artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 2

Modyfikacja SIWZ

Numer postępowania 1/PN/2009
Kielce, dnia 2009-06-06

INFORMACJA
dla Wykonawców

Dotyczy: Rozbudowa, przebudowa oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Ośrodka Zdrowia w Strawczynie”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków.

W załączniku oświadczenie z art. 22 do SIWZ, w pkt. 1 jest zapis o treści:
spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w Strawczynku II etap Budowa pływalni"

Powyższy zapis zmienia treść na;
spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę, przebudowę oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Ośrodka Zdrowia w Strawczynie"
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Rozbudowa, przebudowa oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Ośrodka Zdrowia w Strawczynie
Numer ogłoszenia: 156798 - 2009; data zamieszczenia: 19.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie , ul. Ogrodowa 2, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038006, faks 041 3038679.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa, przebudowa oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Ośrodka Zdrowia w Strawczynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa, przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Strawczynie. Zakres prac obejmuje między innymi: Teren rozbudowy i przebudowy na której będzie realizowane zamówienie położone jest w Strawczynie przy ulicy Ogrodowej na działce o nr. ewid. 820/1 Gmina Strawczyn. Zakres robót budowlanych obejmuje; Część istniejąca (przebudowa) - Powierzchnia zabudowy 230,40 m2 - Powierzchnia użytkowa 534,35 m2 - Kubatura budynku dobudowanego 2408,4m3 Oraz Część projektowana (rozbudowa i nadbudowa) - Powierzchnia zabudowy 189,10 m2 - Powierzchnia użytkowa 320,66 m2 - Kubatura budynku dobudowanego 1734,8m3.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.15.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 50 000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy zł ) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22 ust.1 oraz spełnią następujące warunki : Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności Do potwierdzenia : aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. Do potwierdzenia : Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie minimum 600 000 PLN środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w tej samej wysokości, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. PLN Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny . Do potwierdzenia : wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, związaną z modernizacją/rozbudową budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 2,0 mln zł brutto. Do pozycji z wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia. Dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia . Do potwierdzenia : Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego: 1 kierownika budowy z uprawnieniami konstrukcyjno - budowlanymi bez ograniczeń oraz minimum 2 kierowników robót budowlanych z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych - obejmującej instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i klimatyzacyjno - wentylacyjne oraz instalacje elektryczne . Jeżeli w wykazie, o którym mowa wyżej , wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu tych osób. Dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe w/w osób: uprawnienia budowlane osób wskazanych oraz aktualne Zaświadczenia tych osób o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy. - na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów spełnia lub nie spełnia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do SIWZ o spełnianiu wymagań z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy. Wykaz i dokumenty uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi Zaświadczeniami o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - należy wypełnić załącznik do SIWZ Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych- należy wypełnić załącznik do SIWZ. Informacja z Banku Wymienione powyżej dokumenty podmiotowe mają potwierdzać spełnienie postawionych warunków.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.strawczyn.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Strawczynie ul. Ogrodowa 2 26-067 Strawczyn.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2009 godzina 09:00, miejsce: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Strawczynie ul. Ogrodowa 2 26-067 Strawczyn - I piętro pokój Księgowej.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

==================================

ZAŁĄCZNIKI

==================================

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

2. Dokumentacja projektowa