artykuł nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 540100478-N-2020 z dnia 09-06-2020 r.

Strawczyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 510086629-N-2020 
Data: 20/05/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego  16, 26-067  Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157. 
Adres strony internetowej (url): http://www.strawczyn.4bip.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 2 
W ogłoszeniu jest: Wartość bez VAT 934800.30 Waluta PLN 
W ogłoszeniu powinno być: Wartość bez VAT 1059432.13 Waluta PLN 

artykuł nr 2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510086629-N-2020 z dnia 20-05-2020 r.

Gmina Strawczyn: Budowa ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej na terenie gminy Strawczyn. 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak 
Nazwa projektu lub programu 
Zamówienie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (ZIT KOF) oraz z budżetu Gminy Strawczyn.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 515256-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 540041515-N-2020

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego  16, 26-067  Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157. 
Adres strony internetowej (url): http://www.strawczyn.4bip.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej na terenie gminy Strawczyn.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

ZP.271.1.8.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Zamówienie dotyczy zadania pn. „Budowa ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej na terenie gminy Strawczyn, gm. Strawczyn” (zw. dalej ścieżką n-b-r) w ramach realizacji Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego pn. „Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy Strawczyn – ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa”. Inwestycja planowana jest do dofinansowania z RPO WŚ na lata 2014-2020. Obszar objęty inwestycją zlokalizowany jest na terenie Gminy Strawczyn w miejscowościach: Hucisko, Kuźniaki, Małogoskie, Niedźwiedź, Promnik, Strawczyn oraz Strawczynek. Zamówienie obejmuje budowę ścieżki n-b-r w tym: 1) Budowę oznakowania trasy ścieżki 2) Budowę elementów małej architektury 3) Budowę toalety publicznej. 4) Budowę altany z tężnią solankową wraz ze zbiornikiem i instalacją solanki 5) Budowę altany piknikowej 6) Budowę i rozbiórki nawierzchni 7) Budowę instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz (na zewnątrz oraz wewnątrz budynku) (w tym budowa instalacji oświetleniowej zewnętrznej i wewnętrznej) 8) Budowę instalacji wodociągowej wewnętrznej wewnątrz budynku 9) Przebudowę i budowę instalacji wodociągowej wewnętrznej na zewnątrz budynku 10) Budowę instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej wewnątrz i na zewnątrz budynku 11) Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej 12) Rozbiórkę istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej 13) Rozbiórki: istniejącego obiektu toalety, boiska do siatkówki, nawierzchni utwardzonych Działki, na których znajdować się będzie oznakowanie ścieżki narciarsko-rowerowo-biegowej (są działkami znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie dróg lub będącymi drogą: - drogowymi (drogi gminne) - drogowymi (drogi powiatowe) - leśnymi - terenów mieszkaniowych - nieużytkami - gruntami ornymi - pastwiskami trwałymi - gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi na użytkach rolnych. W ramach inwestycji zagospodarowane zostaną działki ewidencyjne numer: 1) 467/2, 467/3 w miejscowości Niedźwiedź. Obszar o powierzchni około 1510,00 m2 będzie przestrzenią rekreacyjną z jednym obiektem kubaturowym – toaletą systemową publiczną, altaną z tężnią solankową, elementami małej architektury, oświetleniem terenu, nawierzchniami utwardzonymi, infrastrukturą techniczną oraz nasadzeniami zieleni. Na terenie inwestycji znajduje się ciąg komunikacyjny w postaci utwardzonej drogi pieszo-rowerowej. W południowej części należy wybudować altanę z tężnią solankową o wymiarach 7,20 x 7,20 m. Obiekt o konstrukcji drewnianej, otwartej, który od strony wschodniej, południowej i zachodniej należy posadzić żywokoły wierzbowe – wygrodzenie z pędów wierzby. Na wschód od altany, pod powierzchnią terenu należy wybudować dwa zbiorniki na solankę. Pomiędzy istniejącą drogą, a altaną należy wybudować nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej oraz posadzić trawy ozdobne ze ściółką grysową wzdłuż drogi w kierunku zachodnim. Północną część obszaru zagospodarowania należy podzielić na dwie przestrzenie wsadzając trzy ciągi żywokołów wierzbowych. Pierwsza strefa to obszar z nawierzchnią tłuczniową, na której należy umiescić stację naprawy rowerów, tablicę informacyjną oraz stojaki rowerowe. Należy także w tej części nasadzić trawy ozdobne ze ściółką grysową, której ciąg zamykać będzie ławka od strony wschodniej. W drugiej strefie północnej części zagospodarowania należy posadowić pitnik oraz toaletę publiczną o dostępie istniejącej ścieżki o nawierzchni z kostki betonowej. Przestrzeń należy wzbogacić o nasadzenia wierzby purpurowej (Salix purpurea) oraz, podobnie jak w południowej części, trawę ozdobną Na działce nr 467/3 oraz 476/2 obr. 0006 Niedźwiedź, gmina Strawczyn należy wybudować/przebudować: instalację elektryczną, wodociągową, kanalizację sanitarną, instalację solanki wraz ze zbiornikami solanki. 