Budowlano-Usługowy, Strawcyznek, ul. Słoneczna 10, 26-067 Strawczyn, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 124120,18 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 130736,67

 • Oferta z najniższą ceną: 130736,67 / Oferta z najwyższą ceną: 130736,67

 • Waluta: PLN.

 

Część NR: 5  

Nazwa: Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Promnik/Strawczynek, Chełmce

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PUPH Zapała Jarosław, Oblęgorek, ul. Leszczynowa 9, 26-067 Strawczyn, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 216098,51 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 234098,49

 • Oferta z najniższą ceną: 234098,49 / Oferta z najwyższą ceną: 246852,70

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn w sezonach zimowych 2013/2014, 2014/2015 i 2015/1216 polegające na: 1. Odśnieżanie nawierzchni dróg 2. Usuwanie oblodzeń
Numer ogłoszenia: 210921 - 2013; data zamieszczenia: 10.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn w sezonach zimowych 2013/2014, 2014/2015 i 2015/1216 polegające na: 1. Odśnieżanie nawierzchni dróg 2. Usuwanie oblodzeń.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Strawczyn z podziałem na części (zadania): Część nr 1. Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach: Małogoskie + Akwizgran - 2,59 Korczyn - 8,45 km SUMA: - 11,24 km Szacowana ilość usuwania oblodzeń dróg na zadaniu nr 1 w sezonie 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - 1854,60 km Szacowana ilość odśnieżania dróg na zadaniu nr 1 w sezonie 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - 1520,77 km Uwaga: Szacowana długość dróg do utrzymania zimowego służy jedynie do porównania ofert. Wartością zamówienia będą wartości wynikające z faktycznie wykonanej usługi Część nr 2. Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach: 1.Ruda Strawczyńska - 6,26 km 2.Kuźniaki - 6,35 km 3.Hucisko/Niedźwiedź - 6,00 km SUMA: - 18,61 km Szacowana ilość usuwania oblodzeń dróg na zadaniu nr 2 w sezonie 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - 3070,65 km Szacowana ilość odśnieżania dróg na zadaniu nr 2 w sezonie 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - 2517,93 km Uwaga: Szacowana długość dróg do utrzymania zimowego służy jedynie do porównania ofert. Wartością zamówienia będą wartości wynikające z faktycznie wykonanej usługi Część nr 3. Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach: 1. Oblęgorek - 12,43 km 2. Oblęgór - 12,34 km SUMA: - 24,77 km Szacowana ilość usuwania oblodzeń dróg na zadaniu nr 3 w sezonie 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - 4087,05 km Szacowana ilość odśnieżania dróg na zadaniu nr 3 w sezonie 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - 3351,38 km Uwaga: Szacowana długość dróg do utrzymania zimowego służy jedynie do porównania ofert. Wartością zamówienia będą wartości wynikające z faktycznie wykonanej usługi Część nr 4. Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach: 1. Strawczyn - 7,26 km 2. Strawczynek - 9,00 km SUMA: - 16,26 km Szacowana ilość usuwania oblodzeń dróg na zadaniu nr 4 w sezonie 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - 2682,90 km Szacowana ilość odśnieżania dróg na zadaniu nr 4 w sezonie 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - 2199,98 km Uwaga: Szacowana długość dróg do utrzymania zimowego służy jedynie do porównania ofert. Wartością zamówienia będą wartości wynikające z faktycznie wykonanej usługi Część nr 5. Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach: 1. Promnik/Strawczynek - 13,15 km 2. Chełmce - 12,23 km SUMA: - 25,38 km Szacowana ilość usuwania oblodzeń dróg na zadaniu nr 5 w sezonie 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - 4187,77 km Szacowana ilość odśnieżania dróg na zadaniu nr 5 w sezonie 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - 3433,91 km Uwaga: Szacowana długość dróg do utrzymania zimowego służy jedynie do porównania ofert. Wartością zamówienia będą wartości wynikające z faktycznie wykonanej usługi.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: Zad. 1. Zimowe utrzymanie dróg - 500 zł (słownie: pięćset zł) Zad. 2. Zimowe utrzymanie dróg - 500 zł (słownie: pięćset zł) Zad. 3. Zimowe utrzymanie dróg - 500 zł (słownie: pięćset zł) Zad. 4. Zimowe utrzymanie dróg - 500 zł (słownie: pięćset zł) Zad. 5. Zimowe utrzymanie dróg - 500 zł (słownie: pięćset zł)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę odśnieżania dróg i usuwania oblodzeń o wartości nie mniejszej niż 30.000 zł brutto, która została wykonana prawidłowo ukończona. