artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Dostawa (zakup) energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 277747 - 2011; data zamieszczenia: 24.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 233831 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa (zakup) energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Strawczyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ( zakup) energii elektrycznej dla słupów oświetleniowych na terenie gminy Strawczyn. Zakres zamówienia obejmuje następujące stacje: Stacja 950, Stacja511, Stacja 492, Stacja 498, Stacja 531, Stacja 1081, Stacja 509, Stacja 1308, Stacja 487, Stacja 491, Stacja 490, Stacja 1057, Stacja 479, Stacja 480 skrzynka na słupie 27, Stacja 1105, Stacja 480, Stacja 948, Stacja 514, Stacja 496 słup 23, Stacja 513, Stacja 481, Stacja 966, Stacja 486, Stacja 484, Stacja 485, Stacja 482, Stacja 512, Stacja 494, Stacja 515, Stacja 517, Stacja 1002, Stacja 497, Stacja 497 skrzynka na słupie 70, Stacja 499, Stacja 516, Stacja 508, Stacja 507, Stacja 505, Stacja 503, Stacja 504, Stacja 1124, Stacja 507 skrz. na sł. 35, Stacja 1299, Stacja 518, Stacja 483, Stacja 495, Stacja 506, Stacja 510, Stacja 489, Stacja 1279, Stacja 477, Stacja 493, Stacja 1245, Stacja 1173, Stacja 1104, Stacja 488, Stacja 478 skrzynka na słupie 20, Stacja 402 skrzynka na słupie 22, Stacja 721, Stacja 530, Stacja 929, Stacja 507 skrzynka na słupie 62, stacja 1310, Kuźniaki 1, Kuźniaki 2, Kuźniaki 3, Kuźniaki 4, Kuźniaki 5, Kuźniaki , Malmurzyn i Oblęgór. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2006r. , Nr 89, poz.625 ze zmianami.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz. U. Nr 93, poz. 623, ze zmianami). Zamawiający nie gwarantuje zakupu całej prognozowanej ilości energii . Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo - rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii będą odbywały się w okresach ustalonych przez OSD. Rozliczenie finansowe będzie odbywało się według cen jednostkowych , na podstawie faktycznego zużycia energii powiększonych o wartość miesięcznej opłaty handlowej, określonych w formularzu cenowym Wykonawcy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • VATTENFALL SALES POLAND SP.Z O.O, Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 283200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 309212,62

 • Oferta z najniższą ceną: 309212,62 / Oferta z najwyższą ceną: 327477,12

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Zapytania Nr 1, 2 i 3 do SIWZ + odpowiedź

Zapytanie Nr 1     Zapytanie Nr 2     Zapytanie Nr 3 

Odpowiedź na zapytania Nr 1, 2 i 3

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Dostawa (zakup) energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 233831 - 2011; data zamieszczenia: 01.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://strawczyn.4bip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa (zakup) energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ( zakup) energii elektrycznej dla słupów oświetleniowych na terenie gminy Strawczyn. Zakres zamówienia obejmuje następujące stacje: Stacja 950, Stacja511, Stacja 492, Stacja 498, Stacja 531, Stacja 1081, Stacja 509, Stacja 1308, Stacja 487, Stacja 491, Stacja 490, Stacja 1057, Stacja 479, Stacja 480 skrzynka na słupie 27, Stacja 1105, Stacja 480, Stacja 948, Stacja 514, Stacja 496 słup 23, Stacja 513, Stacja 481, Stacja 966, Stacja 486, Stacja 484, Stacja 485, Stacja 482, Stacja 512, Stacja 494, Stacja 515, Stacja 517, Stacja 1002, Stacja 497, Stacja 497 skrzynka na słupie 70, Stacja 499, Stacja 516, Stacja 508, Stacja 507, Stacja 505, Stacja 503, Stacja 504, Stacja 1124, Stacja 507 skrz. na sł. 35, Stacja 1299, Stacja 518, Stacja 483, Stacja 495, Stacja 506, Stacja 510, Stacja 489, Stacja 1279, Stacja 477, Stacja 493, Stacja 1245, Stacja 1173, Stacja 1104, Stacja 488, Stacja 478 skrzynka na słupie 20, Stacja 402 skrzynka na słupie 22, Stacja 721, Stacja 530, Stacja 929, Stacja 507 skrzynka na słupie 62, stacja 1310, Kuźniaki 1, Kuźniaki 2, Kuźniaki 3, Kuźniaki 4, Kuźniaki 5, Kuźniaki , Malmurzyn i Oblęgór. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2006r. , Nr 89, poz.625 ze zmianami.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz. U. Nr 93, poz. 623, ze zmianami). Zamawiający nie gwarantuje zakupu całej prognozowanej ilości energii . Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo - rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii będą odbywały się w okresach ustalonych przez OSD. Rozliczenie finansowe będzie odbywało się według cen jednostkowych , na podstawie faktycznego zużycia energii powiększonych o wartość miesięcznej opłaty handlowej, określonych w formularzu cenowym Wykonawcy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające stanowiące nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - posiadają aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży energii elektrycznej. - posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub zawarli umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Warunek będzie spełniony jeżeli z oświadczenia o spełnieniu warunków, będzie wynikało, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Warunek będzie spełniony jeżeli z oświadczenia o spełnieniu warunków, będzie wynikało, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Warunek będzie spełniony jeżeli z oświadczenia o spełnieniu warunków, będzie wynikało, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Warunek będzie spełniony jeżeli z oświadczenia o spełnieniu warunków, będzie wynikało, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zgodnie z art. 26 ust 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy, który jest załącznikiem Nr 4 do niniejszej SIWZ. 2. W przypadku udzielenia zamówienia dla podwykonawcy zobowiązania wykonawcy wobec zamawiającego nie ulegają zmianie. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniedbania podwykonawców w takim stopniu jakby to były działania własne. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach: a) zmiany osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot zamówienia po stronie wykonawcy oraz zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy, b) zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający, a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, c) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT lub stawki podatku akcyzowego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.09.2011 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie