artykuł nr 1

Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw

Przyjmowanie i załatwienie spraw.

Aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960 r., Nr 30, poz. 168 z późn. zm.) oraz instrukcja kancelaryjna - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 1999 r.).
Sprawy wpływające do Urzędu Gminy są ewidencjonowane przez Kancelarię , a następnie dekretowane – wskazywany jest pracownik odpowiedzialny za merytoryczne załatwienie sprawy.

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.
O stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania można się dowiedzieć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy. O kolejności załatwiania lub rozstrzygania spraw decyduje kolejność ich wpływu. Ze względu na stopień złożoności sprawy oraz konieczność dokonania jej wszechstronnej analizy, w tym przeprowadzenia uzgodnień z innymi podmiotami, rozpoznanie sprawy może przebiegać dłużej. Jednakże w każdym przypadku sprawy załatwiane są w terminach określonych ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a wnioski o udostępnienie informacji publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej).

Załatwiane w przyspieszonym trybie są sprawy określone w sposób uzasadniony jako pilne lub do załatwienia w krótkim, wskazanym terminie.