artykuł nr 1

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Strawczyn

Strawczyn: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 104521 - 2009; data zamieszczenia: 03.07.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 172798 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usunięciu pokrycia dachowego z budynków mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się na terenie gminy Strawczyn oraz transport i utylizacja powstałych w ten sposób odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Zakres rzeczowy zamówienia: - opracowanie planu prac (do akceptacji przez Zamawiającego) przed przystąpieniem do robót związanych z usuwaniem materiałów, które zawierają azbest; - usługa polegająca na usunięciu z pokryć dachowych materiałów zawierających azbest na nieruchomościach wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; - organizacja i zabezpieczenie placu robót; - uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu robót oraz ewentualna wypłata odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi; - składowanie usuwanych odpadów azbestowych do czasu zgromadzenia odpowiedniej ilości odpadów do transportu; - transport usuwanych wyrobów azbestowych; - utylizacja wyrobów azbestowych; - przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów (azbest, eternit) do ostatecznej utylizacji. Planowana powierzchnia pokryć dachowych może ulec zmniejszeniu o ile właściciele budynków mieszkalnych i gospodarczych wskazani w wykazie (Załącznik nr 1 do SIWZ) odstąpią od umowy zawartej z Zamawiającym. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, m. in.: - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r, o odpadach /tj. Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251/, - rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest /Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz, 649/, - rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r, w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń w których był lub jest wykorzystywany azbest /Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876/ Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.23.00.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 11682243 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.06.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PHUP EURO-GAZ Sp.J., Sitkówka-Nowiny, 26-052 Zgórsko 31 A, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 62431,93
  • Oferta z najniższą ceną: 62431,93 oferta z najwyższą ceną: 110913,00
  • Waluta: PLN.


artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dotyczy: przetarg nieograniczony na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości polożonych na terenie Gminy Strawczyn

1. Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na roboty jak wyżej wybrana została oferta złożona przez:

PHUP „EURO -GAZ” Sp.J.
Zgórsko 31 A
26-052 Sitkówka Nowiny


Cena wybranej oferty 66.802,17zł brutto.

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, spośród złożonych ofert, z uwagi na najniższą cenę, przy zastosowaniu kryterium oceny ofert- 100% cena.

2. W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 4 oferty:

Oferta Nr 1 - Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne
Danuta Abramczyk01-826 Warszawa, ul. Kleczewska 38

Oferta Nr 2 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ ZACH- UTYL”
25-671 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 71

Oferta Nr 3 - Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”
Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie.

Oferta Nr 4 - PHUP „EURO -GAZ” Sp.J.
Zgórsko 31 A
26-052 Sitkówka Nowiny

3. Wykonawcy wykluczeni z postępowania - 0

4. Oferty odrzucone – 0

5. Streszczenie oferty i porównania złożonych ofert zawierajace punktację przyznane ofertom w kryterium – 100% cena:
Oferta Nr 1 - 60,41 pkt
Oferta Nr 2 - 90,78 pkt
Oferta Nr 3 - 56,29 pkt
Oferta Nr 4 - 100,00 pkt
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 172798 - 2009; data zamieszczenia: 29.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usunięciu pokrycia dachowego z budynków mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się na terenie gminy Strawczyn oraz transport i utylizacja powstałych w ten sposób odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Zakres rzeczowy zamówienia: - opracowanie planu prac (do akceptacji przez Zamawiającego) przed przystąpieniem do robót związanych z usuwaniem materiałów, które zawierają azbest; - usługa polegająca na usunięciu z pokryć dachowych materiałów zawierających azbest na nieruchomościach wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; - organizacja i zabezpieczenie placu robót; - uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu robót oraz ewentualna wypłata odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi; - składowanie usuwanych odpadów azbestowych do czasu zgromadzenia odpowiedniej ilości odpadów do transportu; - transport usuwanych wyrobów azbestowych; - utylizacja wyrobów azbestowych; - przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów (azbest, eternit) do ostatecznej utylizacji. Planowana powierzchnia pokryć dachowych może ulec zmniejszeniu o ile właściciele budynków mieszkalnych i gospodarczych wskazani w wykazie (Załącznik nr 1 do SIWZ) odstąpią od umowy zawartej z Zamawiającym. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, m. in.: - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r, o odpadach /tj. Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251/, - rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest /Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz, 649/, - rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r, w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń w których był lub jest wykorzystywany azbest /Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876/ Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.23.00.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonym w art. 22 ust. 1, wykonawca składa oświadczenie zawarte w formularzu OFERTA. Zamawiający w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień publicznych, żąda załączenia do oferty: 1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie w/w dokument musi być złożony przez każdego z wykonawców. 2. wydanego przez Starostę, a) zezwolenia w zakresie zbierania lub transportu odpadów zawierających azbest na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /tj. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251/ wraz z umową wraz z umową z podmiotem posiadającym zezwolenie w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest; albo b) zezwolenia w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na podstawie art. 27 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r, o odpadach /tj. Dz. U, z 2007r. Nr 39, poz. 251/ albo c) pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej gospodarkę odpadami niebezpiecznymi w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów zawierających azbest na podstawie art. 31 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r, o odpadach /tj. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251/, Dokumenty o których mowa w punkcie 1 i 2 winny byc złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 3. wykazu wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat, odbiorców oraz załączonych dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie w/w dokumenty muszą być złożone przez każdego wykonawcę odpowiednio do zakresu czynności powierzonych mu do wykonania. Wykaz winien być złożony w formie oryginału, dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia w formie oryginału lub kserokopii. Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu wg formuły spełnia / nie spełnia..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2009 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 2 (Sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.