artykuł nr 1

Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Urząd Gminy w StrawczynieAdres elektronicznej skrzynki podawczej: /kqc5ks557e/SkrytkaESP
W celu skorzystania ze Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

 1. Założenie indywidualnego konta na platformie ePUAP
 2. posiadanie certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego w celu elektronicznego podpisywania przesyłanych dokumentów.


Wszelkie instrukcje dotyczące zakładania konta, wysyłania dokumentów itp. znajduj się na ePUAP

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Kancelarii Urzędu Gminy mieszczącej się na I piętrze w pokoju nr 2 przy ul. Żeromskiego 16 w Strawczynie na następujących nośnikach danych:
  1. Pamięć masowa USB
  2. Płyta CD/DVD

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. doc, docx, rtf, odt
  2. xls, xlsx
  3. csv,
  4. txt
  5. gif, tiff, bmp, jpg, png
  6. pdf
  7. zip
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Dz.U. 2005 Nr 200 poz. 1651) informujemy, że została uruchomiona Elektroniczna Skrzynka Podawcza. Uprzejmie informujemy, że w przypadku korzystania z certyfikatów kwalifikowanych wszelkie informacje potrzebne do użytkowania certyfikatów (instrukcje obsługi, instalacji oraz oprogramowania umożliwiającego podpisywanie i weryfikację certyfikatów) są dostępne stronie wystawcy swojego certyfikatu.
Unizeto CERTUM Certification Authority
Sigillum - Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej
Krajowa Izba Rozliczeniowa - Ośrodek Zarządzania Kluczami

Lokalna skrzynka podawcza: sekretariat@strawczyn.pl