artykuł nr 1

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, jednostek organizacyjnych Gminy oraz jednostek pomocniczych w zakresie wynikającym z ustaw i Statutu Gminy Strawczyn. W szczególności do zadań Komisji Rewizyjnej należy analizowanie, opiniowanie i kontrola spraw w zakresie:

1. Realizacji budżetu gminy oraz zasad gospodarki finansowej,
2. Wykonania budżetu gminy,
3. Formułowanie wniosków w sprawie udzielenia lub nie udzielenia Wójtowi absolutorium. Wniosek o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
4. Sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy,
5. Trybu załatwiania interpelacji radnych oraz skarg i wniosków mieszkańców,
6. Sprawności organizacyjnej kontrolowanych jednostek,
7. Sprawozdań składanych przez Wójta,
8. Wyników kontroli wewnętrznej i zewnętrznej kontrolowanych jednostek.Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Wilczkowski Arkadiusz - Przewodniczący Komisji
2. Piec Andrzej Henryk - Z-ca Przewodniczącego
3. Kukulski Tadeusz - Sekretarz
4. Nowek Mieczysław - Członek
5. Stanisław Stępień - Członek