artykuł nr 1

Przewodniczący i Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy:
Grzegorz Stępień
Tel. (41)3038002 w. 38, email: brg@strawczyn.pl
 
Pełni dyżur i przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdą środę od godz. 10:00 do godz. 12:00


Kompetencje:

Rada Gminy wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
Zadaniem Przewodniczącego jest organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad. W ramach organizowania pracy Rady Przewodniczący:

 1. reprezentuje Radę na zewnątrz;
 2. koordynuje prace komisji;
 3. zwołuje sesje;
 4. ustala porządek obrad sesji;
 5. nadaje bieg inicjatywom uchwałodawczym oraz wnioskom kierowanym do Rady;
 6. przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków;
 7. nadaje bieg rozpatrywania petycji, skarg i wniosków adresowanych do Rady;
 8. podejmuje inne czynności zastrzeżone dla niego w statucie lub ustawie.

W ramach prowadzenia obrad:

 1. otwiera sesję;
 2. przewodniczy obradom;
 3. zarządza przerwy;
 4. zarządza i przeprowadza głosowanie;
 5. podpisuje uchwały;
 6. zamyka sesje.

Przewodniczący może powierzyć wykonanie swoich zadań Wiceprzewodniczącemu.


Wiceprzewodnicząca Rady Gminy:
Katarzyna Staszewska

Tel. (41)3038002 w. 38, email: brg@strawczyn.pl

Pełni dyżur i przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszą środę miesiąca
od godz. 10.00 do godz. 12.00