artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Zakup paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością gminy Strawczyn oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 101091 - 2012; data zamieszczenia: 08.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 74651 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością gminy Strawczyn oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Strawczyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zakup paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością gminy Strawczyn oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Strawczyn z podziałem na dwa zadania (części), które obejmują swoim zakresem: Zadanie I 1) Sukcesywny zakup paliw płynnych do autobusów szkolnych, sprzętu silnikowego będących własnością Gminy Strawczyn oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Strawczyn w 2012 roku, realizowana w formie bezgotówkowych tankowań na stacji paliw Wykonawcy. Zamówienie obejmuje następujące rodzaje i ilości paliw: a) olej napędowy - 14.600,00 litrów, b) benzyna bezołowiowa 95 - 1100,00 litrów. Zamawiający wymaga, aby realizacja Zadania I odbywała się we wszystkie dni tygodnia, zgodnie z potrzebami zamawiającego, na wskazanych przez Wykonawcę stacjach paliwowych, które nie mogą być oddalone od siedziby Zamawiającego tj. Strawczyn, ul. Żeromskiego 16 więcej niż 5 km. Zadanie II Sukcesywny zakup paliwa płynnego do samochodu (busa) będącego własnością Gminy Strawczyn w 2012 roku, realizowany w formie bezgotówkowych tankowań na stacji paliw Wykonawcy. Zamówienie obejmuje następujące rodzaje i ilości paliw: a) olej napędowy w którym zastosowano dodatki uszlachetniające tj. czyszczące, antykorozyjne, przeciw utleniające (np. olej napędowy typu: Verva ON, Diesel Gold, Shell V- Power, ON Ultimate lub równoważny) - 2 000 litrów, b) Sukcesywny zakup oleju napędowego dokonywany będzie w stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy na terenie całego kraju. 2. Paliwa płynne muszą spełniać wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441). 3. Każdorazowa sprzedaż paliwa będzie dokonywana wg cen obowiązujących na stacji paliw w dniu dokonania zakupu z zastosowaniem stałego upustu podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 4. Pobieranie paliwa będzie polegać na sukcesywnym (uzależnionym od potrzeb) tankowaniu paliwa do zbiorników pojazdów Gminy Strawczyn i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Strawczyn, oraz do pojemników na potrzeby sprzętu silnikowego Gminy Strawczyn i ratowniczego sprzętu silnikowego OSP. 5. Zakup paliwa będzie następował drogą transakcji bezgotówkowych. Upoważnione osoby dokonujące zakupu paliwa fakt zakupu potwierdzać będą swoim podpisem na fakturze VAT . 6. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę na Urząd Gminy i na poszczególne OSP, po każdorazowym zakupie paliwa. Podana ilość paliwa zarówno przy zadaniu I jak i zadaniu II jest wielkością szacunkową, wynikającą ze średniego rocznego zapotrzebowania na paliwo dla tego pojazdu, ustalonego na podstawie danych z okresu poprzedzającego zamówienie - służącego do kalkulacji ceny ofertowej. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia ilości zamówienia w zależności od potrzeb. Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Część NR: 1  

Nazwa: Zadanie Nr I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowe EMEKS Stanisław Krzysztofik, ul. Kielecka 3A, 26-067 Promnik, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73869,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 90363,00

 • Oferta z najniższą ceną: 90363,00 / Oferta z najwyższą ceną: 90363,00

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Zakup paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością gminy Strawczyn oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 74651 - 2012; data zamieszczenia: 02.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością gminy Strawczyn oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakup paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością gminy Strawczyn oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Strawczyn z podziałem na dwa zadania (części), które obejmują swoim zakresem: Zadanie I 1) Sukcesywny zakup paliw płynnych do autobusów szkolnych, sprzętu silnikowego będących własnością Gminy Strawczyn oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Strawczyn w 2012 roku, realizowana w formie bezgotówkowych tankowań na stacji paliw Wykonawcy. Zamówienie obejmuje następujące rodzaje i ilości paliw: a) olej napędowy - 14.600,00 litrów, b) benzyna bezołowiowa 95 - 1100,00 litrów. Zamawiający wymaga, aby realizacja Zadania I odbywała się we wszystkie dni tygodnia, zgodnie z potrzebami zamawiającego, na wskazanych przez Wykonawcę stacjach paliwowych, które nie mogą być oddalone od siedziby Zamawiającego tj. Strawczyn, ul. Żeromskiego 16 więcej niż 5 km. Zadanie II Sukcesywny zakup paliwa płynnego do samochodu (busa) będącego własnością Gminy Strawczyn w 2012 roku, realizowany w formie bezgotówkowych tankowań na stacji paliw Wykonawcy. Zamówienie obejmuje następujące rodzaje i ilości paliw: a) olej napędowy w którym zastosowano dodatki uszlachetniające tj. czyszczące, antykorozyjne, przeciw utleniające (np. olej napędowy typu: Verva ON, Diesel Gold, Shell V- Power, ON Ultimate lub równoważny) - 2 000 litrów, b) Sukcesywny zakup oleju napędowego dokonywany będzie w stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy na terenie całego kraju. 2. Paliwa płynne muszą spełniać wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441). 3. Każdorazowa sprzedaż paliwa będzie dokonywana wg cen obowiązujących na stacji paliw w dniu dokonania zakupu z zastosowaniem stałego upustu podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 4. Pobieranie paliwa będzie polegać na sukcesywnym (uzależnionym od potrzeb) tankowaniu paliwa do zbiorników pojazdów Gminy Strawczyn i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Strawczyn, oraz do pojemników na potrzeby sprzętu silnikowego Gminy Strawczyn i ratowniczego sprzętu silnikowego OSP. 5. Zakup paliwa będzie następował drogą transakcji bezgotówkowych. Upoważnione osoby dokonujące zakupu paliwa fakt zakupu potwierdzać będą swoim podpisem na fakturze VAT . 6. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę na Urząd Gminy i na poszczególne OSP, po każdorazowym zakupie paliwa. Podana ilość paliwa zarówno przy zadaniu I jak i zadaniu II jest wielkością szacunkową, wynikającą ze średniego rocznego zapotrzebowania na paliwo dla tego pojazdu, ustalonego na podstawie danych z okresu poprzedzającego zamówienie - służącego do kalkulacji ceny ofertowej. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia ilości zamówienia w zależności od potrzeb. Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Na zadanie Nr I 2.000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące złotych), Na zadanie Nr II 250,00 PLN (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt złotych)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca winien posiadać koncesje na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stosownie do ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późn.zm.) - dotyczy Zadania Nr I i Zadania Nr II

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku w postępowaniu określonych w art. 22, ust. 1 ustawy Pzp - dotyczy Zadania Nr I i Zadania Nr II

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - dotyczy Zadania Nr I Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca winien wykazać Zamawiającemu, że dysponuje minimum jedną stację czynną we wszystkie dni tygodnia, zgodnie z potrzebami zamawiającego, która nie może być oddalona od siedziby Zamawiającego tj. Strawczyn, ul. Żeromskiego 16 więcej niż 5 km. - dotyczy Zadania Nr II Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca winien wykazać Zamawiającemu, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym tj. posiada minimum 50 stacji paliw na terenie Polski, w tym co najmniej jedną stację oddaloną w odległości nie większej niż 20 km od siedziby zamawiającego tj. Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26 - 067 Strawczyn

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku w postępowaniu określonych w art. 22, ust. 1 ustawy Pzp - dotyczy Zadania Nr I i Zadania Nr II

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku w postępowaniu określonych w art. 22, ust. 1 ustawy Pzp - dotyczy Zadania Nr I i Zadania Nr II

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 3. Dowód wniesienia wadium ( forma dokumentu zgodnie z rozdziałem IX SIWZ ) 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub aktualny wpis do ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia umocowania osób do składania oświadczeń woli lub udzielania pełnomocnictwa. - dotyczy Zadania Nr I i Zadania Nr II

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie Nr I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywny zakup paliw płynnych do autobusów szkolnych, sprzętu silnikowego będących własnością Gminy Strawczyn oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Strawczyn w 2012 roku, realizowana w formie bezgotówkowych tankowań na stacji paliw Wykonawcy. Zamówienie obejmuje następujące rodzaje i ilości paliw: a) olej napędowy - 14.600,00 litrów, b) benzyna bezołowiowa 95 - 1100,00 litrów. Zamawiający wymaga, aby realizacja Zadania I odbywała się we wszystkie dni tygodnia, zgodnie z potrzebami zamawiającego, na wskazanych przez Wykonawcę stacjach paliwowych, które nie mogą być oddalone od siedziby Zamawiającego tj. Strawczyn, ul. Żeromskiego 16 więcej niż 5 km..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie Nr II.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywny zakup paliwa płynnego do samochodu (busa) będącego własnością Gminy Strawczyn w 2012 roku, realizowany w formie bezgotówkowych tankowań na stacji paliw Wykonawcy. Zamówienie obejmuje następujące rodzaje i ilości paliw: a) olej napędowy w którym zastosowano dodatki uszlachetniające tj. czyszczące, antykorozyjne, przeciw utleniające (np. olej napędowy typu: Verva ON, Diesel Gold, Shell V- Power, ON Ultimate lub równoważny) - 2 000 litrów, b) Sukcesywny zakup oleju napędowego dokonywany będzie w stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy na terenie całego kraju..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.