artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Konserwacja oświetlenia drogowego we wszystkich miejscowościach: Akwizgran, Bugaj, Chełmce, Hucisko, Korczyn, Kuźniaki, Małogoskie, Niedźwiedź, Promnik, Ruda Strawczyńska, Strawczyn, Strawczynek, Oblęgorek, Oblęgór na terenie gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 254473 - 2009; data zamieszczenia: 29.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 202715 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja oświetlenia drogowego we wszystkich miejscowościach: Akwizgran, Bugaj, Chełmce, Hucisko, Korczyn, Kuźniaki, Małogoskie, Niedźwiedź, Promnik, Ruda Strawczyńska, Strawczyn, Strawczynek, Oblęgorek, Oblęgór na terenie gminy Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację oświetlenia drogowego polegającą na utrzymaniu w sprawności technicznej 1610 punktów oświetlenia drogowego w 2010 r. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: - wymianę niesprawnych źródeł światła, - wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw, - regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników, - czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników, - wymianę niesprawnych bezpieczników, - wymianę uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach, - konserwację słupów, wysięgników, przewieszek, konstrukcji wsporczych, - malowanie słupów stalowych i wysięgników oświetlenia wydzielonego (oświetlenie wokół kościołów), - malowanie szaf oświetleniowych (sterowniczych), uzupełnianie opisów, - prostowanie pochylonych słupów i wysięgników oświetlenia wydzielonego, - uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk słupowych, itp., - przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej, - czyszczenie i konserwację tablic rozdzielczych, - regulacje zegarów sterowniczych, - wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych /zegarów, styczników, gniazd bezpiecznikowych itp./, - wymianę uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych i wysięgnikach, - usuwanie zwarć na liniach napowietrznych nn, - regulacja zwisów oświetlenia drogowego, - lokalizację i naprawę uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetleniowe, - naprawę zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci podwieszonej, - wymianę (naprawę) uszkodzonych skrzynek sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonych na słupach linii napowietrznych nn, - zabezpieczenie i wymianę urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie, np. w wyniku kolizji drogowych (np.: słupów oświetlenia wydzielonego, opraw, kloszy, daszków, szaf oświetleniowych, itp.), - kontrolę sprawności oświetlenia na terenie gminy, - wykonywanie pomiarów napięć i obciążeń, - pomiary eksploatacyjne (rezystancji uziemień ochronnych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej), - poprawa rezystancji uziemień opraw oświetleniowych, - przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia drogowego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 81967.21 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Błachucki Kamil, Zajączków 171, 26-065 Piekoszów, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 59892.00
  • Oferta z najniższą ceną: 59892.00 oferta z najwyższą ceną: 70711.20
  • Waluta: PLN.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: Konserwacja oświetlenia drogowego w miejscowościach- Akwizgran, Bugaj, Chełmce, Hucisko, Kuźniaki, Małogoskie, Niedźwiedź, Promnik, Ruda Strawczyńska, Strawczyn, Strawczynek, Oblęgorek, Oblęgór na terenie Gminy Strawczyn.
Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację oświetlenia drogowego polegającą na utrzymaniu w sprawności technicznej 1610 punktów oświetlenia drogowego.


1. Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługi jak wyżej wybrana została oferta Nr 1 złożona przez:

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego
Błachucki Kamil
Zajączków 171, 26-067 Piekoszów

Cena wybranej oferty wynosi: 59.892,0 zł brutto rocznie.


Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, spośród złożonych ofert, z uwagi na najniższą cenę przy zastosowaniu ustalonego kryterium 100 pkt- cena.

2.W prowadzonym postępowaniu złożone zostały trzy oferty:
Nr 1. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego, Błachucki Kamil,
Zajączków 171, 26-065 Piekoszów.
Nr 2. „EKOBOX” Sp. z o.o, ul. Kusocińskiego 50, 25-045 Kielce.
Nr 3. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego, Łosienek 72, 26-065 Piekoszów.

3. Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z prowadzonego postępowania.

4. Żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona.

