artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Dostawa 1 szt fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strawczynie
Numer ogłoszenia: 149913 - 2009; data zamieszczenia: 08.09.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 108427 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Strawczynie, ul. Sportowa 2, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 3038008, faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenia - Ochotnicze Straże Pożarne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 1 szt fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strawczynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wymagania sprzętowe i warunki techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 158878.50 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • FRANK -CARS Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 147/151, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 169158.88
  • Oferta z najniższą ceną: 169158.88 oferta z najwyższą ceną: 169158.88
  • Waluta: PLN.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dotyczy przetarg nieograniczony na: dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x2

1. Ochotnicza Straż Pożarna ul. Sportowa 2, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługi jak wyżej wybrana została oferta złożona przez:

FRANK – CARS Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 147/151
42-200 Częstochowa


Cena wybranej oferty 181.000,00 zł brutto

Wybrana oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego. Cena oferty nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta:
Oferta Nr 1 – FRANK – CARS Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 147/151
42-200 Częstochowa

3. W wyniku streszczenia oceny zgodnie z ustalonym kryterium oceny ofert – 100% - cena, oferta otrzymała 100 pkt.
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Dostawa 1 szt fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strawczynie
Numer ogłoszenia: 108427 - 2009; data zamieszczenia: 09.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Strawczynie , ul. Sportowa 2, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 3038008.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenia - Ochotnicze Straże Pożarne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 1 szt fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strawczynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wymagania sprzętowe i warunki techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 PZP, 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 PZP. 3. Posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie - wykonali co najmniej 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Wartość dostawy nie może być niższa niż 80.000,00 złotych brutto z załączeniem dokumentów, że zamówienie zostało zrealizowane należycie..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ, Wymagana forma dokumentu - oryginał b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. c) wykaz dostaw za okres ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie zawierający co najmniej 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, a wartość dostawy nie może być niższa niż 80.000,00 złotych brutto - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu - oryginał. d) dokumenty potwierdzające, że zamówienie zrealizowane zostało należycie. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2009 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 2 (Sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.