artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chełmce wraz z przerzutem ścieków do Strawczynka
Numer ogłoszenia: 164501 - 2009; data zamieszczenia: 28.09.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 126111 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chełmce wraz z przerzutem ścieków do Strawczynka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu następującego zakresu: a) Kolektor i kanały boczne - kanały z rur PVC Ø 200 mm- 15 990mb - rurociąg tłoczny z rur PE Ø90-125 - 4 566 mb - rurociągi ciśnieniowe - 740 mb b) Kolektory boczne - kanały z rur PVC Ø 160 mm - 5 097 mb c) Pompownie - sieciowe - 6 szt. - przydomowe -7 szt - modernizacja istn. Pompowni - 1 szt 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót oraz załączniki graficzne stanowiące załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.44.13.00-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 11526880.03 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie realizowane będzie przy udziale środków wspólnotowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Instalacji Sanitarnych CO i Gazowych Jan Cedzyński, Zgórsko 98C, 26-052 Sitkówka-Nowiny, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 5655720.68
 • Oferta z najniższą ceną: 5655720.68 oferta z najwyższą ceną: 7922000.00
 • Waluta: PLN.

 

 ========================

ZMIANA OGŁOSZENIA

========================

 

Numer ogłoszenia: 226649 - 2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 164501 - 2009 data 28.09.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax. 041 3038157.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.5.
 • W ogłoszeniu jest: 11526880.03 PLN..
 • W ogłoszeniu powinno być: 12679568.03 PLN..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: V.4.
 • W ogłoszeniu jest: * Cena wybranej oferty: 5655720.68 * Oferta z najniższą ceną: 5655720.68 oferta z najwyższą ceną: 7922000.00 * Waluta: PLN..
 • W ogłoszeniu powinno być: * Cena wybranej oferty: 5655720.68 * Oferta z najniższą ceną: 5655720.68 oferta z najwyższą ceną: 9686435.10 * Waluta: PLN..
artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Dotyczy: przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Chełmce wraz z przerzutem ścieków do Strawczynka

1. Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na roboty jak wyżej wybrana została oferta złożona przez:

Zakład Instalacji Sanitarnych CO i Gazowych
Jan Cedzyński
Zgórsko 98 C
26-052 Sitkówka - Nowiny

Cena wybranej oferty 6.899.979,23 zł brutto


Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, spośród złożonych ofert, z uwagi na najniższą cenę przy zastosowaniu obowiązującego kryterium oceny ofert 100 pkt – cena.

2. W prowadzonym postępowaniu wpłynęło 5 ofert:
Oferta Nr 1 – Wielobranżowy Zakład Rolbud II s.c
Michał Świzdor, Stanisław Dyrda
Budy Łańcuckie 45 37-114 Białobrzegi

Oferta Nr 2 – Konsorcjum Firm
Lider Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych
INSTAL WARSZAWA SA
ul. Siennicka 29 04-394 Warszawa
Partner:
PRIM SA
ul. Fabryczna 8 41-404 Mysłowice

Oferta Nr 3 - TAD – BUD Sp. z o.o.
Zbylitowska Góra
ul. Krakowska 1 33-113 Zgłobice

Oferta Nr 4 - Zakład Instalacji Sanitarnych CO i Gazowych
Jan Cedzyński
Zgórsko 98 C 26-052 Sitkówka – Nowiny

Oferta Nr 5 - Przedsiebiorstwo Wielobranżowe
„ELTAR” Sp. z o.o.
ul. Starodąbrowska 20 33-100 Tarnów

3. Wykonawcy wykluczeni z postępowania – 0

4. Oferty odrzucone – 0

5. Streszczenie oferty i porównania złożonych ofert zawierajace punktację przyznane ofertom w kryterium – 100% cena:
Oferta Nr 1 - 71,39 pkt
Oferta Nr 2 - 70,12 pkt
Oferta Nr 3 - 84,58 pkt
Oferta Nr 4 - 100,00 pkt
Oferta Nr 5 - 58,39 pkt