5. W wyniku streszczenia oceny i porównania złożonych ofert poszczególne oferty w kryterium - 100 pkt- cena otrzymały następującą ilość punktów:
Nr 1 – 100 pkt
Nr 2 – 85,27 pkt
Nr 3 – 84,70 pkt

artykuł nr 3

Zapytanie do postępowania + Odpowiedź na zapytanie

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Konserwacja oświetlenia drogowego we wszystkich miejscowościach: Akwizgran, Bugaj, Chełmce, Hucisko, Korczyn, Kuźniaki, Małogoskie, Niedźwiedź, Promnik, Ruda Strawczyńska, Strawczyn, Strawczynek, Oblęgorek, Oblęgór na terenie gminy Strawczyn.
Numer ogłoszenia: 202715 - 2009; data zamieszczenia: 09.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwację oświetlenia drogowego we wszystkich miejscowościach: Akwizgran, Bugaj, Chełmce, Hucisko, Korczyn, Kuźniaki, Małogoskie, Niedźwiedź, Promnik, Ruda Strawczyńska, Strawczyn, Strawczynek, Oblęgorek, Oblęgór na terenie gminy Strawczyn..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację oświetlenia drogowego polegającą na utrzymaniu w sprawności technicznej 1610 punktów oświetlenia drogowego w 2010 r. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: - wymianę niesprawnych źródeł światła, - wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw, - regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników, - czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników, - wymianę niesprawnych bezpieczników, - wymianę uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach, - konserwację słupów, wysięgników, przewieszek, konstrukcji wsporczych, - malowanie słupów stalowych i wysięgników oświetlenia wydzielonego (oświetlenie wokół kościołów), - malowanie szaf oświetleniowych (sterowniczych), uzupełnianie opisów, - prostowanie pochylonych słupów i wysięgników oświetlenia wydzielonego, - uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk słupowych, itp., - przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej, - czyszczenie i konserwację tablic rozdzielczych, - regulacje zegarów sterowniczych, - wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych /zegarów, styczników, gniazd bezpiecznikowych itp./, - wymianę uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych i wysięgnikach, - usuwanie zwarć na liniach napowietrznych nn, - regulacja zwisów oświetlenia drogowego, - lokalizację i naprawę uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetleniowe, - naprawę zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci podwieszonej, - wymianę (naprawę) uszkodzonych skrzynek sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonych na słupach linii napowietrznych nn, - zabezpieczenie i wymianę urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie, np. w wyniku kolizji drogowych (np.: słupów oświetlenia wydzielonego, opraw, kloszy, daszków, szaf oświetleniowych, itp.), - kontrolę sprawności oświetlenia na terenie gminy, - wykonywanie pomiarów napięć i obciążeń, - pomiary eksploatacyjne (rezystancji uziemień ochronnych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej), - poprawa rezystancji uziemień opraw oświetleniowych, - przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia drogowego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 Pzp, 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, 3) dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi uprawnienia i kwalifikacje do wykonania zamówienia tj: posiadają aktualne świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz.828 z późn. zmian.) w zakresie: a) dozoru - dla kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie konserwacji, napraw, czynności kontrolno-powiarowych i montażu urządzeń oświetlenia drogowego, b) eksploatacji - dla wykonujących prace w zakresie konserwacji - czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń oświetlenia drogowego posiadające dodatkowo uprawnienia w zakresie wykonywania prac pod napięciem (PPN). Spełnienie warunków udziału w postępowaniu ocenione zostanie wg formuły spełnia lub niespełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ, Wymagana forma dokumentu - oryginał; b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma dokumentów - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; c) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ z załączeniem dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje w zakresie: - dozoru - dla kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie konserwacji, napraw, czynności kontrolno-powiarowych i montażu urządzeń oświetlenia drogowego, - eksploatacji - dla wykonujących prace w zakresie konserwacji - czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń oświetlenia drogowego posiadające dodatkowo uprawnienia w zakresie wykonywania prac pod napięciem (PPN) - ważne na dzień złożenia oferty. Wymagana forma dokumentów: wykaz - oryginał, pozostałe dokumenty wymienione w tym punkcie - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę d) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli Wykonawca wskazał w wykazie osób, którymi będzie dysponował..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.11.2009 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 2 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.