2) 878/3 w miejscowości Promnik. Obszar zagospodarowania terenu o powierzchni około 985,00 m2 będzie przestrzenią rekreacyjną z altaną piknikową, elementami małej architektury, oświetleniem terenu, nawierzchniami utwardzonymi, infrastrukturą techniczną oraz nasadzeniem zieleni. W północnej części należy wybudować altanę o wymiarach 2,90 x 6,00 m, wyposażoną w stoły i ławy. Obiekt o konstrukcji drewnianej, otwartej, który od strony zachodniej należy obsadzić żywokołami wierzbowymi – wygrodzenie z pędów wierzby. Na terenie działki należy umieścić dwie tablice informacyjne, cztery stojaki rowerowe, dwa kosze na śmieci , sześć ławek . Obszar zagospodarowania dostępny jest od strony południowej działki, z istniejącej drogi gruntowej. Należy wybudować nawierzchnię z kostki betonowej, nasadzić trawy ozdobne ze ściółką grysową oraz wierzby purpurowe (Salix purpurea). Na działce nr 878/3 oraz 300/2 w Promniku należy wykonać instalację elektryczną. Uwaga: Przy sporządzaniu oferty cenowej należy zwrócić uwagę na przebieg instalacji sieci elektrycznej na działce 878/3 w Promniku. Dokonując wyceny budowy instalacji elektrycznej na w/w działce należy posiłkować się rysunkiem dołączonym do projektu budowlanego pod nazwą „ELEKTRYKA PROMNIK”. Instalację należy przeprowadzić od istniejącego złącza kablowo-pomiarowego ZK-1/RBL 1x160/1P do projektowanej szafki sterowania oświetleniem SO oraz rozprowadzić zgodnie z projektem w granicach istniejącego ogrodzenia na działce 878/3. Przy wycenie nie należy się sugerować długością linii kablowej nN podanej na legendzie elektrycznej rysunku A1-05 (120 m). W zakresie Wykonawcy jest określenie długości na podstawie podanego rysunku. Mając powyższe na uwadze zaleca się wizję w terenie dla precyzyjnego przygotowania oferty cenowej. Teren jest ogólnodostępny i można go zwizytować bez udziału Zamawiającego. Na pozostałych działkach nie projektuje się instalacji ani urządzeń uzbrojenia terenu, nie zmienia się ukształtowania terenu ani pokrycia szatą roślinną oraz nie zmienia się istniejącego układu komunikacyjnego pozostałych działek objętych opracowaniem, ani ich dostępności Cały zakres projektu obejmuje: • Ławki z oparciem – 7 szt. • Ławki z oparciem drewniane – 3 szt. • Pitnik – 1 szt. • Kosze – 3 szt. • Stojaki dla rowerów –8 szt. • Stojaki dla rowerów drewniane – 3 szt. • Tablice informacyjne aluminiowe – 2 szt. • Tablice informacyjne drewniane – 18 szt. • Oznakowanie – szyldy kierunkowe drewniane – 20 szt. • Oznakowanie – szyldy kierunkowe aluminiowe – 41 szt. • Lampy oświetleniowe parkowe – 2 szt. • Lampy posadzkowe zewnętrzne – 6 szt. • Samoobsługowa stacja naprawy rowerów – 1 szt. • Altana z tężnią solankową – 1 szt. • Altana piknikowa – 1 szt. • Stoły z ławkami – 2 szt. • Toaleta publiczna – 1 szt. • Nawierzchnie utwardzone wodoprzepuszczalne oraz z kostki betonowej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót, które stanowią integralny załącznik do niniejszej SIWZ. 1) Załączony do SIWZ przedmiar ma tylko i wyłącznie charakter informacyjny i pomocniczy. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia celu i rezultatu projektu. 2) Przedmiot umowy może podlegać modyfikacji, jeżeli w toku wykonywania robót okaże się, że dokumentacja projektowa zawiera wady, których nie można było stwierdzić przed zawarciem umowy, a których istnienie uniemożliwia wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W takim przypadku, przy udziale projektanta i inspektora nadzoru Strony ustalają zakres robót zaniechanych, dodatkowych i zakres robót zamiennych a zmodyfikowany sposób świadczenia Wykonawcy określą w aneksie do umowy. 3) Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. 4) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 5) Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót. 6) Wykonanie robót, odbiory częściowe oraz organizację (BHP, p.poż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy. 7) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów. 8) Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Teren, na którym prowadzona będzie inwestycja jest ogólnodostępny i można go zwizytować bez udziału Zamawiającego. 9) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich postanowień nałożonych na Zamawiającego– Decyzją Starosty Kieleckiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę Nr 2447/2019 z dnia 22.11.2019 r. w terminie określonym w dziale V niniejszej SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45111291-4

 

Dodatkowe kody CPV: 45233120-6, 45233161-5, 45233162-2, 45112710-5, 77310000-6, 45112720-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/05/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 934800.30 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie


