artykuł nr 1

Unieważnienie postępowania

Strawczyn, 18.08.2011r.

ZP. 271/13/2011

 

Do wiadomości

 

Dotyczy: Dostawa autobusu celem dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Strawczyn

 

1.Wójt Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie, tel. 041 30-38-002, fax. 30-38-157, e-mail gmina@strawczyn.pl zawiadamia, że prowadzone postępowanie

zostało unieważnione.

2. Podstawę prawną unieważnienia stanowi art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ).

3. W prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Dostawa autobusu celem dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 229428 - 2011; data zamieszczenia: 03.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.
Adres strony internetowej zamawiającego: strawczyn.4bip.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa autobusu celem dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Strawczyn. Autobus nie może być uszkodzony i powypadkowy. Powinien spełniać wszystkie wymagania określone przez polskie przepisy i normy oraz być bezwarunkowo dopuszczony do ruchu na polskich drogach publicznych. 
2. Ponadto zamawiany autobus powinien spełniać minimalne wymagania: 
1) Rok produkcji nie starszy niż 2004 r.
2) Maksymalny przebieg do 130 tys km
3) Posiadający systemy ABS,ASR
4) Tachograf z ogranicznikiem prędkości i z ważną legalizacją
5) Ważny przegląd techniczny min 5 miesięcy
6) Silnik pojemność do 4600cm³
7) Moc silnika powyżej 130kW, rodzaj paliwa - olej napędowy
8) Kolor pomarańczowy
9) 2 koguty pomarańczowe na dachu
10) Radiomagnetofon
11) Webasto
12) Skrzynia 7 biegowa
13) Układ kierowniczy ze wspomaganiem
14) Ilość miejsc siedzących 42+1+1 miejsce na wózek inwalidzki
15) Minimum 12 miejsc stojących
16) Wymiary max długość 9.6 szerokość 2,5 wysokość 3.3
17) Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie
18) Drzwi pneumatyczne otwierane na zewnątrz sterowane przez kierowcę
19) Nagłośnienie z mikrofonem
20) Wentylacja przestrzeni pasażerskiej za pomocą co najmniej dwóch wywietrzników
21) Bagażnik
22) Podłoga - przestrzeń pasażerska wyłożona wykładziną antypoślizgową
23) Siedzenia pasażerskie obite miękką tapicerką wyposażone w pasy bezpieczeństwa
24) Poszycie zewnętrzne w nienagannym stanie, bez widocznych uszkodzeń i zarysowań w powłoce lakierniczej, bez ognisk rdzy
25) Autobus przygotowany do eksploatacji, wymienione wszystkie filtry oraz pozostałe płyny
26) Wyposażenie dodatkowe: klin podkładowy, zestaw kluczy, gaśnica, podnośnik hydrauliczny, apteczka
27) Autobus musi być wyposażony w tablice informacyjne o przewożeniu dzieci.

3. Wszelkie materiały określone w dokumentacji określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać towary aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego. W niniejszym postępowaniu zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
4. Na dostarczony autobus wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 6 miesięcy od daty sprzedaży, bez względu na ilość przejechanych kilometrów.
5. W okresie gwarancji wykonawca ma zapewnić: a) sprawne działanie autobusu, b) naprawę autobusu u użytkownika, a w przypadku braku takiej możliwości winien zapewnić doprowadzenie oraz jego odbiór z właściwej stacji serwisowej, c) czynności napraw dokonywane są na koszt wykonawcy, d) w przypadku powiadomienia wykonawcy przez zamawiającego o usterkach lub awarii autobusu, wykonawca winien najpóźniej w dniu następnym przystąpić do naprawy, e) przez okres napraw wykonawca zapewni na własny koszt transport zastępczy.
6. Autobus winien być dostarczony przez wykonawcę na miejsce tj. adres siedziby zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.10.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 2.000 PLN (słownie złotych: dwa tysiące złotych)

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dowód wniesienia wadium ( forma dokumentu zgodnie z rozdziałem IX SIWZ ) 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16; 26-067 Strawczyn ( pokój Nr 5 ).

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16; 26-067 Strawczyn ( pokój Nr 3 - sekretariat ).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie