artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oblęgorek - Kurniki o długości 759,73 m.
Numer ogłoszenia: 92123 - 2009; data zamieszczenia: 12.06.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 122560 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oblęgorek - Kurniki o długości 759,73 m..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty przygotowawcze Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - 5800,7 m2 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o gr w-wy do 20 cm - 5800,7 m2 Roboty ziemne wykonanie wykopów - 1692,9 m3 wykonanie nasypów - 298,0 m3 Odwodnienie korpusu drogowego przepusty pod koroną drogi - 37,2 m Podbudowy Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - 4011,77 m2 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - 7869,24 m2 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 9.638,56 m2 Podbudowa z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm w-wa gr. 7 cm - 4011,77 m2 Nawierzchnie Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna grubość warstwy 5 cm - 3857,5 m2 Roboty wykończeniowe Umocnienie skarp , rowów i ścieków - 3889,82 m2 Przepusty pod zjazdami - 176 m Ścinanie i uzupełnianie poboczy - 1538,40 m2 Regulacja wysokościowa studzienek telekomunikacyjnych , wpustów ulicznych , studni kanalizacyjnych i wodociągowych - 6,40 m3 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa projekt budowlano-wykonawczy oraz przedmiary robót stanowiące załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 658128.87 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.06.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • CEZET Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Zygmunt Cieśla, 17-go stycznia 32, 27-200 Starachowice, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 664732.92
  • Oferta z najniższą ceną: 664732.92 oferta z najwyższą ceną: 796367.58
  • Waluta: PLN.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dotyczy: przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Oblęgorek – Kurniki gm. Strawczyn o długości 759,73 m

1.Wójt Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. Świętokrzyskie tel. (0-41) 30-38-002, fax (0-41) 30-38-157, e-mail: gmina@strawczyn.pl ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na roboty jak wyżej wybrana została oferta złożona przez:

„CEZET”
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Zygmunt Cieśla
ul. 17 – go Stycznia 32, 27-200 Starachowice


Cena wybranej oferty 810.974,16 zł brutto.

Wybrana oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego. Cena oferty nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wybrana oferta jest korzystniejsza w stosunku do oferty porównywanej z uwagi na niższą cenę (kryterium oceny ofert – 100 pkt cena)

2. W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 2 oferty:

Oferta Nr 1 - Przedsiebiorstwo Prywatne LEINAD
26-065 Piekoszów, ul. Częstochowska 32

Oferta Nr 2 - „CEZET”
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Zygmunt Cieśla
ul. 17 – go Stycznia 32, 27-200 Starachowice

3. Wykonawcy wykluczeni z postępowania - 0

4. Oferty odrzucone – 0

5. Streszczenie oferty i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznane ofertom w kryterium – 100% cena:
Oferta Nr 1 - 83,47 pkt
Oferta Nr 2 - 100,00 pkt
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oblęgorek - Kurniki o długości 759,73 m
Numer ogłoszenia: 122560 - 2009; data zamieszczenia: 27.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oblęgorek - Kurniki o długości 759,73 m.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty przygotowawcze Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - 5800,7 m2 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o gr w-wy do 20 cm - 5800,7 m2 Roboty ziemne wykonanie wykopów - 1692,9 m3 wykonanie nasypów - 298,0 m3 Odwodnienie korpusu drogowego przepusty pod koroną drogi - 37,2 m Podbudowy Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - 4011,77 m2 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - 7869,24 m2 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 9.638,56 m2 Podbudowa z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm w-wa gr. 7 cm - 4011,77 m2 Nawierzchnie Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna grubość warstwy 5 cm - 3857,5 m2 Roboty wykończeniowe Umocnienie skarp , rowów i ścieków - 3889,82 m2 Przepusty pod zjazdami - 176 m Ścinanie i uzupełnianie poboczy - 1538,40 m2 Regulacja wysokościowa studzienek telekomunikacyjnych , wpustów ulicznych , studni kanalizacyjnych i wodociągowych - 6,40 m3 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa projekt budowlano-wykonawczy oraz przedmiary robót stanowiące załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie: 10 000,00 (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć wykonawcy spełniający następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Do potwierdzenia: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego. Do potwierdzenia: 1) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: - wykonał min. dwie roboty polegające na budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni asfaltowej o wartości nie mniejszej niż pięćset tysięcy zł brutto Do każdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia. 3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów osób zdolnych do wykonania zamówienia. Do potwierdzenia: 1) Wykaz zawierający minimum 1 osobę z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi w zakresie budowy dróg. 2) Jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, załączyć winien pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu tych osób. 3) Dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe osób wymienionych w wykazie będą: - prawnienia budowlane we wskazanych wyżej specjalnościach - aktualne zaświadczenia tych osób o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Do potwierdzenia: 1) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 6. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy Pzp. 7. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie 1) W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty (konsorcja/spółki) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Pzp w tym: a) oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ b) w przypadku konsorcjum zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w ich postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację, c)Wykonawcy o których mowa w art. 23 ust. 1 ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający oceni spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia lub nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, Wymagana forma dokumentu - oryginał 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, zgodnie z postawionym warunkiem Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę, 3) dokumenty uprawnień budowlanych osób wymienionych w postawionym warunku o dysponowaniu osobami wraz z aktualnymi zaświadczeniami dla tych osób o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę, 4) polisę a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę, 5) wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia zgodnie z postawionym warunkiem (sporządzony zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ) Wymagana forma dokumentu - oryginał 6) wykaz wykonanych robót wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia zgodnie z postawionym warunkiem (sporządzony zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ) Wymagana forma dokumentu - wykaz robót - oryginał , dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 7) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej w zakresie składanych dokumentów zastosowanie ma odpowiednio § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie o którym mowa wyżej (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1185). Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym i podpisanym (każdy dokument) przez wykonawcę lub tłumacza przysięgłego..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.05.2009 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. Nr 2 (Sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie planuje się zrealizować przy udziale środków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.