artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w części budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie
Numer ogłoszenia: 252465 - 2011; data zamieszczenia: 22.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 217733 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Placówek Oświatowych, ul. Żeromskiego 9, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3038012, faks 41 3038015.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w części budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje: 1. Wymianę istniejących grzejników żeliwnych na nowe stalowe trzypłytowe w ilości 47 szt. 2. Wymianę istniejącego rurociągu stalowego na rurociąg z tworzyw sztucznych wraz z izolacją z pianki o łącznej długości 390 m. 3. Inne roboty towarzyszące przy wykonywanych robotach w tym roboty naprawcze. Roboty winny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Muszą one posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Zamawiający informuje wykonawców, że terminy i sposób wykonywania robót nie mogą powodować przeszkód w funkcjonowaniu szkoły.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sebastian Bator, ul. Mieszka I 15/159, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 91463,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 69929,02

 • Oferta z najniższą ceną: 69929,02 / Oferta z najwyższą ceną: 70358,16

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 230433 - 2011; data zamieszczenia: 29.08.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 217733 - 2011 data 11.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Żeromskiego 9, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3038012, fax. 41 3038015.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.
 • W ogłoszeniu jest: III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami przewidzianymi do kierowania robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach: konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit c, d SIWZ..
 • W ogłoszeniu powinno być: III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami przewidzianymi do kierowania robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalnościach: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit c, d SIWZ..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2011 godzina 12:00, miejsce: Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie ul. Żeromskiego 9 26-067 Strawczyn Sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2011 godzina 12:00, miejsce: Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie ul. Żeromskiego 9 26-067 Strawczyn Sekretariat
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 218055 - 2011; data zamieszczenia: 12.08.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 217733 - 2011 data 11.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Żeromskiego 9, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3038012, fax. 41 3038015.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1).
 • W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w części budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie.
 • W ogłoszeniu powinno być: Roboty polegające na wymianie instalacji c.o. w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2011 godzina 12:00, miejsce: Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie ul. Żeromskiego 9 26-067 Strawczyn Sekretariat.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.08.2011 godzina 12:00, miejsce: Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie ul. Żeromskiego 9 26-067 Strawczyn Sekretariat.
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w części budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie
Numer ogłoszenia: 217733 - 2011; data zamieszczenia: 11.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Placówek Oświatowych , ul. Żeromskiego 9, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3038012, faks 41 3038015.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w części budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje: 1.Wymianę istniejących grzejników żeliwnych na nowe stalowe trzypłytowe w ilości 47 szt. 2.Wymianę istniejącego rurociągu stalowego na rurociąg z tworzyw sztucznych wraz z izolacją z pianki o łącznej długości 390 m. 3.Inne roboty towarzyszące przy wykonywanych robotach w tym roboty naprawcze. Roboty winny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Muszą one posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Zamawiający informuje wykonawców, że terminy i sposób wykonywania robót nie mogą powodować przeszkód w funkcjonowaniu szkoły..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania na obiektach użyteczności publicznej* o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto zgodnie ze sztuką budowlaną. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a, b SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami przewidzianymi do kierowania robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach: konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit c, d SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dowód wniesienia wadium Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Zgodnie z art. 26 ust 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy, który jest załącznikiem Nr 6 do niniejszej SIWZ. 2. W przypadku udzielenia zamówienia dla podwykonawcy zobowiązania wykonawcy wobec zamawiającego nie ulegają zmianie. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniedbania podwykonawców w takim stopniu jakby to były działania własne. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku: 1) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia, 2) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, odbiegających od typowych dla danego regionu uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych - na co wykonawca uzyska pisemne potwierdzenie z najbliższej stacji meteorologicznej, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 4) wystąpienie okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy, 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: a)zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy; b)zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2011 godzina 12:00, miejsce: Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie ul. Żeromskiego 9 26-067 Strawczyn Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie