artykuł nr 1

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy:
Grzegorz Stępień
Tel. (41)3038002 w. 38, email: brg@strawczyn.pl
 
Pełni dyżur i przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdą środę od godz. 10:00 do godz. 12:00


Kompetencje:
Przewodniczącego Rady Gminy wybiera Rada Gminy ze swego grona.
Zadaniem Przewodniczącego jest organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad.
W ramach organizowania pracy Rady Przewodniczący:
1) reprezentuje Radę na zewnątrz,
2) koordynuje pracę komisji,
3) zwołuje Sesję,
4) ustala projekt porządku obrad Sesji,
5) nadaje bieg inicjatywom uchwałodawczym oraz wnioskom kierowanym do Rady,
6) podejmuje inne czynności zastrzeżone dla niego w Statucie lub ustawie.
W ramach prowadzenia obrad:
1) otwiera i prowadzi sesje,
2) podpisuje uchwały,
3) zarządza przerwy.
Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego, zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.

 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy:
mgr Damian Gad
Tel. (41)3038002 w. 38, email: brg@strawczyn.pl
 
Pełni dyżur i przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w pierwszy poniedziałek miesiąca
od godz. 16:30 do godz. 17:30