artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn w sezonach zimowych 2010/2011, 2011/2012 i 2012/1213 polegające na: 1. Odśnieżanie nawierzchni dróg 2. Usuwanie oblodzeń
Numer ogłoszenia: 339743 - 2010; data zamieszczenia: 29.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 281463 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn w sezonach zimowych 2010/2011, 2011/2012 i 2012/1213 polegające na: 1. Odśnieżanie nawierzchni dróg 2. Usuwanie oblodzeń.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn z podziałem na zadania: Zadanie Nr I - 9 600 mb 1. Małogoskie + Akwizgran - 2750 2. Korczyn - 6850 Zadanie Nr II - 15 990 mb 1. Ruda Strawczyńska - 5300 2. Kuźniaki - 6700 3. Hucisko - 640 4. Niedźwiedź - 3350 Zadanie Nr III - 18 440 mb 1. Oblęgorek - 8700 2. Oblęgór - 9740 Zadanie Nr IV - 13 880 mb 1. Strawczyn - 7400 2. Strawczynek - 6480 Zadanie Nr V - 21 370 MB 1. Promnik - 11820 2. Chełmce - 9550 Razem : 79 280 mb.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.06.20.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Część NR: 1  

Nazwa: Zadanie Nr I - 9 600 mb.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe Zapała Jarosław, Strawczyn, 26-067 Oblęgorek 107A, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10997,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8616,00

 • Oferta z najniższą ceną: 8616,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10464,00

 • Waluta: PLN.

 

Część NR: 2  

Nazwa: Zadanie Nr II - 15 990 mb

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe Zapała Jarosław, Strawczyn, 26-067 Oblęgorek 107A, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27140,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 21078,00

 • Oferta z najniższą ceną: 21078,00 / Oferta z najwyższą ceną: 25848,00

 • Waluta: PLN.

 

Część NR: 3  

Nazwa: Zadanie Nr III - 18 440 mb.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe Zapała Jarosław, Strawczyn, 26-067 Oblęgorek 107A, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 112981,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 84684,00

 • Oferta z najniższą ceną: 84684,00 / Oferta z najwyższą ceną: 84684,00

 • Waluta: PLN.

 

Część NR: 4  

Nazwa: Zadanie Nr IV - 13 880 mb.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe Zapała Jarosław, Strawczyn, 26-067 Oblęgorek 107A, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 47360,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 36201,00

 • Oferta z najniższą ceną: 36201,00 / Oferta z najwyższą ceną: 45105,00

 • Waluta: PLN.

 

Część NR: 5  

Nazwa: Zadanie Nr V - 21 370 mb.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe Zapała Jarosław, Strawczyn, 26-067 Oblęgorek 107A, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 83985,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 64128,00

 • Oferta z najniższą ceną: 64128,00 / Oferta z najwyższą ceną: 64128,00

 • Waluta: PLN.

 

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn w sezonach zimowych 2010/2011, 2011/2012 i 2012/1213 polegające na: 1. Odśnieżanie nawierzchni dróg 2. Usuwanie oblodzeń
Numer ogłoszenia: 281463 - 2010; data zamieszczenia: 11.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn w sezonach zimowych 2010/2011, 2011/2012 i 2012/1213 polegające na: 1. Odśnieżanie nawierzchni dróg 2. Usuwanie oblodzeń.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn z podziałem na zadania: Zadanie Nr I - 9 600 mb 1. Małogoskie + Akwizgran - 2750 2. Korczyn - 6850 Zadanie Nr II - 15 990 mb 1. Ruda Strawczyńska - 5300 2. Kuźniaki - 6700 3. Hucisko - 640 4. Niedźwiedź - 3350 Zadanie Nr III - 18 440 mb 1. Oblęgorek - 8700 2. Oblęgór - 9740 Zadanie Nr IV - 13 880 mb 1. Strawczyn - 7400 2. Strawczynek - 6480 Zadanie Nr V - 21 370 MB 1. Promnik - 11820 2. Chełmce - 9550 Razem : 79 280 mb.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1. ustawy Pzp o którym mowa w rozdz. V pkt. 2 ppkt. 2/1 SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o którym mowa w rozdz. V pkt. 2 ppkt. 2/1 SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w zakresie dysponowania potencjałem technicznym wykonawca winien złożyć wykaz, z którego wynikało będzie że posiada minimum jedną pługopiaskarkę. - wg. wzoru zał. Nr 4 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o którym mowa w rozdz. V pkt. 2 ppkt. 2/1 SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o którym mowa w rozdz. V pkt. 2 ppkt. 2/1 SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ- oryginał. b) aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert w celu potwierdzenia umocowania osób do składania oświadczeń woli lub udzielenia pełnomocnictwa. c) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów o których mowa w art. 26 ust. 2b do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ( jeżeli wykonawca korzysta z potencjalnych podmiotów) Forma dokumentu - oryginał d) Oświadczenie wynikające z art. 36 ust.4 PZP - wg Zał. Nr 5 do SIWZ e) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w tym konsorcja i spółki cywilne jeżeli wystąpi wspólne ubieganie się o zamówienie. Forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest dołączony wzór umowy stanowiący jej integralną część. Zawarte w nim zapisy dotyczące obowiązków wykonawcy są wiążące. 1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł umowę na warunkach jakie określone zostały we wzorze umowy- zał. Nr 6 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach: a) zmiany terminów płatności - gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. b) wystąpią istotne zmiany w zakresie usług na wniosek Zamawiającego c) zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie zadania ze strony wykonawcy lub zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy. d) zmiany wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. f) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi a w szczególności klęsk żywiołowych, warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2010 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 2 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie Nr I - 9 600 mb.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Małogoskie + Akwizgran - 2750 2. Korczyn - 6850.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie Nr II - 15 990 mb.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ruda Strawczyńska - 5300 2. Kuźniaki - 6700 3. Hucisko - 640 4. NiedźwiedŹ- 3350.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie Nr III - 18 440 mb.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Oblęgorek - 8700 2. Oblęgór - 9740.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie Nr IV - 13 880 mb.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Strawczyn - 7400 2. Strawczynek - 6480.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie Nr V - 21 370 mbMB.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Promnik - 11820 2. Chełmce - 9550.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.