artykuł nr 1

Ogłoszenie

Strawczyn, dnia 02.04.2009 r.


Wójt Gminy Strawczyn
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
(licytacja) na:

wynajem lokalu handlowego w budynku świetlicy wiejskiej w Strawczynku – 2 pomieszczenia o łącznej powierzchni 40 m2 z przeznaczeniem pod sklep mięsno-spożywczy

Lokal mieści się w świetlicy wiejskiej w Strawczynku, zlokalizowanej na działce Nr 265 o pow. 1,01 ha, stanowiącej własność Gminy Strawczyn zgodnie z decyzją Wojewody Kieleckiego Nr GG. V–7413/66/1/95 z dnia 19.06.1995 r. oraz księgą wieczystą KW 57839.
Uwaga: brak możliwości uzyskania pozwolenia na sprzedaż piwa i napojów alkoholowych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Strawczyn Nr VI/55/03 z dnia 25.04.2003r.
Okres wynajmu – 3 lata.

Przetarg odbędzie się w dniu 4.05.2009 r. o godz. 13:00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczynie.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za wynajem wynosi: 15,00 zł/m2 + 22% VAT, tj. 600,00 zł + 22%VAT.
Wadium w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych w wysokości 1000,00 zł + 22% VAT należy wpłacić do 29 kwietnia 2009 r. do godz. 14:30 w Banku Spółdzielczym w Łopusznie, Oddział w Strawczynie, na konto Urzędu Gminy: 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002
Najemca lokalu oprócz czynszu za wynajem będzie opłacał podatek roczny od nieruchomości który w 2009 roku wynosi: 620,00 zł.
Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
W przypadku, kiedy żaden z uczestników nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy.
Wadium w pieniądzu wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny za czynsz, natomiast pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym przez Wójta Gminy Strawczyn celem zwarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela:
Referat Infrastruktury Technicznej
(Z. Adamczyk) tel. (041) 30-38-630