artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Strawczyn
Numer ogłoszenia: 169001 - 2013; data zamieszczenia: 26.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 289368 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Strawczyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Strawczyn zlokalizowanym w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do odbioru z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej: Punkt) i zagospodarowania całej ilości stałych odpadów komunalnych zgromadzonych w Punkcie przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych, w tym: 1) papier, 2) szkło, 3) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 4) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji (dotyczy posesji indywidualnych nie mających możliwości kompostowania tych odpadów), odpady zielone (dotyczy posesji indywidualnych nie mających możliwości kompostowania tych odpadów), 5) popiół, 6) metale, 7) chemikalia. 3. Odpady będą gromadzone w następujących urządzeniach: 1). pojemniki o pojemności 1,1 m³ - 6 sztuk 2). pojemnik Kp-7 o pojemności 7m³ - 1 sztuka Pojemniki na czas realizacji zamówienia zapewni Wykonawca. Pojemniki muszą zostać dostarczone w nieprzekraczalnym terminie do 1 września 2013 r. 4. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania z Punktu w/w frakcji odpadów komunalnych z częstotliwością: która zapewni nie przepełnianie się pojemników i/lub kontenerów, w których gromadzone są odpady, na zgłoszenie Urzędu Gminy, co najmniej raz na dwa miesiące odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji (dotyczy posesji indywidualnych nie mających możliwości kompostowania tych odpadów), odpady zielone (dotyczy posesji indywidualnych nie mających możliwości kompostowania tych odpadów) - raz w tygodniu, na zgłoszenie Urzędu Gminy. 5. Szacunkową liczbę gospodarstw wraz z liczbą osób zamieszkałych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.53.30.00-2, 90.51.40.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ZIELIŃSKI Zbigniew Zieliński, Klasztorna 27A, 26-035 Raków, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22611,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 24420,00

 • Oferta z najniższą ceną: 24420,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24420,00

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Strawczyn
Numer ogłoszenia: 289368 - 2013; data zamieszczenia: 23.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Strawczyn zlokalizowanym w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do odbioru z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej: Punkt) i zagospodarowania całej ilości stałych odpadów komunalnych zgromadzonych w Punkcie przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych, w tym: 1) papier, 2) szkło, 3) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 4) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji (dotyczy posesji indywidualnych nie mających możliwości kompostowania tych odpadów), odpady zielone (dotyczy posesji indywidualnych nie mających możliwości kompostowania tych odpadów), 5) popiół, 6) metale, 7) chemikalia. 3. Odpady będą gromadzone w następujących urządzeniach: 1). pojemniki o pojemności 1,1 m³ - 6 sztuk 2). pojemnik Kp-7 o pojemności 7m³ - 1 sztuka Pojemniki na czas realizacji zamówienia zapewni Wykonawca. Pojemniki muszą zostać dostarczone w nieprzekraczalnym terminie do 1 września 2013 r. 4. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania z Punktu w/w frakcji odpadów komunalnych z częstotliwością: która zapewni nie przepełnianie się pojemników i/lub kontenerów, w których gromadzone są odpady, na zgłoszenie Urzędu Gminy, co najmniej raz na dwa miesiące odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji (dotyczy posesji indywidualnych nie mających możliwości kompostowania tych odpadów), odpady zielone (dotyczy posesji indywidualnych nie mających możliwości kompostowania tych odpadów) - raz w tygodniu, na zgłoszenie Urzędu Gminy. 5. Szacunkową liczbę gospodarstw wraz z liczbą osób zamieszkałych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.53.30.00-2, 90.51.40.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 500,00 zł (słownie złotych: pięćset złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; Wykonawca winien posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; Wykonawca winien posiadać aktualne zaświadczenie o uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Strawczyn, dokonanego na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami);

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca winien udokumentować, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje min. jedną usługę odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o masie łącznej odebranych odpadów komunalnych w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy, co najmniej 100 Mg z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania zawierający co najmniej. jeden pojazd z systemem hakowym do transportu kontenerów Kp-7 dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty 2. Dowód wniesienia wadium 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 4. Wykonawca, który będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów (art. 26. Ust. 2b) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy; 2) zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie