artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
Numer ogłoszenia: 76423 - 2010; data zamieszczenia: 06.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 35985 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na: 1. Demontaż pokrycia dachowego zawierającego azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Strawczyn, transport powstałych w ten sposób odpadów niebezpiecznych wraz z kosztami ich utylizacji ( 8. 118, 0 m²). 2. Usunięcie, transport wraz z kosztami utylizacji odpadów zawierających azbest zalegających na posesji właścicieli nieruchomości ( 401,50 m²). Zakres rzeczowy zamówienia: 1. Opracowanie planu prac (do akceptacji przez Zamawiającego) przed przystąpieniem do robót związanych z usuwaniem materiałów, które zawierają azbest; na nieruchomościach wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Organizacja i zabezpieczenie placu robót; 3. Demontaż pokrycia dachowego zawierającego azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Strawczyn, transport powstałych w ten sposób odpadów, ich utylizacja na koszt wykonawcy. Usunięcie, transport, utylizacja na koszt wykonawcy odpadów zawierających azbest zalegających na posesji właścicieli nieruchomości. 4.Składowanie usuwanych odpadów azbestowych do czasu zgromadzenia odpowiedniej ilości odpadów do transportu; 5. Załadunek, rozładunek,ułożenie, pakowanie i inne czynności związane z wykonaniem zamówienia. 6. Uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu robót oraz ewentualna wypłata odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi; 7. Przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów (azbest, eternit) do ostatecznej utylizacji. Planowana powierzchnia pokryć dachowych może ulec zmniejszeniu o ile właściciele budynków mieszkalnych i gospodarczych wskazani w wykazie (Załącznik nr 1 do SIWZ) odstąpią od umowy zawartej z Zamawiającym. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, m. in.: - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r, o odpadach /tj. Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251/, - rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest /Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz, 649/, - rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r, w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń w których był lub jest wykorzystywany azbest /Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876/ Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.03.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHUP EURO-GAZ Sp. J., Zgórsko 31A, 26-052 Sitkówka-Nowiny, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 71962,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 43096,90

 • Oferta z najniższą ceną: 43096,90 / Oferta z najwyższą ceną: 373340,00

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
Numer ogłoszenia: 35985 - 2010; data zamieszczenia: 22.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na: 1. Demontaż pokrycia dachowego zawierającego azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Strawczyn, transport powstałych w ten sposób odpadów niebezpiecznych wraz z kosztami ich utylizacji ( 8. 118, 0 m²). 2. Usunięcie, transport wraz z kosztami utylizacji odpadów zawierających azbest zalegających na posesji właścicieli nieruchomości ( 401,50 m²). Zakres rzeczowy zamówienia: 1. Opracowanie planu prac (do akceptacji przez Zamawiającego) przed przystąpieniem do robót związanych z usuwaniem materiałów, które zawierają azbest; na nieruchomościach wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Organizacja i zabezpieczenie placu robót; 3. Demontaż pokrycia dachowego zawierającego azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Strawczyn, transport powstałych w ten sposób odpadów, ich utylizacja na koszt wykonawcy. Usunięcie, transport, utylizacja na koszt wykonawcy odpadów zawierających azbest zalegających na posesji właścicieli nieruchomości. 4.Składowanie usuwanych odpadów azbestowych do czasu zgromadzenia odpowiedniej ilości odpadów do transportu; 5. Załadunek, rozładunek,ułożenie, pakowanie i inne czynności związane z wykonaniem zamówienia. 6. Uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu robót oraz ewentualna wypłata odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi; 7. Przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów (azbest, eternit) do ostatecznej utylizacji. Planowana powierzchnia pokryć dachowych może ulec zmniejszeniu o ile właściciele budynków mieszkalnych i gospodarczych wskazani w wykazie (Załącznik nr 1 do SIWZ) odstąpią od umowy zawartej z Zamawiającym. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, m. in.: - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r, o odpadach /tj. Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251/, - rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest /Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz, 649/, - rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r, w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń w których był lub jest wykorzystywany azbest /Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876/ Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego max do 10 % zamówienia podstawowego. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających w przypadku zawarcia przez Zamawiającego umowy dotyczącej usuwania odpadów zawierających azbest z innymi niż objęci wykazem (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ)właścicielami nieruchomości w ramach posiadanych środków finansowych nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.23.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1.000PLN (słownie złotych: jeden tysiąc). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 1. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Uwaga:W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia przelewu wpłaty wadium poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Łopuszno Oddział Strawczyn. Nr 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002 Z dopiskiem: Wadium do przetargu na usuwanie odpadów zawierających azbest. 1. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego. 2. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy. 3. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 5. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) wykonawca którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) wykonawca który w odpowiedzi na wezwanie zgodnie z art.26 ust.3 nie uzupełnił dokumentów, chyba, że udowodni, że wynika z przyczyn niezależnych od niego. c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego jest niemożliwe po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, wykonawca składa wraz z ofertą: 1) wydane przez Starostę, a) zezwolenie w zakresie zbierania lub transportu odpadów zawierających azbest na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /tj. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251/ wraz z umową wraz z umową z podmiotem posiadającym zezwolenie w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest; albo b) zezwolenie w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na podstawie art. 27 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r, o odpadach /tj. Dz. U, z 2007r. Nr 39, poz. 251/ albo c) pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej gospodarkę odpadami niebezpiecznymi w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów zawierających azbest na podstawie art. 31 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r, o odpadach /tj. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251/, Dokumenty o których mowa w punkcie 1 i 2 winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podst. złożonych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat, odbiorców, sporządzonego wg. wzoru zał. Nr 4 do SIWZ, zawierający min. 1 usługę dotyczącą usuwania wyrobów zawierających azbest o wartości min. 30.000 zł. brutto oraz dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Wykaz winien być złożony w formie oryginału, dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia w formie oryginału lub kserokopii Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podst. złożonych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunku o treści wg wzoru zał. Nr 3 do siwz (wynikające z art 22 ust 1 ustawy pzp). Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunku o treści wg wzoru zał. Nr 3 do siwz (wynikające z art 22 ust 1 ustawy pzp). Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunku o treści wg wzoru zał. Nr 3 do siwz (wynikające z art 22 ust 1 ustawy pzp). Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach: a) zmiany terminów wykonania prac i płatności- gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. b) wystąpią istotne zmiany w zakresie usług a zamawiający je zaakceptuje c) zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie zadania ze strony wykonawcy lub zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy. d) zmiany wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. e) zmiany, których wprowadzenie jest korzystne dla zamawiającego f) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi a w szczególności klęsk żywiołowych, warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku g) wystąpienia zmian których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących przedmiot umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.03.2010 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 2 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie