artykuł nr 1

Przedmiotem zamówienia jest budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Strawczynek gminy Strawczyn

Strawczyn: Przedmiotem zamówienia jest budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Strawczynek gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 104499 - 2009; data zamieszczenia: 03.07.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 154260 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Strawczynek gminy Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Strawczynek gminy Strawczyn. Określenie przedmiotu zamówienia: zakres robót obejmuje wykonanie: 1. sieć wodociągowa z rur PCV Ø 110 L= 1266 mb 2. kanalizacja sanitarna z rur PCV Ø 200 L= 1070 mb..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.50-8, 45.23.24.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 71336418 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Instalacji Sanitarnych, CO i Gazowych Jan Cedzyński, Sitkówka-Nowiny, 26-052 Zgórsko 98 C, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 233882,81
  • Oferta z najniższą ceną: 233882,81 oferta z najwyższą ceną: 344000,00
  • Waluta: PLN.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dotyczy: przetarg nieograniczony na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w msc. Strawczynek gm. Strawczyn. Sieć wodociągowa z rur PCV Ø 110 L = 1266 mb, Kanalizacja sanitarna z rur PCV Ø 200 L = 1070 mb

1. Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na roboty jak wyżej wybrana została oferta złożona przez:

Zakład Instalacji Sanitarnych, CO i Gazowych
Jan Cedzyński
26-052 Sitkówka – Nowiny, Zgórsko 98 C


Cena wybranej oferty 285,337,03 zł brutto zł brutto.

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza , spośród złożonych ofert, z uwagi na najniższą cenę, przy zastosowaniu kryterium oceny ofert- 100% cena

2. W prowadzonym postępowaniu wpłynęło 6 ofert:
Oferta Nr 1 - Zakład Instalacji Sanitarnych, Co i Gazowych
Jan Cedzynski
26-052 Sitkówka – Nowiny, Zgórsko 98 C

Oferta Nr 2 - Przedsiebiorstwo Wielobranżowe „ELTAR” Sp. z o.o.
ul. Starodąbrowska 20
33-100 Tarnów

Oferta Nr 3 - Centrum Obsługi Inwestora „ANKRA”
26-052 Zagnańsk, Umer 10 „A”

Oferta Nr 4 - Zakład Ogólnobudowlany
Konstrukcji Stalowych
25-147 Kielce, ul. Łanowa 107

Oferta Nr 5 - Konsorcjum – Lider
Przediębiorstwo Produkcyjno – Usługowe
„NONSITEX” mgr inż. Łukasz Sitek
ul. Jaracza 8, 25-444 Kielce

Oferta Nr 6 - Przedsiębiorstwo Techniczno – Produkcyjne
„AGAMEX” mgr inż. Andrzej Janicki
25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

3. Wykonawcy wykluczeni z postępowania - 0

4. Oferty odrzucone – 0

5. Streszczenie oferty i porównania złożonych ofert zawierajace punktację przyznane ofertom w kryterium – 100% cena:
Oferta Nr 1 - 100,00 pkt
Oferta Nr 2 - 93,78 pkt
Oferta Nr 3 - 87,76 pkt
Oferta Nr 4 - 81,32 pkt
Oferta Nr 5 - 67,99 pkt
Oferta Nr 6 - 79,91 pkt
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

? Strawczyn: Przedmiotem zamówienia jest budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Strawczynek gminy Strawczyn.
Numer ogłoszenia: 154260 - 2009; data zamieszczenia: 18.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Strawczynek gminy Strawczyn..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Strawczynek gminy Strawczyn. Określenie przedmiotu zamówienia: zakres robót obejmuje wykonanie: 1. sieć wodociągowa z rur PCV Ø 110 L= 1266 mb 2. kanalizacja sanitarna z rur PCV Ø 200 L= 1070 mb.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.50-8, 45.23.24.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed terminem składania ofert w kwocie 5000 PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, póz. 275 z póz. zmianami) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002, z dopiskiem Wadium i nr postępowania ZP 341/10/09

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu ocenione zostanie wg formuły spełnia lub nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, Wymagana forma dokumentu - oryginał b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę, c) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku gdy wykonawca samodzielnie nie spełnia tych warunków, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę, d) wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszej siwz zawierającą minimum 1 robotę w zakresie budowy kanalizacji o wartości nie mniejszej niż 300000,00 zł (brutto) na potw. spełnienia warunku posiadania dośw. zawodowego. Wymagana forma dokumentu - oryginał z załączeniem dokumentów potwierdzenia należycie wykonanie zadania. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2009 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 2 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.