artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Roboty dodatkowe na zadaniu: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku - Etap I Budowa Boiska do piłki nożnej 1) Wykonanie przyłącza wodociągowego 2) Wykonanie systemu automatycznego nawadniania płyty boiska trawiastego
Numer ogłoszenia: 176880 - 2009; data zamieszczenia: 02.06.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe na zadaniu: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku - Etap I Budowa Boiska do piłki nożnej 1) Wykonanie przyłącza wodociągowego 2) Wykonanie systemu automatycznego nawadniania płyty boiska trawiastego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty dodatkowe na zadaniu: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku - Etap I Budowa Boiska do piłki nożnej 1) Wykonanie przyłącza wodociągowego 2) Wykonanie systemu automatycznego nawadniania płyty boiska trawiastego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.21.21-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 132000.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.05.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • POLCOURT S.A., ul. Generała J. Zajączka 11, 01-510 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 122200.00
  • Oferta z najniższą ceną: 122200.00 oferta z najwyższą ceną: 122200.00
  • Waluta: PLN.