artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Strawczyn bez opieki ze strony przewoźnika
Numer ogłoszenia: 293392 - 2009; data zamieszczenia: 26.08.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 106213 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Strawczyn bez opieki ze strony przewoźnika.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Strawczyn bez opieki ze strony przewoźnika do szkół jak niżej: 1) dowożenie uczniów do Gimnazjum Nr 3 w Promniku z miejscowości: Korczyn (odległość 8 km) w ilości 39 osób (szczegółowy opis określony w zał. Nr 4 do SIWZ), 2) dowożenie uczniów do Gimnazjum Nr 2 w Oblęgorku z miejscowości: Chełmce nad rzeką, Bugaj, Chełmce przy trasie, Chełmce - Polichta, Chełmce Seklówka (odległość 14 km) w ilości 64 osób (szczegółowy opis określony w zał. Nr 5 do SIWZ), 3) dowożenie uczniów do Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie z miejscowości: Strawczynek Nowa Wieś, Strawczynek przy trasie (odległość 3 km) w ilości 97 osób, Niedźwiedź Zaskale, Niedźwiedź, Hucisko (odległość 8 km) w ilości 55 osoby, Kuźniaki (odległość 8 km) w ilości 12 osób, Chełmce - Polichta (odległość 8 km) w ilości 4 osoby, Oblęgór Huta Oblęgorska (odległość 3 km) w ilości 18 osób, Ruda Strawczyńska (odległość 5 km) w ilości 41 osoby (szczegółowy opis określony w zał. Nr 6 do SIWZ), 4) dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej z miejscowości: Ruda Strawczyńska - Śliwiny, Ruda Strawczyńska przy trasie (odległość 4 km) w ilości 24 osób (szczegółowy opis określony w zał. Nr 7 do SIWZ), 5) dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Chełmcach z miejscowości: Chełmce nad rzeką, Bugaj, Chełmce przy trasie, Chełmce - Polichta (odległość 8 km) w ilości 50 osób (szczegółowy opis określony w zał. Nr 8 do SIWZ), 6) dowożenie uczniów do Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku z miejscowości: Oblęgorek obok remizy (odległość 2 km) w ilości 23 osoby, z Huty Dolnej (odległość 3 km) w ilości 25 osoby, z przystanku PKS w Oblęgorze (odległość 2 km) w ilości 37 osoby (szczegółowy opis określony w zał. Nr 9 do SIWZ), 7) dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu z miejscowości: Niedźwiedź Zaskale (odległość 4 km) w ilości 5 osób (szczegółowy opis określony w zał. Nr 10 do SIWZ). Uwaga: pod pojęciem dowożenie należy rozumieć dowóz i odwóz uczniów.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 61.11.50.00-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 187000.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.08.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A., Czarnowska 12, 25-504 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 177865.42
  • Oferta z najniższą ceną: 177865.42 oferta z najwyższą ceną: 177865.42
  • Waluta: PLN.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty


Dotyczy przetarg nieograniczony: na dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Strawczyn
1. Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługi jak wyżej wybrana została oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Kielcach S.A
ul. Czarnowska 12
25 – 504 Kielce


Cena wybranej oferty 190.316,00 zł brutto.


Wybrana oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego. Cena oferty nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta:
Oferta Nr 1 – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Kielcach Spółka Akcyjna
ul. Czarnowska 12
25-504 Kielce

3. W wyniku streszczenia oceny zgodnie z ustalonym kryterium oceny ofert – 100% - cena, oferta otrzymała 100 pkt.
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Strawczyn bez opieki ze strony przewoźnika
Numer ogłoszenia: 106213 - 2009; data zamieszczenia: 07.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Strawczyn bez opieki ze strony przewoźnika.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Strawczyn bez opieki ze strony przewoźnika do szkół jak niżej: 1) dowożenie uczniów do Gimnazjum Nr 3 w Promniku z miejscowości: Korczyn (odległość 8 km) w ilości 39 osób (szczegółowy opis określony w zał. Nr 4 do SIWZ), 2) dowożenie uczniów do Gimnazjum Nr 2 w Oblęgorku z miejscowości: Chełmce nad rzeką, Bugaj, Chełmce przy trasie, Chełmce - Polichta, Chełmce Seklówka (odległość 14 km) w ilości 64 osób (szczegółowy opis określony w zał. Nr 5 do SIWZ), 3) dowożenie uczniów do Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie z miejscowości: Strawczynek Nowa Wieś, Strawczynek przy trasie (odległość 3 km) w ilości 97 osób, Niedźwiedź Zaskale, Niedźwiedź, Hucisko (odległość 8 km) w ilości 55 osoby, Kuźniaki (odległość 8 km) w ilości 12 osób, Chełmce - Polichta (odległość 8 km) w ilości 4 osoby, Oblęgór Huta Oblęgorska (odległość 3 km) w ilości 18 osób, Ruda Strawczyńska (odległość 5 km) w ilości 41 osoby (szczegółowy opis określony w zał. Nr 6 do SIWZ), 4) dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej z miejscowości: Ruda Strawczyńska - Śliwiny, Ruda Strawczyńska przy trasie (odległość 4 km) w ilości 24 osób (szczegółowy opis określony w zał. Nr 7 do SIWZ), 5) dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Chełmcach z miejscowości: Chełmce nad rzeką, Bugaj, Chełmce przy trasie, Chełmce - Polichta (odległość 8 km) w ilości 50 osób (szczegółowy opis określony w zał. Nr 8 do SIWZ), 6) dowożenie uczniów do Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku z miejscowości: Oblęgorek obok remizy (odległość 2 km) w ilości 23 osoby, z Huty Dolnej (odległość 3 km) w ilości 25 osoby, z przystanku PKS w Oblęgorze (odległość 2 km) w ilości 37 osoby (szczegółowy opis określony w zał. Nr 9 do SIWZ), 7) dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu z miejscowości: Niedźwiedź Zaskale (odległość 4 km) w ilości 5 osób (szczegółowy opis określony w zał. Nr 10 do SIWZ). Uwaga: pod pojęciem dowożenie należy rozumieć dowóz i odwóz uczniów.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.50.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1.000 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w : a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Uwaga: W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia przelewu wpłaty wadium poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Łopuszno Oddział Strawczyn Nr 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002 z dopiskiem: dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Strawczyn Wyklucza się wnoszenie wadium w formie wpłat gotówkowych. 6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 7. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą, b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego, c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 11. Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu ocenione zostanie wg formuły spełnia lub nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, Wymagana forma dokumentu - oryginał b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę, c) koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym postępowaniem, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę, d) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu przedkłada dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87 poz. 605 z późn. zm.)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2009 godzina 14:30, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 2 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.