Nazwa wykonawcy: TRZECIA PRZESTRZEŃ Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Wiśniówka 79 
Kod pocztowy: 26-001 
Miejscowość: Masłów 
Kraj/woj.: świętokrzyskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1149804.37 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1149804.37 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1485325.63 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

artykuł nr 3

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

artykuł nr 4

Przedłużenie terminu związania z ofertą

artykuł nr 5

Zestawienie ofert

Dostępne kategorie:
ZP.271.1.1.2020 (Dostawa kruszywa)
ZP.271.1.2.2020 (Wynajem sprzętu budowl.)
ZP.271.1.3.2020 (Transport odpadów z oczyszczalni)
ZP.271.1.4.2020 (Przebudowa i remont dróg)
ZP.271.1.5.2020 (Transport odpadów z oczyszczalni)
ZP.271.1.6.2020 (Dokumentacja chodnik Strawczynek)
ZP.271.1.7.2020 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.8.2020 (Budowa ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej)
ZP.271.1.9.2020 (Przebudowa ul. Piłkarzy w Oblęgorku)
ZP.271.1.10.2020 (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedźwiedź ul. Wiosenna, gmina Strawczyn)
SCKiS (Dostawa pelletu)
ZP.271.1.11.2020 (Remont odcinka drogi gminnej ul. Górskiej w msc. Oblęgorek Gmina Strawczyn)
ZP.271.1.12.2020 (Wykonanie przecisków oraz budowa części kanalizacji sanitarnej w Korczynie, gmina Strawczyn)
ZP.271.1.13.2020 (Dokumentacja projektowa drogi)
ZP.271.1.14.2020 Wykonanie przecisków oraz budowa części kanalizacji sanitarnej w Korczynie, gmina Strawczyn
ZP.271.1.15.2020 (Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Oblęgorek ul. Kornatki gm. Strawczyn)
ZP.271.1.16.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Strawczyn- ul. Kalinowa Oblęgór, Małogoskie)
ZP.271.1.17.2020 (ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY STRAWCZYN ORAZ Z PSZOK W 2021 ROKU)
ZP.271.1.18.2020 (Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego)
ZP.271.1.19.2020 (Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu Zdalna Szkoła+)
ZP.271.1.20.2020 (Budowa oświetlenia drogowego w msc. Strawczyn ul. Miodowa w gm. Strawczyn)
ZP.271.1.21.2020 (Dostawa artykułów spożywczych do Świetlic)
ZP.271.1.22.2020 (Dostawa wyposażenia do Świetlic)
ZP.271.1.23.2020 (Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Strawczynie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami)
ZP.271.1.24.2020 (Kredyt)
ZP.271.1.25.2020 (Świadczenie usług hotelarskich)
ZP.271.1.26.2020 (Świadczenie usług szkoleniowych)
ZP.271.1.27.2020 (Zagospodarowanie odpadów)
ZP.271.1.27.2020 (Świadczenie usług hotelarskich)
ZP.271.1.28.2020 (Dostawa wyposażenia do Świetlic)
ZP.271.1.29.2020 (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Promnik ul. Kielecka i Św. Tekli, gmina Strawczyn.)
ZP.271.1.30.2020 (Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuźniaki, odcinek o długości 163m.)
ZP.271.1.31.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych na terenie Gminy Strawczyn - ul. Zielona Oblęgorek, Ruda Strawczyńska)
ZP.271.1.32.2020 (Opracowanie dokumentacji projektowych/technicznych dla realizacji zadań przy drogach gminnych na terenie Gminy Strawczyn - ul. Zielona Oblęgorek, Ruda Strawczyńska)
ZP.271.1.33.2020 (Świadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych, cateringowych)
ZP.271.1.34.2020 (Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego, RTV do Świetlic Środowiskowo-Terapeutycznych w Gminie Strawczyn)
ZP. 271.1.35.2020 (Kompleksowa organizacja wyjazdów edukacyjnych dla dzieci w ramach projektu Świetlice Środowiskowo-Terapeutycznych w Gminie Strawczyn)
ZP.271.1.36.2020 (Remont dróg gminnych na terenie Gminy Strawczyn)
ZP.271.1.37.2020 (Rozbudowa SP w Rudzie Strawczyńskiej)
ZP.271.1.38.2020 (Organizacja wyjazdów edukacyjnych i usług transportowych)
ZP.271.1.39.2020 (Zagospodarowanie odpadów)
ZP.271.1.40.2020 (Remont drogi gminnej w msc. Ruda Strawczyńska)
ZP.271.1.41.2020 (Obsługa bankowa)
ZP.271.1.42.2020 (Dostawa paliw do samochodów i sprzętu mechanicznego)
ZP.271.1.43.2020 (Odbiór i zagospodarowanie odpadów)
ZP.271.1.44.2020 (Dostawa oleju opałowego)
ZP.271.1.45.2020 (Dostawa pelletu)
ZP.271.1.46.2020 (Odbiór i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni)
ZP.271.1.47.2020 (?Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strawczyn oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych?)
ZP.271.1.48.2020 (Zakup i dostawa pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia mobilności)
ZP.271.1.49.2020 (Budowa części kanalizacji w msc. Korczyn)