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu usług, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. b SIWZ, do którego winien być załączone dowody dotyczące najważniejszych usług, określających czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały prawidłowo ukończone i wykonane.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien złożyć wykaz, z którego wynikało będzie że posiada minimum jedną pługopiaskarkę (w przypadku składania oferty na trzy lub więcej zadań wymagane jest posiadanie dwóch pługopiaskarek). - wg. wzoru zał. Nr 4 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu posiadanego sprzętu - sporządzonego wg wzoru zał. nr 4 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty 2. Dowód wniesienia wadium 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 4.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 5. Pisemne zobowiązanie podmiotów o których mowa w rozdz. V pkt 3 SIWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł umowę na warunkach jakie określone zostały we wzorze umowy- zał. Nr 6 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach: a) zmiany terminów płatności - gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. b) wystąpią istotne zmiany w zakresie usług na wniosek Zamawiającego c) zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie zadania ze strony wykonawcy lub zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy. d) zmiany wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. e) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi a w szczególności klęsk żywiołowych, warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2013 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Małogoskie + Akwizgran, Korczyn.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach: Małogoskie + Akwizgran - 2,59 Korczyn - 8,45 km SUMA: - 11,24 km Szacowana ilość usuwania oblodzeń dróg na zadaniu nr 1 w sezonie 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - 1854,60 km Szacowana ilość odśnieżania dróg na zadaniu nr 1 w sezonie 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - 1520,77 km Uwaga: Szacowana długość dróg do utrzymania zimowego służy jedynie do porównania ofert. Wartością zamówienia będą wartości wynikające z faktycznie wykonanej usługi.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko/Niedźwiedź.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach: 1.Ruda Strawczyńska - 6,26 km 2.Kuźniaki - 6,35 km 3.Hucisko/Niedźwiedź - 6,00 km SUMA: - 18,61 km Szacowana ilość usuwania oblodzeń dróg na zadaniu nr 2 w sezonie 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - 3070,65 km Szacowana ilość odśnieżania dróg na zadaniu nr 2 w sezonie 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - 2517,93 km Uwaga: Szacowana długość dróg do utrzymania zimowego służy jedynie do porównania ofert. Wartością zamówienia będą wartości wynikające z faktycznie wykonanej usługi.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Oblęgorek, Oblęgór.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach: 1. Oblęgorek - 12,43 km 2. Oblęgór - 12,34 km SUMA: - 24,77 km Szacowana ilość usuwania oblodzeń dróg na zadaniu nr 3 w sezonie 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - 4087,05 km Szacowana ilość odśnieżania dróg na zadaniu nr 3 w sezonie 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - 3351,38 km Uwaga: Szacowana długość dróg do utrzymania zimowego służy jedynie do porównania ofert. Wartością zamówienia będą wartości wynikające z faktycznie wykonanej usługi.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Strawczyn, Strawczynek.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach: 1. Strawczyn - 7,26 km 2. Strawczynek - 9,00 km SUMA: - 16,26 km Szacowana ilość usuwania oblodzeń dróg na zadaniu nr 4 w sezonie 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - 2682,90 km Szacowana ilość odśnieżania dróg na zadaniu nr 4 w sezonie 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - 2199,98 km Uwaga: Szacowana długość dróg do utrzymania zimowego służy jedynie do porównania ofert. Wartością zamówienia będą wartości wynikające z faktycznie wykonanej usługi..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Promnik/Strawczynek, Chełmce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach: 1. Promnik/Strawczynek - 13,15 km 2. Chełmce - 12,23 km SUMA: - 25,38 km Szacowana ilość usuwania oblodzeń dróg na zadaniu nr 5 w sezonie 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - 4187,77 km Szacowana ilość odśnieżania dróg na zadaniu nr 5 w sezonie 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - 3433,91 km Uwaga: Szacowana długość dróg do utrzymania zimowego służy jedynie do porównania ofert. Wartością zamówienia będą wartości wynikające z faktycznie wykonanej usługi.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.