artykuł nr 1

Zapytanie Nr 2 + Odpowiedź na zapytanie nr 2: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej i kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strawczynek, gmina Strawczyn

artykuł nr 2

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej i kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strawczynek, gmina Strawczyn - Zapytanie Nr 1 + Odpowiedź na Zapytanie

ZAPYTANIE NR 1

Szanowni Państwo !
Informuję, że pobrałem ze strony internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia na opracowanie PBW Sieci wodociagowej oraz kolektora sanitarnego w miejscowości Strawczynek.
W związku z tym kieruję następujące pytania :
1. Czy Gmina posiada opracowaną koncepcję wodociągowania lub sieci kanalizacyjnej dla m. Strawczynek lub dla całej gminy.
2. W specyfikacji podaje się, że w zakres opracowania wchodzi opracowanie podkładów sytuacyjno-wysokościowych w skali 1 : 1000 dla obszaru wg załącznika graficznego. Do specyfikacji nie załączono załącznika graficznego, proszę o przesłanie jego na adres Firmy.
3. Proszę o podanie ilości km sieci wodociągowej i kolektora sanitarnego, czy przewidywane (konieczne) są przepompownie.
Proszę o podanie przewidywaną ilość przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.
ODPOWIEDź NA ZAPYTANIE NR 1
Strawczyn,15.12.2006r.
ZP.341/55/06

W Y K O N A W C Y
W S Z Y S C Y

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej i kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strawczynek,gmina Strawczyn.

Odpowiadając na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia(treść zapytań w załączeniu) wyjaśniam jak niżej:
Ad.1)Gmina posiada opracowaną koncepcję kanalizacji sanitarnej dla całego terenu gminy. Koncepcja nie obejmuje tego odcinka.
Ad.2)Uzupełniając treść SIWZ załączamy załącznik graficzny.
Ad.3)Sieć wodociągowa i kanalizacyjna obejmuje uzbrojenie terenu na długości około 1200 mb.Nie przewiduje się przepompowni.
Na w/w etapie nie przewiduje się przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Etap ten przewiduje wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej bez przyłączy.

Załączniki:
1)Załącznik graficzny


artykuł nr 3

Dostawa jednego średniego samochodu gaśniczego z napędem 4x2 fabrycznie nowego - Zapytanie Nr 1 + Odpowiedź na zapytanie Nr 1

Z A P Y T A N I E N r 1

OCHOTNICZA STRAż POżARNA

W STRAWCZYNIE
26-067 Strawczyn, ul. Sportowa 2

Dotyczy:SIWZ przetargu nieograniczonego na dostawę jednego samochodu ratowniczo-gaśniczego, z napędem 4x2 fabrycznie nowego

W nawiązaniu do SIWZ - nr ZP-341/1/06/OSP. Załącznik Nr 3 - Wymagania techniczno-użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, zwracamy się z zapytaniem.

Pytanie 1 (dotyczy pkt-u 1.7)
Czy Zamawiający dopuszcza podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym i mocy co najmniej 220 KM?

Pytanie 2 (dotyczy pkt-u 2.12)
Czy Zamawiający dopuszcza zbiornik wody o pojemności minimum 2,0m3?

Pytanie 3 (dotyczy pkt-u 2.15)

Czy przez zapis "Autopompa dwuzakresowa" należy rozumieć autopompę, o wydajności minimum 2100 dm3/min przy ciśnieniu 0,8MPa i głębokości ssania 1,5 m, która posiada także stopień wysokiego ciśnienia o parametrach: wydajność min. 250 dm3/min, przy ciśnieniu 4,0 MPa i głębokości ssania 1,5m?

Pytanie 4 (dotyczy pkt-u 2.18)
Czy w przypadku autopompy dwuzakresowej (ze stopniem wysokiego ciśnienia) samochod ratowniczo-gaśniczy powinien być wyposażony w linię szybkiego natarcia wysokiego ciśnienia o długości węża minimum 60mb na zwijadle, zakończoną wysokociśnieniową prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym?


ODPOWIEDź NA ZAPYTANIE NR 1

Wykonawcy (wszyscy)
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 fabrycznie nowego


Odpowiadając na zapytanie nr 1 do SIWZ uprzejmie informuję:
Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza podwozia samochodu o mocy poniżej 240 KM
Ad.2. Zamawiający nie dopuszcza zbiornika na wodę o pojemności poniżej 2,5 m3
Ad. 3. Dopuszcza się autopompę dwuzakresową o parametrach podanych w Pytaniu nr 3
Ad. 4. Zamawiający dopuszcza linię szybkiego natarcia powyżej 40 mb

Prezes Zarządu OSP
w Strawczynie
Bogusław Gos
artykuł nr 4

Znak: ZP-341/56/06

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę drogi gminnej (droga poprzeczna) w miejscowości Strawczynek, gmina Strawczyn, odcinek o długości 1200 mb
artykuł nr 5

Znak: ZP-341/55/06

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej i kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strawczynek, gmina Strawczyn