artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku postępowania

artykuł nr 2

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Strawczyńskiej

Wójt  Gminy  Strawczyn

ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Strawczyńskiej, gm. Strawczyn

Powyższa niezabudowana nieruchomość gruntowa, składająca się z działek ewidencyjnych Nr 755/17 i 755/19 o łącznej powierzchni równej 0,1880 ha, położona jest przy drodze gminnej, w odległości ok. 250 m od drogi wojewódzkiej Nr 786. Nieruchomość jest uzbrojona - posiada dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej. Zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej
oraz terenów o funkcji usługowej i mieszkaniowej. Teren równy, bez istotnych spadków, porośnięty trawą, częściowo zakrzewiony. Kształt nieruchomości regularny, zbliżony do trapezu. Stanowi ona własność Gminy Strawczyn, zgodnie z treścią księgi wieczystej KI1L/00031873/3.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem R - tereny rolnicze (przeznaczenie podstawowe); przeznaczenie uzupełniające – obiekty infrastruktury technicznej
i komunikacji lokalnej, zbiorniki wodne, zabudowa zagrodowa.


Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2012 r. o godz. 11:00 w świetlicy Samorządowego Centrum Kultury i Sportu – Strawczyn, ul. Żeromskiego 16

Cena wywoławcza wynosi: 65 800,00 + 23% VAT.

Wadium w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych, w wysokości 10% ceny wywoławczej należy uiścić do dnia 27 sierpnia 2012r. do godz. 14:30,  w Banku Spółdzielczym w Łopusznie, Oddział w Strawczynie, na konto Urzędu Gminy: 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002

Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium w pieniądzu wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny za czynsz, natomiast pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż  przed  upływem  trzech dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym przez Wójta Gminy Strawczyn celem zwarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega  zwrotowi.

Zastrzega  się  prawo  odwołania  przetargu  z ważnych przyczyn.

Szczegółowych  informacji  udziela  Referat  Infrastruktury
Technicznej - tel. (041) 30-38-630