artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Promnik: dostawa 1 szt fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku
Numer ogłoszenia: 212049 - 2009; data zamieszczenia: 17.11.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 169519 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Promniku, ul. Strażacka 4, 26-067 Promnik, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 3038497, faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicza Straz Pożarna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa 1 szt fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wymagania sprzętowe i warunki techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 392523.36 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.11.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MOTOTRUCK Leszek Chmiel, ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 419000.00
  • Oferta z najniższą ceną: 419000.00 oferta z najwyższą ceną: 519000.00
  • Waluta: PLN.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Dotyczy przetarg nieograniczony na: dostawę 1 szt. fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku

1. Ochotnicza Straż Pożarna ul. Strażacka 4, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługi jak wyżej wybrana została oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe
Moto – Truck Leszek Chmiel
ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce

Cena wybranej oferty 448.330,00 zł brutto


Wybrana oferta jest korzystniejsza, w stosunku do oferty porównywanej, z uwagi na niższą cenę, przy zastosowaniu obowiązującego kryterium oceny ofert - 100 pkt cena.

2. W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 2 oferty:
Oferta Nr 1 – Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak Sp. z o.o.
ul. Wapiennikowa 36 43-382 Bielsko – Biała

Oferta Nr 2 - Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe
Moto – Truck Leszek Chmiel
ul. Ściegiennego 270 25-116 Kielce

3. Streszczenie oferty i porównania złożonych ofert zawierajace punktację przyznane ofertom w kryterium – 100% cena:
Oferta Nr 1 – 80,73 pkt
Oferta Nr 2 – 100,00 pkt

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Promnik: dostawa 1 szt fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku
Numer ogłoszenia: 169519 - 2009; data zamieszczenia: 05.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Promniku , ul. Strażacka 4, 26-067 Promnik, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 3038497.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicza Straż Pożarna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa 1 szt fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wymagania sprzętowe i warunki techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 PZP, 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 PZP. 3. Posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie - wykonali co najmniej 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Wartość dostawy nie może być niższa niż 400.000,00 złotych brutto z załączeniem dokumentów, że zamówienie zostało zrealizowane należycie..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ, Wymagana forma dokumentu - oryginał b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. c) wykaz dostaw za okres ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie zawierający co najmniej 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, a wartość dostawy nie może być niższa niż 400.000,00 złotych brutto - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu - oryginał. d) dokumenty potwierdzające, że zamówienie zrealizowane zostało należycie. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 19.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2009 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 2 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).