artykuł nr 1

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Sportu

ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na wynajem lokali użytkowych w budynku krytej pływalni w Strawczynku na okres 10 lat na prowadzenie określonej działalności gospodarczej, tj.

 1. lokalu użytkowego Nr I o pow. 162 m2 przewidzianego na prowadzenie kawiarni lub innych usług gastronomicznych.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi: 2.200 zł netto + podatek VAT w wysokości ustawowej.
 2. lokalu użytkowego Nr II o pow. 132 m2 przewidzianego na prowadzenie zajęć z aerobiku lub innej działalności sportowej po uzgodnieniu profilu tej działalności z zarządzającym obiektem.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi: 1.600 zł netto + podatek VAT w wysokości ustawowej.
 3. lokalu użytkowego Nr III o pow. 346 m2 przewidzianego na prowadzenie kręgielni.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi: 2.500 zł netto + podatek VAT w wysokości ustawowej.

Uwaga:

W cenę wynajmu wliczono ogrzewanie lokalu. Czynsz najmu lokali nie obejmuje kosztów eksploatacji przedmiotu najmu.

Koszty eksploatacji (energia elektryczna, woda zimna i ciepła, kanalizacja, usuwanie odpadów komunalnych) oraz przystosowania przedmiotu najmu do działalności gospodarczej ponosi najemca.

Wysokość czynszu najmu podlegać będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.

Czynsz płatny będzie do 15-go każdego miesiąca.

Budynek krytej pływalni w Strawczynku zlokalizowany jest na działkach Nr 253/4 i 253/6. Nieruchomość stanowi własność Gminy Strawczyn zgodnie z księgą wieczystą Nr KI1L/00068738/3. Budynek krytej pływalni został w całości oddany w użyczenie Samorządowemu Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie powołanego do gospodarowania i zarządzania tym obiektem.


Przetarg odbędzie się w dnia 30 maja o godz. 1000 (poniedziałek) w świetlicy Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie (parter budynku UG).

Wadium w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego w wysokości:

 • · 1 500,00 zł dotyczące udziału w przetargu na wynajem lokalu użytkowego Nr I,
 • · 1 000,00 zł dotyczące udziału w przetargu na wynajem lokalu użytkowego Nr II,
 • · 1 500,00 zł dotyczące udziału w przetargu na wynajem lokalu użytkowego Nr III,

należy wpłacić w terminie do 26 maja 2011 r. do godz. 1400 (czwartek) w Banku Spółdzielczym w Łopusznie Oddział w Strawczynie na konto SCKiS

80 8499 0008 0301 1201 2000 0001

Termin początkowy umów najmu zostanie określony w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Biorąc pod uwagę przystosowanie przedmiotu najmu przez wynajmującego do działalności gospodarczej, umowy najmu uwzględniać będą obniżenie o 50 % miesięcznego czynszu najmu przez pierwsze 3 miesiące wynajmu.

Najemcy lokali oprócz czynszu za wynajem będą opłacali podatek od nieruchomości, którego stawka w 2011 roku wynosi: 18,25 zł/m2 pow. użytkowej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne krajowe i zagraniczne oraz cudzoziemcy - po spełnieniu warunków określonych odrębnymi przepisami.

Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium w pieniądzu wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny za czynsz, natomiast pozostali uczestnicy przetargu otrzymują zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i terminie podanym przez Wynajmującego celem zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zainteresowani przetargiem będą mieli możliwość obejrzenia lokali w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 do 25.05.2011r

Wykaz lokali wraz z istniejącym ich wyposażeniem w krytej pływalni przeznaczonych do wynajmu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.strawczyn.pl).

Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi udziałem w przetargu jest pan Andrzej Barwiński,  tel. (41) 333-57-97 – budynek krytej pływalni.

 

Załączniki:
Umowa najmu lokali
Wykaz lokali