artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

Strawczyn: Dostawa wraz z montażem pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnych w ramach projektu Cyfrowa szkoła dla Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu
Numer ogłoszenia: 226681 - 2012; data zamieszczenia: 25.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 209763 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnych w ramach projektu Cyfrowa szkoła dla Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnych w ramach projektu Cyfrowa szkoła dla Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu, wymienionych poniżej: 1) Przenośny komputer dla ucznia z oprogramowaniem ilość 16 szt., 2) Przenośny komputer dla nauczyciela z oprogramowaniem ilość 1 szt., 3) Szafa do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania komputerów na min. 20 szt. notebooków, ilość 1 szt., 4) Wizualizer szt. 1, 5) Punkt dostępowy będący elementem szkolnej sieci bezprzewodowej ilość 2 szt., 6) Router z wbudowanymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (ips), ilość 1 szt., 7) Punkty dostępowe połączone mają być z ruterem za pomocą skrętki kat. 5e umieszczonej w korytkach elektroinstalatorskich. Przybliżona odległość punktów dostępowych od rutera - 20m. 2. Pomoce dydaktyczne winny spełniać następujące warunki: a) posiadają deklarację CE, b) posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu, c) w przypadku komputerów przenośnych spełniają wymogi Energy Star 5.0, d) są wyprodukowane w 2012 r., fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich, e) okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata na cały przedmiot zamówienia. 3. Dostarczone pomoce dydaktyczne winny spełniać parametry techniczne co najmniej takie jak określone w opisie przedmiotu zamówienia. 4.Dostarczony sprzęt musi być zainstalowany w Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu i skonfigurowany zgodnie z jego wymaganiami. 5.Do zakresu przedmiotu zamówienia wlicza się także przeprowadzenie szkoleń dla administratorów (nauczycieli) Zamawiającego dotyczących dostarczonego przedmiotu zamówienia. Szczegółowość, poziom i czas szkoleń Wykonawca musi dobrać tak, aby każdy przeszkolony administrator Zamawiającego był w stanie administrować dostarczonymi pomocami dydaktycznymi. 6.Wykonawca zapewni techniczne szkolenia nauczycieli z obsługi sprzętu. 7. Do zakupionych pomocy dydaktycznych należy dołączyć niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim. 8.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ- Szczegółowy opis pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. 9. Wykonawca winien zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego określonymi w załączniku Nr 1 do SIWZ. Wskazane tam znaki towarowe, patenty są uzasadnione specyfiką zamówienia i mają na celu wskazanie jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy mogą składać oferty równoważne. Wymienione w załączniku wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego leży po stronie wykonawcy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EnterKom Leszek Komisarczyk, Ruda Strawczyńska 116, 26-067 Strawczyn, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 51365,86 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 41820,00

 • Oferta z najniższą ceną: 41820,00 / Oferta z najwyższą ceną: 65114,97

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 388072 - 2012; data zamieszczenia: 09.10.2012

 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 209763 - 2012 data 02.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax. 041 3038157.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 3 (sekretariat)..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.10.2012 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 3 (sekretariat).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).

W ogłoszeniu jest: INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Wypełniony formularz oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ Wymagana forma dokumentu - oryginał 2. Zestawienie elementów składowych wg. wzoru załącznik Nr 6 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 5. Dowód wniesienia wadium (w przypadku innej formy niż pieniądz - oryginał).
W ogłoszeniu powinno być: INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Wypełniony formularz oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ Wymagana forma dokumentu - oryginał 2. Zestawienie elementów składowych wg. wzoru załącznik Nr 6 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 5. Dowód wniesienia wadium (w przypadku innej formy niż pieniądz - oryginał) 6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b PZP, w przypadku, gdy wykonawca polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łaczących go stosunków (jeśli dotyczy). 

====================
MODYFIKACJA SIWZ
====================

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Dostawa wraz z montażem pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnych w ramach projektu Cyfrowa szkoła dla Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu
Numer ogłoszenia: 209763 - 2012; data zamieszczenia: 02.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnych w ramach projektu Cyfrowa szkoła dla Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnych w ramach projektu Cyfrowa szkoła dla Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu, wymienionych poniżej: 1)Przenośny komputer dla ucznia z oprogramowaniem ilość 16 szt., 2)Przenośny komputer dla nauczyciela z oprogramowaniem ilość 1 szt., 3)Szafa do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania komputerów na min. 20 szt. notebooków, ilość 1 szt., 4)Wizualizer szt. 1, 5)Punkt dostępowy będący elementem szkolnej sieci bezprzewodowej ilość 2 szt., 6)Router z wbudowanymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (ips), ilość 1 szt., 7)Punkty dostępowe połączone mają być z ruterem za pomocą skrętki kat. 5e umieszczonej w korytkach elektroinstalatorskich. Przybliżona odległość punktów dostępowych od rutera - 20m. 2. Pomoce dydaktyczne winny spełniać następujące warunki: a)posiadają deklarację CE, b)posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu, c)w przypadku komputerów przenośnych spełniają wymogi Energy Star 5.0, d)są wyprodukowane w 2012 r., fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich, e)okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata na cały przedmiot zamówienia. 3. Dostarczone pomoce dydaktyczne winny spełniać parametry techniczne co najmniej takie jak określone w opisie przedmiotu zamówienia. 4.Dostarczony sprzęt musi być zainstalowany w Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu i skonfigurowany zgodnie z jego wymaganiami. 5.Do zakresu przedmiotu zamówienia wlicza się także przeprowadzenie szkoleń dla administratorów (nauczycieli) Zamawiającego dotyczących dostarczonego przedmiotu zamówienia. Szczegółowość, poziom i czas szkoleń Wykonawca musi dobrać tak, aby każdy przeszkolony administrator Zamawiającego był w stanie administrować dostarczonymi pomocami dydaktycznymi. 6.Wykonawca zapewni techniczne szkolenia nauczycieli z obsługi sprzętu. 7. Do zakupionych pomocy dydaktycznych należy dołączyć niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim. 8.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ- Szczegółowy opis pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. 9. Wykonawca winien zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego określonymi w załączniku Nr 1 do SIWZ. Wskazane tam znaki towarowe, patenty są uzasadnione specyfiką zamówienia i mają na celu wskazanie jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy mogą składać oferty równoważne. Wymienione w załączniku wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego leży po stronie wykonawcy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego w granicach oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonego postępowania.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc zł.)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W celu wykazania, że oferowane urządzenia spełniają wymogi Zamawiającego zawarte w SIWZ - Wykonawcy dołączą do oferty opis urządzeń technicznych (np. karty katalogowe urządzeń i pomocy dydaktycznych)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ Wymagana forma dokumentu - oryginał 2. Zestawienie elementów składowych wg. wzoru załącznik Nr 6 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 5. Dowód wniesienia wadium (w przypadku innej formy niż pieniądz - oryginał)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: a) W przypadku działania siły wyższej powodującej k0onieczność wprowadzenia zmian. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie lub szereg zdarzeń obiektywnie nie zależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły przewidzieć. Wykonawca jest zobowiązany poinformować zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej. b) Zmiany terminów płatności gdy o taką zmianę wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili składania oferty. c) Wystąpienia zmian w których konieczność wprowadzenia wynikała będzie z wymagań instytucji współfinansujących przedmiot umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http;//strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane będzie w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak