artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Strawczyn w 2012 r
Numer ogłoszenia: 101113 - 2012; data zamieszczenia: 08.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 67611 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Strawczyn w 2012 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usunięciu pokrycia dachowego z budynków mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się na terenie gminy Strawczyn oraz transport i utylizacja powstałych w ten sposób odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na składowisku azbestu Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy CPV - 90.65.00.00-8 - Usługi usuwania azbestu 1. Opis przedmiotu zamówienia. Zakres rzeczowy zamówienia: opracowanie planu prac (do akceptacji przez Zamawiającego) przed przystąpieniem do robót związanych z usuwaniem materiałów, które zawierają azbest; usługa polegająca na usunięciu pokrycia dachu wykonanego z płyt azbestowo - cementowych oraz zalegających na posesji odpadów zawierających azbest wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ organizacja i zabezpieczenie terenu; uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu prac oraz ewentualna wypłata odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia prac lub w związku z nimi; załadunek, opakowanie i oznakowanie oraz transport odpadów zawierających azbest pochodzących z demontażu oraz składowanych na posesjach; przekazanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /jednolity tekst, Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami/ do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione, tj. na składowisko azbestu Środowisko i Innowacje Sp. z o. o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy; przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających odbiór odpadów zawierających azbest od właścicieli nieruchomości - karta przekazania odpadu oraz protokół odbioru; przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów zawierających azbest do ostatecznej utylizacji - karta przekazania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest do utylizacji na na składowisko azbestu Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy; Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIO-MED Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 88959,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 57737,58

 • Oferta z najniższą ceną: 57737,58 / Oferta z najwyższą ceną: 87779,30

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Strawczyn w 2012 r.
Numer ogłoszenia: 67611 - 2012; data zamieszczenia: 23.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Strawczyn w 2012 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usunięciu pokrycia dachowego z budynków mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się na terenie gminy Strawczyn oraz transport i utylizacja powstałych w ten sposób odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na składowisku azbestu Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy CPV - 90.65.00.00-8 - Usługi usuwania azbestu 1. Opis przedmiotu zamówienia. Zakres rzeczowy zamówienia: opracowanie planu prac (do akceptacji przez Zamawiającego) przed przystąpieniem do robót związanych z usuwaniem materiałów, które zawierają azbest; usługa polegająca na usunięciu pokrycia dachu wykonanego z płyt azbestowo - cementowych oraz zalegających na posesji odpadów zawierających azbest wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ organizacja i zabezpieczenie terenu; uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu prac oraz ewentualna wypłata odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia prac lub w związku z nimi; załadunek, opakowanie i oznakowanie oraz transport odpadów zawierających azbest pochodzących z demontażu oraz składowanych na posesjach; przekazanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /jednolity tekst, Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami/ do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione, tj. na składowisko azbestu Środowisko i Innowacje Sp. z o. o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy; przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających odbiór odpadów zawierających azbest od właścicieli nieruchomości - karta przekazania odpadu oraz protokół odbioru; przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów zawierających azbest do ostatecznej utylizacji - karta przekazania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest do utylizacji na na składowisko azbestu Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy; Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca winien posiadać wydaną przez Marszałka Województwa właściwego według obszaru województwa, na którym następuje przetwarzanie tych odpadów decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami w zakresie wytwarzania odpadów zawierających azbest, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /jednolity tekst, Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami/ Wykonawca winien posiadać wydaną przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów decyzję zezwalającą na transport odpadów zawierających azbest, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /jednolity tekst, Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami/.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ. Wykonawca winien udokumentować, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał min. jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Dowód wniesienia wadium. Wykonawca winien posiadać zawartą umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, tj. składowiskiem azbestu Środowisko i Innowacje Sp. z o. o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: a) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy; b) zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, c) wystąpienia zmian których konieczność wprowadzenia wynikała będzie z wymagań instytucji współfinansujących przedmiot umowy, d) zmniejszenia zakresu usługi spowodowanego rezygnacją właścicieli posesji wymienionych w wykazie - załącznik nr 1 do SIWZ z wykonania usługi objętej postępowaniem,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.04.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 3 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie