artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Promnik: Roboty remontowe budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku
Numer ogłoszenia: 241113 - 2011; data zamieszczenia: 09.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 211423 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Placówek Oświatowych, ul. Szkolna 10, 26-067 Promnik, woj. świętokrzyskie, tel. 41 30 38 058, faks 41 30 38 058.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Placówek Oświatowych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowe budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane z podziałem na zadania obejmują swoim zakresem: - roboty związane z wymianą stolarki okiennej i parapetów zewnętrznych - roboty ogólnobudowlane Zadanie I zakres robót obejmuje: roboty związane z wymianą stolarki okiennej i parapetów zewnętrznych (33 szt.), - prace naprawcze związane z wymianą okien i parapetów (m.in uzupełnienie tynków, malowanie glifów). Okna uchylno-rozwierne należy wykonać w kolorze białym z profili PCV minimum 4-komorowe, bezołowiowe, klasa A. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze brązowym wraz z zakończeniami bocznymi. Wymiary i sposób otwierania okien zgodnie załączonym wykazem. Zadanie II Zakres robót obejmuje: 1) Roboty dachowe polegające na wymianie papy termozgrzewalnej (58 m2). 2) Uzupełnienie rynien i rur spustowych (71 mb.) 3) Uzupełnieniu i malowaniu tynków zewnętrznych (584 m2), 4) Naprawa i malowanie ścian i sufitów (43 m2), 5) Rozbiórka starych i wykonanie nowych okładzin schodów zewnętrznych (43 m2), 6) Wymiana drzwi wewnętrznych (1 szt.), 7) Malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej (16 m2), 7) Inne roboty towarzyszące przy wykonywanych robotach. Roboty winny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie Muszą one posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Zamawiający informuje wykonawców, że terminy i sposób wykonywania robót nie mogą powodować przeszkód w funkcjonowaniu szkoły.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Część NR: 1  

Nazwa: Zadanie Nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPUH MICHALSKI, ul. Żeromskiego 110b, 26-067 Strawczyn, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42829,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 44895,00

 • Oferta z najniższą ceną: 44895,00 / Oferta z najwyższą ceną: 127205,75

 • Waluta: PLN.

 

Część NR: 2  

Nazwa: Zadanie Nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • usługi Remontowo-Budowlane MAXIMUS DOM Paweł Gliszczyński, ul. 1 Maja 191, 25-655 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58609,69 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 69117,62

 • Oferta z najniższą ceną: 69117,62 / Oferta z najwyższą ceną: 92321,11

 • Waluta: PLN

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 212673 - 2011; data zamieszczenia: 05.08.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 211423 - 2011 data 04.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Szkolna 10, 26-067 Promnik, woj. świętokrzyskie, tel. 41 30 38 058, fax. 41 30 38 058.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: 18.08.2011 godzina 12:00, miejsce: Zespół Placówek Oświatowych w Promniku, ul. Szkolna 10, 26-067 Strawczyn Sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być: 19.08.2011 godzina 12:00, miejsce: Zespół Placówek Oświatowych w Promniku, ul. Szkolna 10, 26-067 Strawczyn Sekretariat..

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.1.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresy wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Promnik: Roboty remontowe budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku
Numer ogłoszenia: 211423 - 2011; data zamieszczenia: 04.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Placówek Oświatowych , ul. Szkolna 10, 26-067 Promnik, woj. świętokrzyskie, tel. 41 30 38 058, faks 41 30 38 058.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://strawczyn.4bip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Placówek Oświatowych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowe budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane z podziałem na zadania obejmują swoim zakresem: - roboty związane z wymianą stolarki okiennej i parapetów zewnętrznych - roboty ogólnobudowlane Zadanie I zakres robót obejmuje: roboty związane z wymianą stolarki okiennej i parapetów zewnętrznych (33 szt.), - prace naprawcze związane z wymianą okien i parapetów (m.in uzupełnienie tynków, malowanie glifów). Okna uchylno-rozwierne należy wykonać w kolorze białym z profili PCV minimum 4-komorowe, bezołowiowe, klasa A. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze brązowym wraz z zakończeniami bocznymi. Wymiary i sposób otwierania okien zgodnie załączonym wykazem. Zadanie II Zakres robót obejmuje: 1) Roboty dachowe polegające na wymianie papy termozgrzewalnej (58 m2). 2) Uzupełnienie rynien i rur spustowych (71 mb.) 3) Uzupełnieniu i malowaniu tynków zewnętrznych (584 m2), 4) Naprawa i malowanie ścian i sufitów (43 m2), 5) Rozbiórka starych i wykonanie nowych okładzin schodów zewnętrznych (43 m2), 6) Wymiana drzwi wewnętrznych (1 szt.), 7) Malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej (16 m2), 7) Inne roboty towarzyszące przy wykonywanych robotach. Roboty winny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie Muszą one posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Zamawiający informuje wykonawców, że terminy i sposób wykonywania robót nie mogą powodować przeszkód w funkcjonowaniu szkoły.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc )

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy, remontu budynku użyteczności publicznej* o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto zgodnie ze sztuką budowlaną. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. a, b SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami przewidzianymi do kierowania robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach: konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit c, d SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dowód wniesienia wadium Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Zgodnie z art. 26 ust 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy, który jest załącznikiem Nr 6 do niniejszej SIWZ. 2. W przypadku udzielenia zamówienia dla podwykonawcy zobowiązania wykonawcy wobec zamawiającego nie ulegają zmianie. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniedbania podwykonawców w takim stopniu jakby to były działania własne. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku: 1) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia, 2) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, odbiegających od typowych dla danego regionu uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych - na co wykonawca uzyska pisemne potwierdzenie z najbliższej stacji meteorologicznej, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 4) wystąpienie okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy, 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: a)zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy; b)zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http;//strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Placówek Oświatowych w Promniku , ul. Szkolna 10, 26-067 Strawczyn Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2011 godzina 12:00, miejsce: Zespół Placówek Oświatowych w Promniku, ul. Szkolna 10, 26-067 Strawczyn Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie Nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje: - roboty związane z wymianą stolarki okiennej i parapetów zewnętrznych (33 szt.), - prace naprawcze związane z wymianą okien i parapetów (m.in uzupełnienie tynków, malowanie glifów). Okna uchylno-rozwierne należy wykonać w kolorze białym z profili PCV minimum 4-komorowe, bezołowiowe, klasa A. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze brązowym wraz z zakończeniami bocznymi. Wymiary i sposób otwierania okien zgodnie załączonym wykazem..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie Nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje: 1) Roboty dachowe polegające na wymianie papy termozgrzewalnej (58 m²). 2) Uzupełnienie rynien i rur spustowych (71 mb.) 3) Uzupełnieniu i malowaniu tynków zewnętrznych (584 m²), 4) Naprawa i malowanie ścian i sufitów (43 m²), 5) Rozbiórka starych i wykonanie nowych okładzin schodów zewnętrznych (43 m²), 6) Wymiana drzwi wewnętrznych (1 szt.), 7) Malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej (16 m²), 7) Inne roboty towarzyszące przy wykonywanych robotach. Roboty winny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.