artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Usługi i roboty w zakresie utrzymania dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Strawczyn w 2010 r
Numer ogłoszenia: 115533 - 2010; data zamieszczenia: 10.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 70291 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi i roboty w zakresie utrzymania dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Strawczyn w 2010 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie utrzymania dróg gminnych i lokalnych na terenie gminy Strawczyn w 2010 r. polegających na usługach transportu samochodowego i robotach z wykorzystaniem walca drogowego i równiarki z podziałem na trzy zadania. Zadanie 1. Roboty równiarką polegające na profilowaniu, korytowaniu dróg oraz równaniu kruszywa drogowego w ramach remontów dróg na terenie Gminy Strawczyn w ilości 170 r/godz. Wspólny Słownik Zamówień ( CPV): 45233142-2 Zadanie 2. Roboty walcem drogowym min. 8t z wibracją, polegające na zagęszczaniu kruszywa drogowego w ramach remontów dróg na terenie Gminy Strawczyn w ilości 110 r/godz. Wspólny Słownik Zamówień ( CPV): 45233142-2 Zadanie 3. Usługi transportowe polegające na transporcie samochodowym kruszywa drogowego do remontu dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Strawczyn środkiem transportu o ładowności od 12 do 24 t., samowyładowczym, trzy lub czteroosiowym z kopalni: 1). Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych - Kopalnia Laskowa - kruszywo o frakcji 0 - 63 mm w ilości - 1600 t 2).Nordkalk Sp z o.o. - Kopalnia Miedzianka - kruszywo o frakcji 0 - 16 mm w ilości - 1400 t.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-2, 45.23.31.42-2, 60.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Część NR: 1  

Nazwa: Roboty równiarką

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usługowo-Budowlany Marek Buchcic, Oblęgorek 12, 26-067 Strawczyn, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 14960,00

 • Oferta z najniższą ceną: 14960,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17850,00

 • Waluta: PLN.

 

Część NR: 2  

Nazwa: Roboty walcem drogowym

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usługowo-Budowlany Marek Buchcic, Oblęgorek 12, 26-067 Strawczyn, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9259,80

 • Oferta z najniższą ceną: 9259,80 / Oferta z najwyższą ceną: 9900,00

 • Waluta: PLN.

 

Część NR: 3  

Nazwa: Usługi transportowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DAW-TRANS Sławomir Podstawka, Kostomłoty I 270, 26-085 Miedziana Góra, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31901,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 22400,00

 • Oferta z najniższą ceną: 22400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 32700,00

 • Waluta: PLN.

 

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Usługi i roboty w zakresie utrzymania dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Strawczyn w 2010 r.
Numer ogłoszenia: 70291 - 2010; data zamieszczenia: 30.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi i roboty w zakresie utrzymania dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Strawczyn w 2010 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie utrzymania dróg gminnych i lokalnych na terenie gminy Strawczyn w 2010 r. polegających na usługach transportu samochodowego i robotach z wykorzystaniem walca drogowego i równiarki z podziałem na trzy zadania. Zadanie 1. Roboty równiarką polegające na profilowaniu, korytowaniu dróg oraz równaniu kruszywa drogowego w ramach remontów dróg na terenie Gminy Strawczyn w ilości 170 r/godz. Wspólny Słownik Zamówień ( CPV): 45233142-2 Zadanie 2. Roboty walcem drogowym min. 8t z wibracją, polegające na zagęszczaniu kruszywa drogowego w ramach remontów dróg na terenie Gminy Strawczyn w ilości 110 r/godz. Wspólny Słownik Zamówień ( CPV): 45233142-2 Zadanie 3. Usługi transportowe polegające na transporcie samochodowym kruszywa drogowego do remontu dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Strawczyn środkiem transportu o ładowności od 12 do 24 t., samowyładowczym, trzy lub czteroosiowym z kopalni: 1). Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych - Kopalnia Laskowa - kruszywo o frakcji 0 - 63 mm w ilości - 1600 t 2).Nordkalk Sp z o.o. - Kopalnia Miedzianka - kruszywo o frakcji 0 - 16 mm w ilości - 1400 t Wspólny Słownik Zamówień ( CPV): 60.00.00.00-8.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-2, 60.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. Oświadczenie dotyczące powierzenia zamówienia dla podwykonawcy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest dołączony wzór umowy stanowiący jej integralną część. Zawarte w nim zapisy dotyczące obowiązków wykonawcy są wiążące. 1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł umowę na warunkach jakie określone zostały we wzorze umowy- zał. Nr 4 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach: a) zmiany terminów wykonania usług/robót i płatności - gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. b) wystąpią istotne zmiany w zakresie usług/robót a zamawiający je zaakceptuje c) zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie zadania ze strony wykonawcy lub zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy. d) zmiany wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. e) zmiany, których wprowadzenie jest korzystne dla zamawiającego f) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi a w szczególności klęsk żywiołowych, warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, z uwagi na które nie będą mogły być prowadzone roboty drogowe i związane z tym usługi. g) wystąpienia zmian których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących przedmiot umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2010 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 2 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Roboty równiarką.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty równiarką polegające na profilowaniu, korytowaniu dróg oraz równaniu kruszywa drogowego w ramach remontów dróg na terenie Gminy Strawczyn w ilości 170 r/godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Roboty walcem drogowym.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty walcem drogowym min. 8t z wibracją, polegające na zagęszczaniu kruszywa drogowego w ramach remontów dróg na terenie Gminy Strawczyn w ilości 110 r/godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Usługi transportowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi transportowe polegające na transporcie samochodowym kruszywa drogowego do remontu dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Strawczyn środkiem transportu o ładowności od 12 do 24 t., samowyładowczym, trzy lub czteroosiowym z kopalni: 1). Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych - Kopalnia Laskowa - kruszywo o frakcji 0 - 63 mm w ilości - 1600 t 2).Nordkalk Sp z o.o. - Kopalnia Miedzianka - kruszywo o frakcji 0 - 16 mm w ilości - 1400 t.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.