artykuł nr 1

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji:
1.Pan Stępień Grzegorz- Przewodniczący
2.Pani Wesoła Maria - Z-ca Przewodniczącego
3.Pan Nowek Mieczysław- Sekretarz
4.Pan Szczepański Włodzimierz - członek
5.Pan Kukulski Tadeusz - członek

Kompetencje:
1) kontrola działalności Wójta, jednostek organizacyjnych Gminy oraz jednostek pomocniczych w zakresie wynikającym z ustaw i Statutu Gminy,
2) analizowanie, opiniowanie i kontrola spraw w zakresie:
a) realizacji budżetu gminy oraz zasad gospodarki finansowej,
b) wykonania budżetu gminy,
c) formułowanie wniosków w sprawie udzielenia lub nie udzielenia Wójtowi absolutorium. Wniosek o udzielenie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
d) sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy,
e) trybu załatwiania interpelacji radnych oraz skarg i wniosków mieszkańców,
f) sprawności organizacyjnej kontrolowanych jednostek,
g) sprawozdań składanych przez Wójta,
h) wyników kontroli wewnętrznej i zewnętrznej kontrolowanych jednostek.

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok:

Oznaczenie jednostki kontrolowanej Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Temat zadania lub zakres kontroli
Urząd Gminy - GOK Styczeń Marzec 1. Analiza wydatków na świetlicę w Chełmcach.
2. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2007 r.
Urząd Gminy Kwiecień Maj 1. Analiza wykonania budżetu gminy i założeń polityki społeczno – gospodarczej gminy za 2007 r.
2. Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
Urząd Gminy - ZPO Oblęgorek Czerwiec Lipiec 1. Analiza wydatków budżetu gminy za I kwartał 2008 r.
2. Analiza dochodów i wydatków za 2007 r.
Jednostka straży pożarnej w Strawczynie Sierpień Październik 1.Analiza dokumentacji, przeglądy, naprawy, konserwacje, wyjazdy do pożarów.
2. Ocena szacunkowa czasu pracy kierowców-konserwatorów w stosunku do otrzymywania miesięcznych ryczałtów.
3. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.
Urząd Gminy Listopad  Grudzień 1.Zapoznanie się z projektami uchwał podatkowych na 2009 r.
2. Analiza projektu budżetu gminy i założeń polityki społeczno –gospodarczej gminy na 2009 r.
3. Plan pracy i kontroli Komisji na 2009 r.

Protokoły z posiedzeń Komisji:
Protokół Nr 1 z dnia 29 listopada 2006r.
Protokół Nr 2 z dnia 27 grudnia 2006r.
Protokół Nr 3/07 z dnia 08 lutego 2007r.
Protokół Nr 4 z dnia 30 marca 2007 roku
Protokół Nr 6 z dnia 21 czerwca 2007 roku
Protokół Nr 7 z dnia 14 września 2007 roku
Protokół Nr 8 z dnia 23 października 2007 roku
Protokół Nr 9 z dnia 26 listopada 2007 roku
Protokół Nr 10 z dnia 18 grudnia 2007 roku
Protokół Nr 11 z dnia 25 lutego 2008r.
Protokół Nr 12 z dnia 28 marca 2008 roku
Protokół Nr 13 z dnia 18 kwietnia 2008 roku
Protokół Nr 14 z dnia 11 czerwca 2008 roku