artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa kamiennego niesortowanego do remontu drogi gminnej w miejscowości Strawczyn - Gościniec w 2009 r w ilości 600 t wg granulacji: Zad. Nr 1 - 0 - 63 mm w ilości 450 t Zad. Nr 2 - 0 - 16 mm w ilości 150 t
Numer ogłoszenia: 203683 - 2009; data zamieszczenia: 10.11.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 173225 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa kamiennego niesortowanego do remontu drogi gminnej w miejscowości Strawczyn - Gościniec w 2009 r w ilości 600 t wg granulacji: Zad. Nr 1 - 0 - 63 mm w ilości 450 t Zad. Nr 2 - 0 - 16 mm w ilości 150 t.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa kamiennego niesortowanego do remontu drogi gminnej w miejscowości Strawczyn - Gościniec w 2009 r w ilości 600 t wg granulacji: Zad. Nr 1 - 0 - 63 mm w ilości 450 t Zad. Nr 2 - 0 - 16 mm w ilości 150 t..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.31.44-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 14400 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Część NR: 1  

Nazwa: Zadanie Nr 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa kamiennego niesortowanego do remontu drogi gminnej w miejscowości Strawczyn - Gościniec w 2009 r w ilości 450 t i granulacji 0 - 63 mm.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A., ul. Ściegiennego 5, 25-033 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 10350.00
 • Oferta z najniższą ceną: 10350.00 oferta z najwyższą ceną: 10350.00
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty


Dotyczy przetarg nieograniczony: na zakup kruszywa kamiennego do remontu drogi gminnej Strawczyn - Gościniec w 2009 r. w ilości 600 t wg granulacji: Zad. Nr 1 – 0-63 mm w ilości 450 t. Zad. Nr 2 – 0–16 mm w ilości 150 t.

1. Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawy jak wyżej:

Na Zad. Nr 1 wybrana została oferta złożona przez:

Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka Akcyjna
ul. Ściegiennego 5
25-033 Kielce


Cena wybranej oferty 12.627,00 zł brutto.


Wybrana oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego. Cena oferty nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta:
Oferta Nr 1 – Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka Akcyjna
ul. Ściegiennego 5
25-033 Kielce

3. W wyniku streszczenia oceny zgodnie z ustalonym kryterium oceny ofert – 100% - cena, oferta otrzymała 100 pkt.

4. Prowadzone postepowanie na Zad Nr 2 zostało unieważnione na podst. art 93, ust.1, pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Nie wpłynęła żadna oferta.

artykuł nr 3

Zapytanie Nr 1 + Odpowiedź na Zapytanie

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa kamiennego niesortowanego do remontu drogi gminnej w miejscowości Strawczyn - Gościniec w 2009 r w ilości 600 t wg granulacji: Zad. Nr 1 - 0 - 63 mm w ilości 450 t Zad. Nr 2 - 0 - 16 mm w ilości 150 t
Numer ogłoszenia: 173225 - 2009; data zamieszczenia: 08.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa kamiennego niesortowanego do remontu drogi gminnej w miejscowości Strawczyn - Gościniec w 2009 r w ilości 600 t wg granulacji: Zad. Nr 1 - 0 - 63 mm w ilości 450 t Zad. Nr 2 - 0 - 16 mm w ilości 150 t.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa kamiennego niesortowanego do remontu drogi gminnej w miejscowości Strawczyn - Gościniec w 2009 r w ilości 600 t wg granulacji: Zad. Nr 1 - 0 - 63 mm w ilości 450 t Zad. Nr 2 - 0 - 16 mm w ilości 150 t.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.31.44-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu ocenione zostanie wg formuły spełnia lub nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, Wymagana forma dokumentu - oryginał b) - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę 5. Dokumenty wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej w zakresie składanych dokumentów zastosowanie ma odpowiednio § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy , oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.z 2006 r. Nr 87 poz.605) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie o którym mowa wyżej (Dz.U.z 2008 r. Nr 188, poz. 1185). Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski , sporządzonym i podpisanym (każdy dokument) przez wykonawcę lub tłumacza przysięgłego..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2009 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 2 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie Nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa kamiennego niesortowanego do remontu drogi gminnej w miejscowości Strawczyn - Gościniec w 2009 r w ilości 450 t i granulacji 0 - 63 mm.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.31.40-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie Nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa kamiennego niesortowanego do remontu drogi gminnej w miejscowości Strawczyn - Gościniec w 2009 r w ilości 150 t i granulacji 0 - 16 mm.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.31.40-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.