artykuł nr 3

Zapytanie Nr 2, Nr 3 + Odpowiedzi

artykuł nr 4

Zapytanie nr 1 + Odpowiedź na to Zapytanie

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chełmce wraz z przerzutem ścieków do Strawczynka
Numer ogłoszenia: 126111 - 2009; data zamieszczenia: 03.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chełmce wraz z przerzutem ścieków do Strawczynka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu następującego zakresu: a) Kolektor i kanały boczne - kanały z rur PVC Ø 200 mm- 15 990mb - rurociąg tłoczny z rur PE Ø90-125 - 4 566 mb - rurociągi ciśnieniowe - 740 mb b) Kolektory boczne - kanały z rur PVC Ø 160 mm - 5 097 mb c) Pompownie - sieciowe - 6 szt. - przydomowe -7 szt - modernizacja istn. Pompowni - 1 szt 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót oraz załączniki graficzne stanowiące załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.13.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 50 000 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Uwaga: W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia przelewu wpłaty wadium poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Łopuszno Oddział Strawczyn Nr 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002 z dopiskiem: Wadium na budowę kanalizacji w msc. Chełmce Wyklucza się wnoszenie wadium w formie wpłat gotówkowych. 6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego. 7. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą, b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. Uwaga: Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Do potwierdzenia: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczeniem oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego. Do potwierdzenia: 1) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: - wykonał minimum 1 robotę w zakresie budowy kanalizacji o wartości nie mniejszej niż 4 000 000 zł (brutto) Do każdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia. 3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów osób zdolnych do wykonania zamówienia. Do potwierdzenia: 1) Wykaz zawierający minimum 1 osobę z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowo - kanalizacyjnych, która przynależy do właściwego samorządu zawodowego - Jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, załączyć winien pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu tych osób. Dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe osób wymienionych w wykazie będą: - uprawnienia budowlane we wskazanych wyżej specjalnościach aktualne zaświadczenia tych osób o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 1) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości min. 5 mln zł. 5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Zamawiający oceni spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia lub nie spełnia. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, Wymagana forma dokumentu - oryginał b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, zgodnie z postawionym warunkiem Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę, c) dokumenty uprawnień budowlanych osób wymienionych w postawionym warunku wraz z aktualnymi zaświadczeniami dla tych osób o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę, d) wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia zgodnie z postawionym warunkiem (sporządzony zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ) Wymagana forma dokumentu - oryginał e) wykaz wykonanych robót wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia zgodnie z postawionym warunkiem (sporządzony zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ) Wymagana forma dokumentu - oryginał f) polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument stwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności o wartości min. 5 mln zł. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę, Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej w zakresie składanych dokumentów zastosowanie ma odpowiednio § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie, o którym mowa wyżej (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1185). Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym i podpisanym (każdy dokument) przez wykonawcę lub tłumacza przysięgłego..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2009 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane będzie przy udziale środków wspólnotowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.======================
Załączniki:

Specyfikacja
Załączniki 1-6
Załącznik 7


====================================

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

====================================


Numer ogłoszenia: 129397 - 2009; data zamieszczenia: 07.08.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 126111 - 2009 data 03.08.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax. 041 3038157.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2.
 • W ogłoszeniu jest: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Do potwierdzenia: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczeniem oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego. Do potwierdzenia: 1) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: - wykonał minimum 1 robotę w zakresie budowy kanalizacji o wartości nie mniejszej niż 4 000 000 zł (brutto) Do każdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia. 3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów osób zdolnych do wykonania zamówienia. Do potwierdzenia: 1) Wykaz zawierający minimum 1 osobę z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowo - kanalizacyjnych, która przynależy do właściwego samorządu zawodowego - Jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, załączyć winien pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu tych osób. Dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe osób wymienionych w wykazie będą: - uprawnienia budowlane we wskazanych wyżej specjalnościach aktualne zaświadczenia tych osób o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 1) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości min. 5 mln zł. 5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Zamawiający oceni spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia lub nie spełnia. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania..
 • W ogłoszeniu powinno być: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Do potwierdzenia: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczeniem oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego. Do potwierdzenia: 1) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: - wykonał minimum 1 robotę w zakresie budowy kanalizacji o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 zł (brutto) Do każdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia. 3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów osób zdolnych do wykonania zamówienia. Do potwierdzenia: 1) Wykaz zawierający minimum 1 osobę z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowo - kanalizacyjnych, która przynależy do właściwego samorządu zawodowego - Jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, załączyć winien pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu tych osób. Dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe osób wymienionych w wykazie będą: - uprawnienia budowlane we wskazanych wyżej specjalnościach aktualne zaświadczenia tych osób o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 1) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości min. 5 mln zł. 5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Zamawiający oceni spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia lub nie spełnia. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.